e-TESTIMONIUM FIDEI

Testimonium fidei – časopis pre teológiu a katechetiku

ISSN 2729-8191 (online) EV 4820/13

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Testimonium fidei 2/2020 (celé číslo)

Jednotlivé články:

 

Obálka   
Tiráž   2
Obsah / Contents 3–6
Pavel Hanes  Na úvod 7–9
Štúdie   
Józef Stala  Človek na konci života a pohľad nádeje 10–21
Noemi Bravená  Náboženská výchova v rodině z pohledu současné náboženské pedagogiky 22–36
Elźbieta Osewska  Boží plán rodiny ako spoločenstva chrániaceho dôstojnosť človeka 37–48
Noema Bradňanská Ondrášek  „Spolu na ceste“: základné aspekty vzťahu učiteľa a dieťaťa v cirkevnom prostredí 49–61
Dana Hanesová  Všenáprava ľudskosti: Antropologické východiská Komenského Pampaedie 62–83
Albín Masarik  Komunitná podpora domáceho násilia – pastorálna perspektíva 84–102
Pavla Žůrková  Využití důrazů V. E. Frankla a C. R. Rogerse v pastorační práci 103–118
Libny H. Debreuze, Sr  Zo slepého žobráka nasledovník Ježiša (Hermeneutické poznámky) 119–128
Výročia
Pavel Procházka  K počiatkom práce metodistov na území bývalého Československa pred sto rokmi 129–133
Jan Hábl  Lidskost není docela ztracena: Komenský v r. 2020 134–137
Úvahy
Pavol Tománek  Nie sedem, ale sedemdesiatsedem… 138–141
Recenzie
Imrich Peres  Cirkevná architektúra 142–145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Testimonium fidei 1/2021 (celé číslo)

Jednotlivé články:

Obálka

Tiráž / Obsah / Contents

1–4

Pavel Procházka

Na úvod

5

Štúdie

Imrich Peres

Epidemické rany a súženia

6–24

Anton Tyrol

Pandémia v optike znamení čias

25–32

Pavel Hanes

Pandémia, monizmus a teológia

33–42

Monika Zaviš a Ján Holonič

Akcenty environmentálnej teológie v kontexte skúsenosti s pandémiou COVID-19

43–52

Viktória Šoltésová

Misijné poslanie cirkvi a jeho napĺňanie v období pandémie Covid-19

53–58

Michal Šalaga

Kde sa maximálne šesť osôb zhromaždilo v mojom mene

59–69

Marek Harastej

Konfesijní spiritualita a možnosti jejího zkoumání

70–83

Anna Masariková

Potreba prevencie sexuálneho zneužívania detí v dôsledku izolácie rodín v pandemickom období

84–95

Ioan Dinu Lakatos

Pastorácia v čase pandémie

96–99

Miloš Masarik

Reflexia pandémie vo vybraných evanjelikálnych dôrazoch zvestovania

100–109

Aleš Zástěra

Pandemie a její praktické důsledky

110–115

Daniela Masariková

Teologické zhodnotenie podpory kresťanského spoločenstva prostredníctvom online nástrojov a možnosti ich hybridného využitia v štandardných situáciách

116–124

Pavel Procházka

Čo odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vedúcim náboženským činiteľom v súvislosti s COVID-19

125–128

Zo študentských prác

David Kogut

Odpuštění

129–142

Výročia

Pavol Tománek

Nasledovanie Krista – čas, kedy nás mýtnici a neviestky predbiehajú…

143–146

Rezenzie

Dana Hanesová

Teologický slovník pre učiteľov, katechétov a zborových pracovníkov

147–149

Imrich Peres

Metodizmus na Slovensku

150–151

Marian Bodolló

Nepopsaný list

152–154