Vedecká rada

Vedecká rada fakulty je orgánom akademickej samosprávy, ktorý rozhoduje o koncepčných otázkach rozvoja vedeckého výskumu, študijných odborov a programov fakulty, o udeľovaní titulov docent a profesor  kritériách na ich získanie. Je zložená z významných domácich a zahraničných odborníkov, predovšetkým garantov podľa akreditovaných študijných odborov a odborov habilitácií a inaugurácií fakulty.

Členovia Vedeckej rady PF UMB

Predseda:

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Dekan

Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
AB310 - dekanát, C228/1 - KEPPg

Interní členovia:

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie fakulty

Telefón:
048 446 4784
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 006

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, garantka študijného programu predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Telefón:
048 446 4859
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 228/1

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4762
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 129

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Predsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov, o.z.

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C123

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4781
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 005/1

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4617
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 021

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 223

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 108

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov predškolská pedagogika Mgr. a predškolská a elementárna pedagogika PhD., prodekanka pre vedu, výskum a umenie

Telefón:
048 446 4853
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 217

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Externý vyučujúci

Telefón:
048 446 4518
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 316

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4915
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
AB 213

 

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť PF UMB, členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

profesor, vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C101

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie.

Telefón:
048 446 4958
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 301

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4959
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 302

Externí členovia:

doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.

prof. PhDr. Milan Portik, PhD.

doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.

prof. ThBibl. Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.