RSS RSS print

Študijné programy

Katedra gestoruje:

  • študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov študijný program: 1. stupeň VŠ studia Psychológia v kombinácii s ďalším predmetom
  • študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov študijný program: 2. stupeň VŠ studia Psychológia v kombinácii s ďalším predmetom
  • 7701 - psychológia (Bc.) 1. stupeň VŠ

  • 7701 - psychológia (Mgr.) 2. stupeň VŠ

Profily absolventov:

  • Absolvent 1. stupňa študijného odboru učiteľstva akademických predmetov, psychologia (Bc.) je spôsobilý pokračovať v magisterskom stupni vzdelávania a nadobudnúť úplnú učiteľskú kvalifikáciu, je spôsobilý vykonávať činnosti viažúce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, sociálnu tvorivosť a prosociálnosť. Ďalej je spôsobilý realizovať osvetovú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a psychohygieny. Je pripravený efektívne komunikovať s deťmi i dospelými.
  • Absolvent 2. stupňa študijného odboru učiteľstva akademických predmetov, študijný program psychológia (Mgr.) je osobnosť pripravená kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu učiteľa SŠ a VŠ, vyučovať psychologické disciplíny, ktoré sú v obsahu štúdia strednej a vysokej školy. Uplatňuje sa ako metodik na metodických centrách, pedagogicko-psychologických poradniach a v školskej inšpekcii atď. Popri vyučovacej činnosti môže na škole pôsobiť ako kvalifikovaný výchovný poradca, pracovník v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. V nadväznosti na toto štúdium, po absolvovaní špecializačného inovačného štúdia - Školská psychológia - môže realizovať prácu školského psychológa, ktorého postavenie, úlohy, funkcie a náplň práce určuje Vyhláška MŠ SR č.43 z r.1996 Zb. Absolvent je pripravený na ďalšie rozvíjanie svojej osobnosti, spôsobilý realizovať základy sociálno-psychologických tréningov u žiakov, rozvíjať u nich tvorivosť, empatiu a prosociálne správanie.
  • Absolvent  študijného programu psychológia Bc. stupeň VŠ (odbor 7701) môže pracovať v pozícii asistenta psychológa (absolventa magisterského štúdia) zaradeného na rôznych pracovno-funkčných miestach v oblasti vedecko-výskumnej, pracovnej, klinickej, poradenskej, pedagogickej a školskej. Získaná kvalifikácia umožňuje absolventovi uplatniť sa ako asistent v špecializovaných pracoviskách, napr. centrách primárnej prevencie drogových závislostí, centrách preventívneho výchovného poradenstva, občianskych združeniach zameraných na ochranu detí a mládeže, žien, v resocializačných centrách a v CPPPaP. Úspešné ukončenie tohto stupňa štúdia umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterskom) odboru psychológia.
  • Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia (Mgr.) je pripravený tak, aby mohol úspešne vykonávať profesiu psychológa a pokračovať v štúdiu tohto odboru na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť pripravená kompetentne pôsobiť v psychologickej praxi v rozmanitých oblastiach psychológie. Získanú odbornosť môže uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, projektovej, výskumnej a vedeckej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.

Úspechy našich študentov v celoslovenských a česko-slovenských kolách Študentských vedecko-odborných konferencií (ŠVOČ):

   : r. 2008 - 2. miesto v celoslovenskom kole (Jana Hašková s prácou "Odpúšťanie v kontexte duševného zdravia")

  : r. 2009 - 1. miesto v bakalárskej sekcii celoslovenského + česko-slovenského kola (Natália Fecková s prácou "Fenomén zmyslu života - overovanie psychometrických vlastností nástroja na prežívanie zmyslu")

   : r. 2010 - 3. miesto v bakalárskej sekcii celoslovenského + česko-slovenského kola (Patrik Barták s prácou "Experimentálna štúdia bystander efektu")

  : r. 2013 - 2. miesto v bakalárskej sekcii celoslovenského + 3. miesto v bakalárskej sekcii česko-slovenského kola (Petra Ďurišová s prácou "Perfekcionizmus a vybrané aspekty partnerského vzťahu"), ako aj 3. miesto v bakalárskej sekcii celoslovenského kola (Natália Balážová a s prácou "Autenticitav partnerskom vzťahu v kontexte spokojnosti, lásky a slobody")

  : r. 2015 - 2. miesto v bakalárskej sekcii celoslovenského + 5.miesto v bakalárskej sekcii česko-slovenského kola (Adriana Ďurkovičová a kol.: Medzipohlavné rozdiely v reakciách na slová so sexuálnym obsahom)

  : r. 2017 - 1. miesto na medzinárodnej konferencii ŠVOUČ pre študentov pedagogických fakúlt (Pedagogická fakulta UP v Olomouci):  Nikola Gumanová: Výskyt porúch v príjme potravy u žiakov stredných škôl

Kontaktný formulár

=