Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent je pripravený pracovať ako sociálny pedagóg; odborný pracovník (špecialista) v oblasti školstva; metodik riadenia pedagogického procesu v školách a školských zariadeniach; špecialista v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov na vysokých školách; manažér, líder, supervízor, konzultant, špecialista, poradca, tútor, mediátor v oblasti školstva; riadiaci pracovník, manažér vo vzdelávaní a rozvoji zamestnancov; poradca vo vzdelávaní a rozvoji učiacich sa jednotlivcov, pracovných tímov i organizácií. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v školách a školských zariadeniach, odborných útvaroch pre riadenie školstva v štátnej, verejnej službe a samospráve, verejných a súkromných vzdelávacích organizáciách, štátnych a súkromných organizáciách a spoločnostiach, ale tiež ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb. Štúdium je koncipované modulovo, buď sa študent orientuje na (1) sociálno-výchovná činnosť u detí a mládeže, alebo na (2) výchovu a vzdelávanie mládeže, dospelých a seniorov. V závislosti od voľby špecializácie nadobúda uvedené vedomosti, zručnosti/spôsobilosti a postoje. 

Originalita programu 

Študijný program Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní reflektuje predovšetkým potreby praxe, interdisciplinárne a integračné trendy v edukačných vedách a koncept celoživotného (lifelong) a širokoživotného (lifewide) učenia. Táto paradigma orientuje vysokoškolskú prípravu a vedecké skúmanie na všetky ontogenetické kategórie (deti, mládež, dospelí a seniori), ale aj na širšie kontexty edukačnej reality. V podmienkach v SR doposiaľ neexistuje takto koncipované magisterské  štúdium v odbore 7605 Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia
Základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, alebo inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení osobou zodpovednou za študijný program. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritériá v týchto oblastiach:  
1)   výsledky ústneho pohovoru s uchádzačom, kde sa zisťuje výsledok predošlého štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia a výsledky záverečnej bakalárskej práce;  
2)   hodnotené budú aktivity uchádzača v portfóliu, pričom zohľadnené budú len aktivity doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, kde boli vykonávané vlastné aktivity a angažovanosť v oblasti praxe výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých, resp. seniorov.  Hodnotené budú tieto aktivity: ŠVOUČ, účasť na súťažiach v umeleckých, športových, tvorivých a iných činnostiach, vzdelávacie aktivity a dobrovoľnícka činnosť v oblasti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, dospelých aj seniorov, zapájanie sa do mimoškolských aktivít, študijný pobyt v zahraničí, zapojenie sa do programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu (DofE), prípadne iné aktivity organizované MŠVVaŠ SR, resp. iné činnosti, ktoré prijímacia komisia posúdi ako relevantné vo vzťahu k študijnému programu.

Garantujúce pracovisko
Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.
doc. Mgr. Jan Kaliský, PhD.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.