Konferencia Edukácia dospelých 2019

Dňa 4. apríla 2019 sa konal siedmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2019. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, pod záštitou rektora univerzity doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekana Pedagogickej fakulty prof. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. Odbornými garantmi konferencie boli prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. a doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. Cieľom tohtoročnej konferencie bolo venovať sa aktuálnym trendom v oblasti rozvoja andragogickej teórie a praxe so zreteľom na konštrukt docility v teórii edukácie dospelých.

Dopoludňajší program sa niesol v duchu plenárneho rokovania, v ktorom vystúpili zahraniční hostia: prof. Dr. Larysa Lukianova z Národnej akadémie edukačných vied Ukrajiny, Mgr. Jan Kalenda, PhD. prorektor Univerzity Tomáše Bati v Zlíne  a prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA z Karlovej Univerzity v Prahe. Po plenárnom rokovaní program pokračoval v troch odborných sekciách, ktoré sa špecializovali na Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých, Konštrukt docility v teórii edukácie dospelých a Andragogické poradenstvo v profesionalizácii učiteľov. Zameranie jednotlivých sekcií sa priamo viaže k vedeckým projektom, ktoré sa aktuálne realizujú na Katedre andragogiky PF UMB. Konferencie sa zúčastnili významné osobnosti domácej i zahraničnej vedeckej scény, kolegovia z akademických pracovísk zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny, ako aj zástupcovia viacerých oblastí andragogickej praxe. 

Teší nás skutočnosť, že do prípravy a realizácie konferencie sa aktívne zapojili aj študenti odboru Andragogika na PF UMB. Odborná úroveň vystúpení, stúpajúci záujem zo strany domácich i zahraničných partnerov a kolegiálna atmosféra dávajú organizátorom nádej, že tradícia medzinárodných vedeckých konferencií EDUKÁCIA DOSPELÝCH sa bude aj naďalej rozvíjať.

Fotogalériu z konferencie si môžete pozrieť tu