Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Psychológia

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom programe psychológia je pripravený tak, aby mohol úspešne vykonávať profesiu psychológa a pokračovať v štúdiu tohto programu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť pripravená kompetentne pôsobiť v psychologickej praxi v rozmanitých oblastiach psychológie. Získanú odbornosť môže uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, projektovej, výskumnej a vedeckej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.

Originalita programu
Magisterský študijný program Psychológia je orientovaný prípravu psychológa, ktorý má kompetenciu vykonávať profesiu psychológa. Absolvent študijného programu je odborník, ktorý je pripravený skúmať, objasňovať, ovplyvňovať a prognosticky hodnotiť prežívanie a správanie jednotlivca ako i skupiny ľudí v oblastiach pracovnej a organizačnej psychológie, klinickej a poradenskej psychológie, pedagogickej a školskej psychológie. Obsah vzdelávania v študijnom programe je zároveň nezameniteľný s príbuznými študijnými programami v skupine odborov Sociálne, ekonomické a právne vedy a absolventovi umožňuje zastávanie pozícií odborného zamestnanca v súlade s platnou legislatívou (v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych veci, atď.). Dlhoročná vzdelávacia, výskumná a praktická aktivita pedagógov zabezpečujúcich študijný program v oblasti školskej psychológie umožňuje hlbšiu špecializáciu a profiláciu absolventa pre oblasť školskej psychológie, čím sa stáva unikátnym absolventom v kontexte Slovenska.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
Prijímanie na študijný program sa uskutočňuje na základe študijných výsledkov v predchádzajúcom vysokoškolskom štúdiu a relevantných aktivít uchádzača k študijnému odboru. Základnou podmienkou pre prijatie je ukončené štúdium v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia v zmysle § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách. Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je príbuznosť študijného odboru ukončeného bakalárskeho štúdia. Vyžaduje sa, aby uchádzač ukončil predchádzajúce bakalárske štúdium v študijnom odbore psychológia, alebo magisterské štúdium v študijnom programe učiteľstvo psychológie (v kombinácii). Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 100 bodov. Na základe získaných bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí sú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Posudzované sú 3 kritéria: (1) vážený študijný priemer počas bakalárskeho stupňa štúdia (uchádzači z bakalárskeho študijného programu psychológia) alebo počas bakalárskeho a magisterského štúdia (uchádzači zo študijného programu učiteľstvo psychológie v kombinácii) – 50 bodov; (2) prospech z obhajoby bakalárskej práce (uchádzači z bakalárskeho študijného programu psychológia) alebo z obhajoby diplomovej práce z odboru psychológia (uchádzači zo študijného programu učiteľstvo psychológie v kombinácii) – 30 bodov; (3) absolvované relevantné aktivity k študijnému odboru – 20 bodov. Kritériá používané pri posudzovaní a výbere uchádzačov na štúdium zabezpečujú zhodnotenie študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium vyznačujúce sa dlhodobým študijným výkonom. Kritérium aktivity vyjadruje mieru motivácie a angažovania sa uchádzača nad rámec študijných povinností a zároveň umožňuje odhadnúť záujmovú orientáciu uchádzača o štúdium. Uchádzač môže získať body za aktivity ako napr.: aktívna účasť na vedeckom odbornom psychologickom podujatí charakteru konferencie, účasť na vzdelávacej aktivite akreditovanej MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR, aktívna účasť na katedrovom kole ŠVOUČ, aktívna účasť na celoštátnom alebo medzinárodnom kole ŠVOUČ alebo účasť študenta na zahraničnej mobilite v rámci študijného odboru psychológia. Podmienky prijímacieho konania sú každoročne prehodnocované a aktualizované. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekanka fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok alebo redukcii kritérií. Vychádzajúc z Novely Zákona o vysokých školách, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“ Pre uchádzačov so špecifickým potrebami je zriadený koordinátor, ktorý poskytuje informácie a poradenstvo k prijímaciemu konaniu.

Garantujúce pracovisko
Katedra psychológie PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Opis študijného programu denné štúdium
Odporúčaný študijný plán denné štúdium
Informačné listy predmetov