Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Evanjelikálna teológia a misia

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolventi sa uplatnia v duchovenskej činnosti primárne evanjelikálnych cirkevných zborov, v organizáciách, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, charitatívno-diakonickú a misijnú činnosť, ako aj v službách cirkví a neštátnych organizácií, kde sa vyžaduje stupeň vzdelania bakalár, napr. misijné pracoviská cirkví, zahraničná misia, kresťanské detské kluby, zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (nocľahárne, útulky, Domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrá pre deti a rodinu, zariadenia núdzového bývania, zariadenia podporovaného bývania a zariadenia sociálnych služieb), kategoriálna pastorácia vo väzenstve, polícii, armáde a v nemocniciach, práca s mládežou, denné centrá pre seniorov, rómska misia, ekumenická činnosť, kresťanské vydavateľstvá a biblické spoločnosti, kresťanské diakonické a charitatívne inštitúcie, evanjelizačné strediská, kresťanské rozhlasové a televízne vysielanie, kresťanská mediálna činnosť. Absolventi štúdia sa uplatnia v nasledovných oblastiach: 
–      oblasť cirkevná: diakon, kaplán, výpomocný duchovný, katechéta, farár, duchovný správca, administrátor, správca farnosti, konsenior, senior, duchovenský člen ústredia cirkvi, najvyšší predstaviteľ cirkvi a náboženskej spoločnosti v Slovenskej republike, riadiaci pracovník v cirkevnej organizácii, riadiaci pracovník v cirkevnej oblasti, špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkvi, špecialista v oblasti religionistiky, vedúci predstaviteľ združenia, riadiaci pracovník neziskovej organizácie. Kazateľ jednej z registrovaných evanjelikálnych cirkví, duchovný správca cirkevného zboru a jeho zložiek, riadiaci pracovník jednotlivých subjektov cirkevnej práce, učiteľ vo všetkých druhoch cirkevného vzdelávania a učiteľ náboženskej výchovy na ZŠ; 
–      oblasť misijná: misijný pracovník jestvujúcich cirkevných spoločenstiev, pracovník v domácich a zahraničných misijných organizáciách, prekladateľ-tlmočník-jazykovedec; 
–      iné oblasti: pracovník v sociálnom ústave, v charitatívnej inštitúcii, väzenský kaplán, vojenský kaplán, nemocničný kaplán, pracovník protidrogového centra.

Originalita programu
Študijný program je orientovaný na evanjelikálnu teológiu, protestantskú reformačnú tradíciu, jeho prednosťou je jeho ekumenický charakter. Pripravuje študentov na cirkevnú prax v evanjelikálnych cirkevných a paracirkevných kontextoch.
Program je jedinečný v rámci priestoru V4 tým, že ako jediný dlhodobo poskytuje tri stupne akademického teologického vzdelania v evanjelikálnej tradícii. Medzinárodný rozmer programu je daný ako zložením vedecko-pedagogického zboru, tak aj konzistentne dlhodobou účasťou medzinárodných študentov a tiež uplatnením absolventov v zahraničí. Vedecko-pedagogickí pracovníci sa pravidelne podieľajú na spolupráci so zahraničnými inštitúciami, publikujú v zahraničných indexovaných časopisoch a pravidelne sa zúčastňujú zahraničných vedeckých konferencií.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritéria v osobnom pohovore, v rámci ktorého sa zisťujú vedomosti z biblistiky a cirkevných dejín na základe predpísanej literatúry (uvedená na webe katedry) a komunikačné schopnosti uchádzača.

Garantujúce pracovisko
Katedra teológie a katechetiky PF UMB

Osoba zodpovedná za  uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program 
prof. Anne Maria Kool, Ph.D.
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Peter Málik, MPhil., Ph.D.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.