Centrum edukačného výskumu

Skúmaj – analyzuj chyby – pouč sa – zopakuj to lepšie...

Kde nás nájdete

Centrum edukačného výskumu
Pedagogická fakulta UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil inštitútu

Poslaním Centra edukačného výskumu PF UMB je rozvíjať základný, aplikovaný a akčný výskum školskej reality v jej širších spoločenských a kultúrnych kontextoch. Zároveň iniciuje a organizačne sa spolupodieľa na vytváraní a rozvoji priaznivých podmienok na skvalitňovanie edukačného výskumu na PF UMB. Úlohou CEV je tiež podnecovať kontinuálne zvyšovanie kvality vedecko-výskumného potenciálu PF UMB a sprostredkovať vedecké poznanie edukačnej praxi ako predpoklad jej rozvoja.

CEV od roku 2017 realizuje Doktorandskú školu, ktorej hlavnou myšlienkou je tvorba dlhodobo udržateľného modelu organizačnej formy vzdelávania, ktorá umožní kontinuálne zvyšovať kvalitu vedeckej a výskumnej činnosti doktorandov v rámci spoločenských vied. CEV okrem výskumnej práce vykonáva aj konzultačnú, poradenskú, expertíznu a koordinačnú prácu pre pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne PF UMB. Jedinečnosť pracoviska CEV podčiarkuje aj poskytovanie odborných stáží pre študentov a študentky vysokoškolského štúdia.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Štátne a školské kurikulum
  • Profesionalita pedagogických a odborných pracovníkov
  • Vyučovanie a učenie sa