Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity sú významnou súčasťou projektu a sú zamerané jednak na vzdelávanie detí, ale metodicko – odbornú pomoc učiteľom. Realizujú sa:

  1. Počas aktivít v rámci škôl v prírode. Odborní pracovníci a doktorandky  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB sa aktívne podieľajú  na realizácii turnusov Škôl v prírode, podľa harmonogramu Kalendára vzdelávacích programov MŠ VVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súčasťou vzdelávacích aktivít sú aj odborné semináre orientované na  sprevádzajúcich učiteľov pod odbornou gesciou Katedry psychológie PF UMB.
  2.  Počas vzdelávacieho kurzu Učíme sa o Slovensku po Slovensky, ktorý sa organizuje  v súlade s harmonogramom Kalendára vzdelávacích programov MŠ VVaŠ SR.
  3. Výjazdové vzdelávacie kurzy, ktoré sa realizujú v zahraničí, podľa požiadaviek konkrétnych vzdelávacích centier a sú finančne podporované MŠ VVaŠ SR.

Výjazdový kurz  Poľsko, Nová  Biala  (24. – 26. 9. 2015) s názvom „Samostatná príprava učebníc a učebných pomôcok pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí učiteľmi - I. a II. cyklus, nepovinné vyučovanie“, realizovaný členkamiKatedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

 

Výjazdový kurz v Poľsku, Nová  Biala (12. - 14. 5. 2016) s názvom „Spev, hry a zábavy detí v školskom vyučovaní ako podpora udržiavania národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí“, realizovaný pracovníkmi Katedry hudobnej kultúry a Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

Výjazdový kurz Ukrajina, Užhorod (25. - 27. 11. 2016) s názvom „Podpora udržiavania národného povedomia Slovákov žijúcich  na Ukrajine“, realizovaný pracovníkmi Katedry psychológie a Katedry pedagogiky PF UMB.

Výjazdový kurz  Nemecko,   Mníchov (9.2 – 13.2. 2017) s názvom  "Hráme sa o Slovensku po slovensky" prezentácia súboru učebníc a hier špeciálne pre potreby vzdelávacích centier v zahraničí a je určený pre podporu rozvoja slovenského jazyka a poznávanie  slovenských reálií,  realizovaný členkami Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

Výjazdový kurz Veľká Británia, Birmingham (25. - 29. 5. 2017), s názvom Prezentácia aktivity tvorivej dramatiky – Pernikár“,  realizovaný členkami Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

Výjazdový kurz Veľká Británia, Londýn (21.-25.9.2017) so zameraním na aktívnu účasť na vyučovaní a diskusiu s učiteľkami týkajúcu sa navrhovaných zmien v Školskom zákone č.245/2008, ktoré súvisia  s prípravou  na komisonálne skúšky a ich realizáciu.

Výjazdový kurz Írsko, Dublin (27.10.- 30.10.2017) s názvom „Súčasná detská literatúra a Interpretácia vybraných literárnych prác pre deti“, realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.

Výjazdový kurz  Francúzsko, Paríž (4.10. – 6.10. 2018) s názvom „Výučba slovenského jazyka – ako druhého jazyka, s podporou výtvarných aktivít“, realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky, Katedry psychológie  a členom Katedry výtvarnej kultúry PF UMB. Na kurze sa podieľala aj členka Katedry slovenského jazyka FF UMB.

Výjazdový kurz Írsko, v Dublin ( 23.11. – 26.11.2018). Uvedený kurz bol  obsahovo identický so vzdelávacím kurzom v Paríži, zúčastnili  sa ho najmä pedagógovia pôsobiaci vo VC v Írsku a vo Veľkej Británii.

Výjazdový kurz  Srbsku,  Kulpin  (15. 3. - 17. 3. 2019) s názvom „Slovenský jazyk – ako na to?“,  realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky  a Katedry andragogiky  a členom Katedry výtvarnej kultúry PF UMB.

Výjazdový kurz na Cypre (11. 10. – 13. 10. 2019), s názvom „Ukážky dobrej praxe v rozvíjaní slovenského jazyka pre učiteľov slovenských vzdelávacích centier vo svete“, realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky  a Katedry andragogiky PF UMB.

 

Výjazdový kurz  Poľsko, Nova Biala  (26. 9. – 28. 9. 2019) , s názvom „Hravá vlastiveda. Ako zaujať žiakov a zatraktívniť vyučovanie slovenského jazyka a slovenských reálií
v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí
“,  realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky  PF UMB.

 

Vzdelávací kurz realizovaný on – line formou (5. – 6. 9. 2020)  s názvom Detská literatúra ako potenciál rozvoja jazykovej kompetencie -  Učenie slovenčiny v heterogénnych skupinách, realizovaný členkami  Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky  PF UMB.

 

On-line stretnutie učiteľov zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí -  prednáška o príprave interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo a hre Hláskovo na podporu výučby SJ pre deti Slovákov v zahraničí /Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. /26.7.2020

 

On-line metodické školenie k stolovej hre Hláskovo -  pre CZ&SK Club Birmingham /Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., /24.10.2020