Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vzdelávanie Slovákov v zahraničí

Vzdelávanie Slovákov v zahraničí

V rámci spolupráce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s MŠ VVaV SR a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sú už dlhodobo zapojené viaceré pracoviská Pedagogickej fakulty do posilňovania podpory a identity Slovákov, ktorí žijú prechodne, resp. trvalo v zahraničí. Dominantnou oblasťou v tejto problematike je téma vzdelávania, na ktorú sa orientovali naše doterajšie aktivity. Problematika Slovákov žijúcich v zahraničí je témou, ktorá prechádza svojím vývojom,  nakoľko  Slováci patria k tradičným európskym vysťahovaleckým národom. Spolu s príslušníkmi slovenských národnostných menšín predstavujú číselne okolo 2,7 milióna osôb slovenského pôvodu. Ich počty sa v posledných rokoch zvyšovali a otázka ich podpory z domovského prostredia je preto stále aktuálnejšia, Poznámka: Ani v súčasnosti však neexistujú presné dostupné štatistické údaje o tom, aký je počet krajanov a ich detí žijúcich v inej krajine, aký je ich vzťah, resp. vzťah ich rodičov  k SR. Zákon č. 474 z r. 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí, upravuje postavenie zahraničného Slováka, jeho práva a povinnosti na území Slovenskej republiky, ako aj postup pri priznávaní statusu zahraničného Slováka a pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy vo vzťahu k zahraničným Slovákom. Podľa § 2 zákona č. 474/2005 Z. z. sa na účely uvedeného zákona rozumie:  - Slovákom žijúcim v zahraničí osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade má slovenskú národnosť, - národným povedomím aktívne prejavy hlásenia sa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície, - štátnou podporou Slovákov žijúcich v zahraničí systém opatrení Slovenskej republiky zameraný na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Slovenská komunita v zahraničí sa však postupne  mení. Na jednej strane pribúdajú komunity migrantov, ktorí sa vysťahovali za prácou v rámci voľného trhu EÚ (najmä po r. 2004), na druhej strane – hlavne v tradičných komunitách a organizáciách v zámorí, dochádza ku generačnej výmene. Prevažne ide o menšiny s hlbokými kultúrnymi tradíciami, vlastnou národnostnou inteligenciou a rozvetveným systémom spolkového života. Ďalšiu skupinu tvoria tzv. autochtónne národnostné menšiny. Do dnešných dní sa v niektorých krajinách zachovali slovenské etnické a jazykové regióny s vyspelou slovenskou subkultúrou a národnou identitou najmä v Srbsku, Rumunsku. Maďarsku, v Poľsku, v Chorvátsku  a na Ukrajine. O autochtónnych národnostných menšinách existujú pomerne presné štatistické ukazovatele, nakoľko najmä kultúrna a vzdelávacia oblasť zo strany SR je pomerne intenzívne a cielene podporovaná. O niečo menšia pozornosť a podpora bola venovaná komunitám v zámorí, ako aj novovytvoreným komunitám tzv. novodobých migrantov.

Na uvedený dokument, ale aj ako reakcia na aktuálnu situáciu v oblasti vzdelávania, reaguje aj materiál vypracovaný Úradom vlády SR – „Koncepcia štátnej  politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim  v  zahraničí  na obdobie rokov 2016 – 2020“. V súčasnosti sa pripravuje novela koncepcie orientovaná na roky 2021 – 2026.

Činnosť UMB – konkrétne Metodického centra, bola orientovaná najmä na podporu vzdelávania krajanských učiteľov. Keď sa po vstupe Slovenska do EÚ začala postupne meniť aj zahraničná politika voči Slovákom, ktorí trvalo/prechodne žijú v zahraničí, bola v r. 2009 PF požiadaná, aby sa výskumne zamerala na danú problematiku. Takže od tohto obdobia sa zintenzívnila v tomto smere vedecko - výskumná činnosť, aby aj následné – najmä vzdelávacie aktivity boli cielene orientované na tie potreby, ktoré sa postupne vynárali tak, ako sa menilo zloženie Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalším významným medzníkom bol r. 2015, kedy bola zriadený Medzinárodný inštitút a  asociácia slovenských vzdelávacích centier  v zahraničí (ISEIA), s ktorou PF UMB intenzívne spolupracuje.

Aj na základe prvých výskumných zistení sa postupne naša činnosť orientovala na:
Priebežné vedecko-výskumné aktivity, ich prezentovanie na domácich a medzinárodných podujatiach, publikovanie zistených výsledkov;

-        Tvorba nových originálnych metodicko – didaktických materiálov určených najmä pre žiakov primárneho stupňa vzdelávania, ich rodičov a samozrejme pre učiteľov;
-        Vzdelávanie detí a učiteľov priamo vo vzdelávacích centrách v zahraničí, resp. pri ich prázdninových pobytoch na Slovensku.