Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študijné programy

Katedra gestoruje:

  • študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov študijný program: 1. stupeň VŠ studia Psychológia v kombinácii s ďalším predmetom
  • študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov študijný program: 2. stupeň VŠ studia Psychológia v kombinácii s ďalším predmetom
  • 7701 - psychológia (Bc.) 1. stupeň VŠ

  • 7701 - psychológia (Mgr.) 2. stupeň VŠ

Profily absolventov:

  • Absolvent 1. stupňa študijného odboru učiteľstva akademických predmetov, psychologia (Bc.) je spôsobilý pokračovať v magisterskom stupni vzdelávania a nadobudnúť úplnú učiteľskú kvalifikáciu, je spôsobilý vykonávať činnosti viažúce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, sociálnu tvorivosť a prosociálnosť. Ďalej je spôsobilý realizovať osvetovú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a psychohygieny. Je pripravený efektívne komunikovať s deťmi i dospelými.
  • Absolvent 2. stupňa študijného odboru učiteľstva akademických predmetov, študijný program psychológia (Mgr.) je osobnosť pripravená kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu učiteľa SŠ a VŠ, vyučovať psychologické disciplíny, ktoré sú v obsahu štúdia strednej a vysokej školy. Uplatňuje sa ako metodik na metodických centrách, pedagogicko-psychologických poradniach a v školskej inšpekcii atď. Popri vyučovacej činnosti môže na škole pôsobiť ako kvalifikovaný výchovný poradca, pracovník v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. V nadväznosti na toto štúdium, po absolvovaní špecializačného inovačného štúdia - Školská psychológia - môže realizovať prácu školského psychológa, ktorého postavenie, úlohy, funkcie a náplň práce určuje Vyhláška MŠ SR č.43 z r.1996 Zb. Absolvent je pripravený na ďalšie rozvíjanie svojej osobnosti, spôsobilý realizovať základy sociálno-psychologických tréningov u žiakov, rozvíjať u nich tvorivosť, empatiu a prosociálne správanie.
  • Absolvent  študijného programu psychológia Bc. stupeň VŠ (odbor 7701) môže pracovať v pozícii asistenta psychológa (absolventa magisterského štúdia) zaradeného na rôznych pracovno-funkčných miestach v oblasti vedecko-výskumnej, pracovnej, klinickej, poradenskej, pedagogickej a školskej. Získaná kvalifikácia umožňuje absolventovi uplatniť sa ako asistent v špecializovaných pracoviskách, napr. centrách primárnej prevencie drogových závislostí, centrách preventívneho výchovného poradenstva, občianskych združeniach zameraných na ochranu detí a mládeže, žien, v resocializačných centrách a v CPPPaP. Úspešné ukončenie tohto stupňa štúdia umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterskom) odboru psychológia.
  • Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia (Mgr.) je pripravený tak, aby mohol úspešne vykonávať profesiu psychológa a pokračovať v štúdiu tohto odboru na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť pripravená kompetentne pôsobiť v psychologickej praxi v rozmanitých oblastiach psychológie. Získanú odbornosť môže uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, projektovej, výskumnej a vedeckej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.

Úspechy našich študentov v celoslovenských a česko-slovenských kolách Študentských vedecko-odborných konferencií (ŠVOČ):

   : r. 2008 - 2. miesto v celoslovenskom kole (Jana Hašková s prácou "Odpúšťanie v kontexte duševného zdravia")

  : r. 2009 - 1. miesto v bakalárskej sekcii celoslovenského + česko-slovenského kola (Natália Fecková s prácou "Fenomén zmyslu života - overovanie psychometrických vlastností nástroja na prežívanie zmyslu")

   : r. 2010 - 3. miesto v bakalárskej sekcii celoslovenského + česko-slovenského kola (Patrik Barták s prácou "Experimentálna štúdia bystander efektu")

  : r. 2013 - 2. miesto v bakalárskej sekcii celoslovenského + 3. miesto v bakalárskej sekcii česko-slovenského kola (Petra Ďurišová s prácou "Perfekcionizmus a vybrané aspekty partnerského vzťahu"), ako aj 3. miesto v bakalárskej sekcii celoslovenského kola (Natália Balážová a s prácou "Autenticitav partnerskom vzťahu v kontexte spokojnosti, lásky a slobody")

  : r. 2015 - 2. miesto v bakalárskej sekcii celoslovenského + 5.miesto v bakalárskej sekcii česko-slovenského kola (Adriana Ďurkovičová a kol.: Medzipohlavné rozdiely v reakciách na slová so sexuálnym obsahom)

  : r. 2017 - 1. miesto na medzinárodnej konferencii ŠVOUČ pre študentov pedagogických fakúlt (Pedagogická fakulta UP v Olomouci):  Nikola Gumanová: Výskyt porúch v príjme potravy u žiakov stredných škôl