Inovácia praktickej profesijnej prípravy budúcich učiteľov - rozvojový projekt

Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov

Primárnym zámerom projektu je inovovať profesijnú praktickú prípravu budúcich učiteľov jednotlivých stupňov škôl prostredníctvom vytvorenia štandardov na uskutočňovanie pedagogickej praxe študentov učiteľských študijných programov. Sekundárnym cieľom projektu potrebným pre uplatňovanie pedagogickej praxe je vytvoriť parametre na výber a zaradenie škôl do siete cvičných škôl s kvalifikovanými cvičnými učiteľmi vyškolenými prostredníctvom modulárnych programov kontinuálneho vzdelávania v zmysle novovytvoreného kompetenčného profilu cvičného učiteľa.

Riešitelia projektu

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. - zodpovedná riešiteľka projektu
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. - zástupca zodpovednej riešiteľky projektu
Ing. Alena Tomengová, PhD. - koordinátorka projektu
doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
prof. PaedDr. Alena Doušková, CSc.
prof. PhDr. Milan Portik, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Výstupy projektu

Na tomto mieste si môžete stiahnuť monografiu z projektu.