Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra pedagogiky a andragogiky

Spoločne objavujeme jedinečnosť a potenciál

Profil katedry

Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB vznikla 1.9. 2021 ako výsledok snahy koncentrovať potenciál odborníkov zabezpečujúcich vzdelávací proces a vedecko-výskumnú činnosť v študijných programoch zameraných na oblasť výchovy, vzdelávania a poradenstva detí, mládeže, dospelých a seniorov. Táto snaha reaguje na aktuálne spoločenské trendy, ktorých jednotiacim prvkom je vnímanie učenia (sa) ako procesu, ktorý sprevádza človeka počas celého života.Katedra pedagogiky a andragogiky vznikla zlúčením dvoch pracovísk – Katedry pedagogiky a Katedry andragogiky PF UMB a nadväzuje tým na tradície a výsledky pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, ktoré uvedené pracoviská dlhodobo dosahovali v národnom i medzinárodnom akademickom priestore.

V tomto kontexte sa Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB zameriava na kvalitnú prípravu odborníkov pre rôzne oblasti vzdelávania, preventívno-výchovnej a poradenskej činnosti u detí, mládeže, dospelých a seniorov. Jej poslaním je vedenie študentov k osvojovaniu si schopnosti učiť sa, k pochopeniu konceptov edukácie a jeho uplatneniu v kontexte formálneho aj neformálneho vzdelávania, k tolerancii, k občianskej angažovanosti, k citlivému vnímaniu edukačných a sociálnych potrieb všetkých skupín detí, mládeže a dospelých, vrátane ohrozených a rizikových skupín, a to v rámci ponúkaných učiteľských a neučiteľských študijných programov.

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít pracovníkov Katedry pedagogiky a andragogiky je aj kvalitná vedecko-výskumná a publikačná činnosť. Svoj vedecký kredit katedra buduje najmä prostredníctvom aktívnej účasti na vedecko-výskumných a rozvojových projektoch v domácich a zahraničných grantových schémach (VEGA, KEGA, APVV, Erazmus +, Vysegrad fund,...).

V pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti katedra rozvíja intenzívnu spolupráca s významnými odbornými, stavovskými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, Národné osvetové centrum, EPALE, ThemPra Social Pedagogy, Metodicko-pedagogickým centrom, Živicou, Edumou, Centrom komunitného organizovania, Nadáciou Milana Šimečku, OZ Preventista a i). Katedra bola iniciátorom vzniku Asociácie sociálnych pedagógov na Slovensku a je aj jej sídlom. Za svoju činnosť získala katedra viaceré ocenenia (Cena AIVD za popularizáciu vzdelávania dospelých,....). Rešpektované postavenie v medzinárodnej vedeckej a odbornej komunite katedra, okrem iného, upevňuje aj organizovaním tradičných medzinárodných vedeckých konferencií (SOCIALIA, EDUKÁCIA DOSPELÝCH) a ďalších vedeckých a odborných podujatí.  V súčasnosti katedra participuje na utváraní celosvetovej Global Association of Social Pedagogues and Educators.

 Hlavné oblasti výskumu:

 • Rizikové správanie u detí, mládeže a dospelých a možnosti jeho prevencie.
 • Sociálno-výchovná práca sociálneho pedagóga v školskom prostredí.
 • Edukačné zhodnocovanie voľného času detí, mládeže a dospelých so zameraním na záujmové a občianske vzdelávanie.
 • Manažment výchovy a vzdelávania.
 • Líderstvo v edukácii.
 • Andragogické poradenstvo.
 • Docilita v edukačných kontextoch.
 • Inkluzívne vzdelávannie.
 • Implementácia kurikulárnych reforiem do školskej didaktiky.

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie

Ďalšie vzdelávanie

 • Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľstvo pedagogiky, pre vychovávateľov a asistentov učiteľa
 • Kontinuálne vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach


Členovia a členky katedry

Profesori

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Vedúca katedry, predsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov, o.z.

Telefón:
048 446 4764
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 124
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov Mgr., PhD., HIK

Telefón:
048 446 4762
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C129
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4615
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 013

Docenti

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor pre AIS. Katedrový koordinátor ŠVOUČ.

Telefón:
048 446 4763
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
c 113
doc. Ján Kaliský, PhD.

doc. Ján Kaliský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen etickej komisie, audítor kvality vzdelávania, spolugarant študijného programu, predseda Centra pre filozofovanie s deťmi

Telefón:
048 446 4317
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
C 123
doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 4227
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C126
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, dekanka PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)

Odborní asistenti

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre rozvrh, koordinátorka web stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023
PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.

PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Materská dovolenka

Telefón:
048/446 4754
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 115
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre Erazmus+ (incoming and outcoming students)

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C114/1
PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

Vysokoškolská učiteľka, t. č. na rodičovskej dovolenke

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
kancelária c. 127
doc. PhDr. Dominika Temiaková, PhD.

doc. PhDr. Dominika Temiaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4617
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C021
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre študentstvo so špecifickými potrebami, koordinátorka rozvrhu a výučby v externom štúdiu - Sz

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128
Mgr. Zošáková Karina, PhD.

Mgr. Zošáková Karina, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 4323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 115

Ďalší

Mária Slušná

Mária Slušná

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C121, A213

Doktorandi