Katedra pedagogiky a andragogiky

Vzdelávanie školou nekončí.

Profil katedry

Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB vznikla 1.9. 2021 ako výsledok snahy koncentrovať potenciál odborníkov zabezpečujúcich študijné a vedecko-výskumnú činnosť v študijných odboroch zameraných na oblasť výchovy, vzdelávania a poradenstva detí, mládeže, dospelých a seniorov. Táto snaha reaguje na aktuálne spoločenské trendy, ktorých jednotiacim prvkom je vnímanie učenia (sa) ako procesu, ktorý sprevádza človeka počas celého života.

Katedra pedagogiky a andragogiky vznikla zlúčením dvoch pracovísk – Katedry pedagogiky a Katedry andragogiky PF UMB a nadväzuje tým na tradície a výsledky pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, ktoré uvedené pracoviská dlhodobo dosahovali v národnom i medzinárodnom akademickom priestore.

V tomto kontexte sa Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB zameriava na kvalitnú prípravu odborníkov pre rôzne oblasti vzdelávania, výchovno-preventívnej a poradenskej činnosti u detí, mládeže, dospelých a seniorov.

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít pracovníkov Katedry pedagogiky a andragogiky je aj kvalitná vedecko-výskumná a publikačná činnosť. Svoj vedecký kredit katedra buduje najmä prostredníctvom aktívnej účasti na vedecko-výskumných a rozvojových projektoch v domácich a zahraničných grantových schémach (VEGA, KEGA, APVV, Erazmus +, Vysegrad fund,...).

V pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti katedra rozvíja intenzívnu spolupráca s významnými odbornými, stavovskými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, Národné osvetové centrum, EPALE, Metodicko-pedagogickým centrom, Živicou, Edumou, Centrom komunitného organizovania, Nadáciou Milana Šimečku a i). Katedra bola iniciátorom vzniku Asociácie sociálnych pedagógov na Slovensku a je aj jej sídlom.

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie

Ďalšie vzdelávanie

  • Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľstvo pedagogiky, pre vychovávateľov a asistentov učiteľa
  • Kontinuálne vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach


Členovia a členky katedry

Vedúca katedry

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4764
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 124

Profesori

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4764
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 124
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov Mgr., PhD., HIK

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C129
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4617
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 021
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4615
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 013

Docenti

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, garantka odboru učiteľstvo pedagogiky

Telefón:
048 446 4755
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C114
doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor AIS-u pre študijné programy: Pedagogika PhD a Sociálna pedagogika, Pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ. Katedrový koordinátor pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4763
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
c 113
doc. Ján Kaliský, PhD.

doc. Ján Kaliský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy, člen komisie pre štúdium

Telefón:
048 446 4317
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
C 123
doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 4759
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C126
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, dekanka PF UMB, členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)

Odborní asistenti

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka AISu pre učiteľstvo Etickej výchovy

Telefón:
048 446 4323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C115
Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre AIS a rozvrh (študijný program andragogika); koordinátorka web stránky; koordinátorka FB stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023
PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.

PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Materská dovolenka

Telefón:
048/446 4754
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 115
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A114/1
PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka AIS pre študijný program Pedagogika-vychovávateľstvo v dennej aj externej forme,t. č. na materskej dovolenke

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
kancelária c. 127
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Externý vyučujúci

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C123
Mgr. Hana Kocurová, PhD.

Mgr. Hana Kocurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 127
PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Externý vyučujúci

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C123
Mgr. Martin Schubert, PhD.

Mgr. Martin Schubert, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB, člen Komisie pre publikačnú, projektovú a umeleckú činnosť

Telefón:
048 446 4619
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 012
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka rozvrhu a výučby, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128

Ďalší

PaedDr. Viktória Pančíková, PhD.

PaedDr. Viktória Pančíková, PhD.

Referentka, Vedúca Konzultačno-poradenského centra

Telefón:
048 446 4611
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C 019
Mária Slušná

Mária Slušná

Asistentka, Katedrová koordinátorka WEB stránky, poverená vedením čiastkovej knižnice KPg

Telefón:
048 446 4752
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C121
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Vedúca inštitútu, Predsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov, o.z.

Telefón:
048 446 4756
Kancelária:
C116

Doktorandi