Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Psychológia

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent je pripravený tak, aby mohol úspešne vykonávať profesiu psychológa a pokračovať v štúdiu tohto programu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť pripravená kompetentne pôsobiť v psychologickej praxi v rozmanitých oblastiach psychológie. Získanú odbornosť môže uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, projektovej, výskumnej a vedeckej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry. 

Originalita programu
Magisterský študijný program Psychológia je orientovaný prípravu psychológa, ktorý má kompetenciu vykonávať profesiu psychológa. Absolvent študijného programu je odborník, ktorý je pripravený skúmať, objasňovať, ovplyvňovať a prognosticky hodnotiť prežívanie a správanie jednotlivca ako i skupiny ľudí v oblastiach pracovnej a organizačnej psychológie, klinickej a poradenskej psychológie, pedagogickej a školskej psychológie. Obsah vzdelávania v študijnom programe je zároveň nezameniteľný s príbuznými študijnými programami v skupine odborov Sociálne, ekonomické a právne vedy a absolventovi umožňuje zastávanie pozícií odborného zamestnanca v súlade s platnou legislatívou (v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych veci, atď.). Dlhoročná vzdelávacia, výskumná a praktická aktivita pedagógov zabezpečujúcich študijný program v oblasti školskej psychológie umožňuje hlbšiu špecializáciu a profiláciu absolventa pre oblasť školskej psychológie, čím sa stáva unikátnym absolventom v kontexte Slovenska.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore psychológia, alebo ukončenie magisterského študijného programu učiteľstvo psychológie (v kombinácii) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritériá v týchto oblastiach:  
1)      vážený študijný priemer za stupeň štúdia, pričom sa berie do úvahy pre uchádzačov bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe psychológia 1. rok štúdia, 2. rok štúdia a zimný semester 3. roka štúdia, pre uchádzačov magisterského stupňa štúdia v študijnom programe učiteľstvo psychológie (v kombinácii) vážený študijný priemer za celý 1. stupeň štúdia vrátane štátnej skúšky, 1. rok štúdia a zimný semester 2. roka 2. stupňa štúdia; 
2)      aktivity uchádzača, pričom zohľadnené budú aktivity doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, inštitúcie a pod., kde boli vykonávané aktivity, alebo činnosti. Hodnotené budú tieto aktivity: aktívna účasť na katedrovom kole ŠVOČ; umiestnenie na prvých troch miestach v rámci katedrového kola ŠVOČ; aktívna účasť na celoštátnom alebo medzinárodnom kole ŠVOČ; účasť študentka na mobilite; účasť na vzdelávacej aktivite, vzdelávacom programe (kurz, seminár, workshop) akreditovanom MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR; účasť na vzdelávacej aktivite (kurz, seminár, workshop), ktorý nebol akreditovaný; aktívna účasť na vedeckom odbornom psychologickom podujatí charakteru konferencie, organizovanom napr. Slovenskou psychologickou spoločnosťou, Asociáciou školskej psychológie, katedrami psychológie v rámci univerzít v SR, SAV (napr. Psychologické dni, Sociálne procesy a osobnosť, Ďuričove dni a pod.); odborné zahraničné podujatia organizované zahraničnými alebo medzinárodnými organizáciami, spoločnosťami či asociáciami.

Garantujúce pracovisko
Katedra psychológie PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.