APVV 0690-10 Inovácia edukačnej praxe učiteľov etickej výchovy

Opis projektu

Na základe analýz medzinárodných trendov, stavu a možnosti ovplyvňovania kvality etickej výchovy na Slovensku chceme vytvoriť a verifikovať nový model výučby etickej výchovy zameraný na aktívne učenie sa žiakov, pripraviť kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy - experta posilnením odborných, psychodidaktických, digitálnych a výskumných spôsobilostí, vytvoriť sieť pilotných škôl, v ktorých sa uskutoční príprava učiteľov a verifikácia inovačného modelu výučby a akčného výskumu, pripraviť, realizovať a evaluovať vzdelávací program pre učiteľov etickej výchovy na pilotných školách. Pilotné školy by sa mali ďalej profilovať ako regionálne partnerské pracoviská univerzity zamerané na prenos vedeckých informácií pre inováciu edukačnej praxe a na realizáciu akčného výskumu učiteľmi, študentmi (vrátane doktorandov) a členmi Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB. Projekt prispeje k prenosu vedeckých informácií do edukačnej praxe v etickej výchove vytvorením siete pilotných škôl, umožní doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB realizovať výskum v kontexte ich vedecko-výskumných prác, vytvorí programový základ pre celoživotné vzdelávanie učiteľov etickej výchovy na Katedre etickej a občianskej výchovy.

Ciele projektu sú:

  • vytvoriť nový model výučby etickej výchovy a model akčného výskumu zameraného na inováciu výučby EV,
  • definovať kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy - experta,
  • uskutočniť vzdelávací program pre učiteľov EV,
  • pripraviť projekty akčného výskumu EV, realizovať pedagogické experimenty zamerané na inováciu výučby EV,
  • verifikovať účinnosť modelov inovácie výučby cez akčný výskum,
  • modifikovať model inovácie výučby etickej výchovy, model akčného výskumu i kompetenčného profilu učiteľov EV.

Výstupy projektu

Medzi prílohami stránky nájdete výstupy projektu.

Pre výstupy projektu kliknite na tento link: http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-etickej-a-obcianskej-vychovy/apvv-0690-10-inovacia-edukacnej-praxe-etickej-vychovy/vystupy-projektu.html