Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Pred príchodom na PF UMB 

Po úspešnom absolvovaní popradského gymnázia v rokoch 1986 – 1991 vyštudovala kombináciu učiteľstva ruského jazyka a literatúry a učiteľstva pedagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove so sídlom univerzity v Košiciach. Pôsobila takmer dvadsať rokov v regionálnom školstve (koordinátorka voľného času (Detva), učiteľka v ZŠ (Detva, Zvolen), zástupkyňa riaditeľky základnej školy (Zvolen), učiteľka kontinuálneho vzdelávania na MPC v RP BB) a  absolvovala ďalšie kvalifikačné štúdiá: etická výchova (1995), profesionálna príprava pre výchovné a vzdelávacie pôsobenie na deti v otázkach rodičovstva, manželstva a etiky intímnych vzťahov (1996), príprava vedúcich pedagogických zamestnancov (2001), personálny manažment a marketing školy (2008), učiteľstvo psychológie (2010) a ďalšie vzdelávanie zamerané na efektívnu komunikáciu a aktivizáciu žiakov vo výučbe a na využívanie IKT v práci učiteľa. Je držiteľkou certifikátu „Moderná učiteľka“ od spoločnosti Microsoft Slovensko (2005). V rokoch 2007 – 2010 bola členkou Ústrednej predmetovej komisie pre etickú výchovu pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Od roku 1994 spolupracuje s Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava, RP v Banskej Bystrici v rôznych pozíciách a aktivitách. 

 

Before arriving at FE MBU (Faculty of Education Matej Bel University)

After successfully graduating from the grammar school in Poprad in 1986-1991, she studied the combination of Russian language and literature together with pedagogy at the Prešov Faculty of Arts of the Pavel Jozef Šafárik University of Košice. She worked for almost twenty years in regional education (leisure time coordinator (Detva), primary school teacher (Detva, Zvolen), deputy principal of primary school (Zvolen), teacher of continuing education at Methodological and Pedagogical Center in Bratislava (MPC)) and completed other qualification studies: ethical education (1995), professional training for educational and training activities for children in matters of parenting, marriage and the ethics of intimate relationships (1996), training of leading pedagogical staff (2001), personnel management and school marketing (2008), psychology teacher (2010) and further education aimed at effective communication and student participation in teaching and the use of ICT in the work of teachers. She holds the "Modern Teacher" certificate from Microsoft Slovakia (2005). In the years 2007 - 2010 she was a member of the Central Subject Commission for Ethical Education at the State Pedagogical Institute in Bratislava. Since 1994, she has been cooperating with the MPC in various positions and activities.

 

Po príchode na PF UMB

Na PF UMB v Banskej Bystrici pôsobí od novembra 2009 na Katedre pedagogiky, od roku 2017 na funkčnom mieste docentky. Tu úspešne absolvovala v roku 2013 rigorózne konanie a ukončila externé doktorandské štúdium. V roku 2017 sa úspešne habilitovala v  odbore pedagogika. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje profesiografickému skúmaniu učiteľskej profesie, vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov, ich ďalšiemu profesijnému rozvoju a v tejto oblasti aj publikuje vedecké a odborné štúdie. V pedagogickej činnosti vyučuje problematiku vstupu začínajúcich učiteľov do praxe, všeobecnej didaktiky, všeobecnej pedagogiky, alternatívnych pedagogických koncepcií, multikultúrnej a sexuálnej výchovy, legislatívy a manažmentu školstva, pedagogickej komunikácie a prierezových tém v edukácii. Od roku 2013 sa podieľa na výučbe spoločného univerzitného predmetu service learning (učenie sa službou). V roku 2015, ako členka autorského tímu, získala Cenu rektora UMB za vysokoškolskú učebnicu Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa). V oblasti vlastného ďalšieho vzdelávania (sa) sa zameriava na posilňovanie vedecko-výskumných kompetencií. Organizovala v spolupráci so študentmi a kolegami pre študentov a zamestnancov PF UMB stretnutia so zaujímavými ľuďmi z (edukačnej) praxe v cykle „Ľudia z edukačnej praxe“.

Od mája 2012 bola členkou a tajomníčkou AS PF UMB a od januára 2015 členkou AS UMB až do apríla roku 2017, kedy sa stala členkou nového vedenia PF UMB a v pozícii prodekanky pre pedagogickú činnosť pôsobí dodnes. Je členkou Vedeckej rady PF UMB a viacerých pracovných komisií Pf UMB.

Spolupracuje pri organizácii odborných a vedeckých konferencií, edícii konferenčných zborníkov.  Je posudzovateľkou monografií, vedeckých a odborných štúdií na Slovensku aj v zahraničí, vedeckých a vzdelávacích projektov v rôznych grantových schémach. 

Je autorkou a spoluautorkou 102 publikačných výstupov (knižné publikácie, vedecké a odborné práce; z toho28 zahraničných a 3 evidované v databázach WOS a SCOPUS). Na svoje práce eviduje 195 ohlasov, z toho 70 zahraničných (9 registrovaných v citačných indexoch WOS a SCOPUS). Podieľala sa na riešení 17 medzinárodných a národných vedecko-výskumných a vzdelávacích projektoch. Je garantkou bakalárskeho študijného programu pedagogika – vychovávateľstvo. V súčasnosti vedie dve doktorandky, jedna už pod jej vedením úspešne ukončila štúdium (2019).

 

Upon arrival at FE MBU

She has been working at FE MBU in Banská Bystrica since November 2009 at the Department of Pedagogy, and since 2017 at the position of associate professor. Here she successfully passed rigorous exams in 2013 and also completed an external doctoral study. In 2017, she successfully completed her habilitation in the field of pedagogy. In her research activities, she is engaged in the profesiographic research of the teaching profession, the university training of future teachers, their further professional development, and in this area she also publishes scientific and professional studies. In pedagogical activities, she teaches the issue of entry of beginning teachers into practice, general didactics, general pedagogy, alternative pedagogical concepts, multicultural and sexual education, legislation and management of education, pedagogical communication and cross-sectional topics in education. Since 2013, he has been involved in teaching the common university subject of service learning. In 2015, as a member of the author's team, she received the Rector's Award for the university textbook Service learning - Innovative learning strategy in the field of (own) further education. It focuses on strengthening scientific research competencies. In cooperation with students and colleagues, she organized meetings with interesting people from (educational) practice in the cycle "People from educational practice" for students and employees of FE MBU

From May 2012 she was a member and secretary of FE MBU senate and from January 2015 a member of the university academical senate until April 2017, when she became a member of the new management of FE MBU and still holds the position of vice-dean for pedagogical activities. She is a member of the Scientific Board of FE MBU and several working committees of FE MBU.

She collaborates in the organization of professional and scientific conferences, editions of conference proceedings. She is an assessor of monographies, scientific and professional studies in Slovakia and abroad, scientific and educational projects in various grant schemes.

She is the author and co-author of 102 publications (book publications, scientific and professional works; of which 28 foreign and 3 registered in the WOS and SCOPUS databases). It records 195 responses to its work, of which 70 are foreign (9 registered in the WOS and SCOPUS citation indices). She has participated in 17 international and national scientific research and educational projects. She is the guarantor of the bachelor's study program in pedagogy - education. Under her guidance, one student has already successfully completed her PhD studies (2019) Currently she leads two PhD students.

 

Ďalšie aktivity

Je prezidentkou a štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia Spoločnosť pre plánované rodičovstvo V rámci tejto činnosti zastupovala SR ako expertka v niekoľkých zahraničných projektoch. Publikovala učebné texty a odborné publikácie pre edukáciu v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v základných a stredných školách a aktívne sa zúčastnila viacerých medzinárodných kongresov v zahraničí. Spolupracuje s Technickou univerzitou vo Zvolene v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia, Metodicko-pedagogickým centrom ako senior expertka v rôznych projektových aktivitách zameraných na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Ministerstvom zdravotníctva a jeho príspevkovou organizáciou Zdravé regióny pri príprave a realizácii programov zameraných na podporu zdravia znevýhodnených skupín a ich hodnotovom smerovaní v  marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku; s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a jeho Koordinačno-metodickým centrom v oblasti tvorby učebných zdrojov, prípravy a realizácie vzdelávacích aktivít zameraných na prevenciu a elimináciu rodovej diskriminácie a rodovo podmieneného násilia.

Pôsobí ako lektorka v programoch neformálneho vzdelávania organizovaného subjektmi tretieho sektora v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane sexuálnej výchovy v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu. V spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene sa podieľa na rozvíjaní vzdelávacieho programu Lesná pedagogika a ako lektorka zabezpečuje vzdelávanie v oblasti všeobecnej didaktiky a pedagogickej komunikácie. Je držiteľkou ocenenia Národného lesníckeho centra vo Zvolene za osobný vklad pri rozvoji konceptu lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy na Slovensku (2019). Aktívne spolupracuje v oblasti neformálneho vzdelávania s rôznymi subjektami regionálneho školstva.

 

Other activities

She is the president and statutory representative of the civic association Society for Planned Parenthood. In this activity, she had represented the Slovak Republic as an expert in several foreign projects. She has published textbooks and professional publications for education in the field of sexual and reproductive health in primary and secondary schools and has actively participated in several international congresses abroad. She cooperates with the Technical University in Zvolen within the supplementary pedagogical study, Methodological and Pedagogical Center as a senior expert in activities focused on professional development of pedagogical and professional staff, the Ministry of Health and its contributory organization Healthy Regions in preparing and implementing programs aimed at promoting health among disadvantaged groups and their value orientation in marginalized Roma communities in Slovakia; with the Institute for Research on Work and Family and its Coordination and Methodological Center in the field of creating teaching resources, preparation and implementation of educational activities aimed at the prevention and elimination of gender discrimination and gender-based violence. She works as a lecturer in non-formal education programs organized by third sector entities in the field of sexual and reproductive health, including sexual education in the context of education for marriage and parenthood. In cooperation with the National Forestry Center in Zvolen, she participates in the development of the Forest Pedagogy educational program and, as a lecturer, provides education in the field of general didactics and pedagogical communication. She is the holder of the award of the National Forestry Center in Zvolen for personal contribution in the development of the concept of forest pedagogy as a part of environmental education in Slovakia (2019). She actively cooperates in the field of non-formal education with various subjects of regional education.

 

 

Link na VUPCH

Posledná aktualizácia: 31. 1. 2024

 

Dostupná tu:

(1) v pdf formáte:www.pdf.umb.sk/~lrovnanova/VUPCH_Rovnanova_1_2_2024.pdf

(2) link na dokument v AiS2:https://ais2.umb.sk/ais/apps/vsk/sk/?idTypDokumentu=-1&idOsoba=80118710&jazyk=SK

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
11:30 - 13:30
Piatok
-
Vo štvrtok prebiehajú konzultačné hodiny na PF UMB na Ružovej 13 (na dekanáte, resp. na katedre). Vzhľadom k mojej pracovnej vyťaženosti odporúčam, aby ste si konzultácie vopred dohodli telefonicky alebo mailom.

Registračný formulár

=