Konferencia Edukácia dospelých 2014

Edukácia dospelých 2014

Dňa 2. apríla 2014 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal v poradí druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2014. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v spolupráci s Centrom pre  celoživotné vzdelávanie UMB pod záštitou rektorky Dr.h.c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc.

Cieľom konferencie bolo analyzovať aktuálne otázky rozvoja edukácie dospelých a venovať sa špecifickej téme osobnosti lektora, ktorá determinuje kvalitu edukácie dospelých.

Konferencia Edukácia dospelých sa uskutočnila ako súčasť riešenia výskumnej úlohy VEGA MŠVVsŠ Slovenskej republiky 1/0754/13 – Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých. Popoludní sa pokračovalo v dvoch pracovných sekciách: Osobnosť lektora sekciu moderovala Prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. a Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých – sekciu moderoval prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. 

Medzinárodná vedecká konferencia Edukácia dospelých 2014 poskytla priestor na otvorenú diskusiu. Vízia organizátorov smeruje k vytvoreniu tradície organizácie vedeckých konferencií zameraných na teóriu a prax v oblasti edukácie dospelých na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 Mgr. Jana Gondová, Katedra andragogiky PF UMB