Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Učiteľstvo psychológie

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcich jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho stupňa vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia učiteľstva psychológie (v kombinácii) samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. 

Originalita programu
Magisterský študijný program učiteľstvo psychológie je orientovaný na prípravu učiteľa, ktorý má kompetenciu vykonávať profesiu učiteľa psychológie. Absolvent študijného programu je odborník, ktorý je pripravený analyzovať, objasňovať, ovplyvňovať a prognosticky hodnotiť prežívanie a správanie žiaka ako i školskej triedy. Absolvent študijného programu učiteľstvo psychológie je schopný realizovať edukačný a evalvačný proces v prostredí školy. Dlhoročná vzdelávacia, výskumná a praktická aktivita pedagógov zabezpečujúcich študijný program v oblasti školskej psychológie umožňuje hlbšiu špecializáciu a profiláciu absolventa pre oblasť edukácie, čím sa stáva unikátnym absolventom v kontexte prípravy učiteľov na Slovensku.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
Základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu učiteľstvo psychológie (v kombinácii) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Prijatí budú uchádzači na základe hodnotenia váženého študijného priemeru z predchádzajúceho štúdia.

Garantujúce pracovisko
Katedra psychológie PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
prof. PaedDr. Bronislava Kasáčová, PhD.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.