Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vzdelávanie Slovákov v zahraničí

Vzdelávanie Slovákov v zahraničí

V rámci spolupráce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s MŠ VVaV SR a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sú už dlhodobo zapojené viaceré pracoviská Pedagogickej fakulty do posilňovania podpory a identity Slovákov, ktorí žijú prechodne, resp. trvalo v zahraničí. Dominantnou oblasťou v tejto problematike je téma vzdelávania, na ktorú sa orientovali naše doterajšie aktivity. Problematika Slovákov žijúcich v zahraničí je témou, ktorá prechádza svojím vývojom,  nakoľko  Slováci patria k tradičným európskym vysťahovaleckým národom. Spolu s príslušníkmi slovenských národnostných menšín predstavujú číselne okolo 2,7 milióna osôb slovenského pôvodu. Ich počty sa v posledných rokoch zvyšovali a otázka ich podpory z domovského prostredia je preto stále aktuálnejšia, Poznámka: Ani v súčasnosti však neexistujú presné dostupné štatistické údaje o tom, aký je počet krajanov a ich detí žijúcich v inej krajine, aký je ich vzťah, resp. vzťah ich rodičov  k SR. Zákon č. 474 z r. 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí, upravuje postavenie zahraničného Slováka, jeho práva a povinnosti na území Slovenskej republiky, ako aj postup pri priznávaní statusu zahraničného Slováka a pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy vo vzťahu k zahraničným Slovákom. Podľa § 2 zákona č. 474/2005 Z. z. sa na účely uvedeného zákona rozumie:  - Slovákom žijúcim v zahraničí osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade má slovenskú národnosť, - národným povedomím aktívne prejavy hlásenia sa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície, - štátnou podporou Slovákov žijúcich v zahraničí systém opatrení Slovenskej republiky zameraný na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Slovenská komunita v zahraničí sa však postupne  mení. Na jednej strane pribúdajú komunity migrantov, ktorí sa vysťahovali za prácou v rámci voľného trhu EÚ (najmä po r. 2004), na druhej strane – hlavne v tradičných komunitách a organizáciách v zámorí, dochádza ku generačnej výmene. Prevažne ide o menšiny s hlbokými kultúrnymi tradíciami, vlastnou národnostnou inteligenciou a rozvetveným systémom spolkového života. Ďalšiu skupinu tvoria tzv. autochtónne národnostné menšiny. Do dnešných dní sa v niektorých krajinách zachovali slovenské etnické a jazykové regióny s vyspelou slovenskou subkultúrou a národnou identitou najmä v Srbsku, Rumunsku. Maďarsku, v Poľsku, v Chorvátsku  a na Ukrajine. O autochtónnych národnostných menšinách existujú pomerne presné štatistické ukazovatele, nakoľko najmä kultúrna a vzdelávacia oblasť zo strany SR je pomerne intenzívne a cielene podporovaná. O niečo menšia pozornosť a podpora bola venovaná komunitám v zámorí, ako aj novovytvoreným komunitám tzv. novodobých migrantov.

Na uvedený dokument, ale aj ako reakcia na aktuálnu situáciu v oblasti vzdelávania, reaguje aj materiál vypracovaný Úradom vlády SR – „Koncepcia štátnej  politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim  v  zahraničí  na obdobie rokov 2016 – 2020“. V súčasnosti sa pripravuje novela koncepcie orientovaná na roky 2021 – 2026.

Činnosť UMB – konkrétne Metodického centra, bola orientovaná najmä na podporu vzdelávania krajanských učiteľov. Keď sa po vstupe Slovenska do EÚ začala postupne meniť aj zahraničná politika voči Slovákom, ktorí trvalo/prechodne žijú v zahraničí, bola v r. 2009 PF požiadaná, aby sa výskumne zamerala na danú problematiku. Takže od tohto obdobia sa zintenzívnila v tomto smere vedecko - výskumná činnosť, aby aj následné – najmä vzdelávacie aktivity boli cielene orientované na tie potreby, ktoré sa postupne vynárali tak, ako sa menilo zloženie Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalším významným medzníkom bol r. 2015, kedy bola zriadený Medzinárodný inštitút a  asociácia slovenských vzdelávacích centier  v zahraničí (ISEIA), s ktorou PF UMB intenzívne spolupracuje.

Aj na základe prvých výskumných zistení sa postupne naša činnosť orientovala na:
Priebežné vedecko-výskumné aktivity, ich prezentovanie na domácich a medzinárodných podujatiach, publikovanie zistených výsledkov;

-        Tvorba nových originálnych metodicko – didaktických materiálov určených najmä pre žiakov primárneho stupňa vzdelávania, ich rodičov a samozrejme pre učiteľov;
-        Vzdelávanie detí a učiteľov priamo vo vzdelávacích centrách v zahraničí, resp. pri ich prázdninových pobytoch na Slovensku.