Informácie o fakulte

Pedagogická fakulta UMB (PF UMB) začala svoju históriu písať v školskom roku 1949/1950, keď bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. Dňa 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta. Nová história Pedagogickej fakulty sa začala tvoriť v júli 1992, keď sa stala súčasťou Univerzity Mateja Bela.

V súčasnosti je víziou PF UMB prosperujúca spoločnosť založená na princípoch slobody, zodpovednosti a solidarity, v ktorej vzdelanie predstavuje kľúčovú hodnotu. Prejavuje sa to v rôznych zaujímavých predmetoch a aktivitách či netypických projektoch pre študentov a študentky.

Uplatňovaním princípov na študenta orientovaného vzdelávania (student centred learning) vytvárame podmienky na rozvoj zrelých, mravných, angažovaných a profesijne kompetentných osobností. Vzdelávaním, výskumom a spoluprácou s partnermi prispievame k inovatívnym riešeniam spoločenských výziev. Využívame na to jedinečné spojenie pedagogického, psychologického, sociálneho, duchovného, etického a umeleckého pohľadu na človeka a spoločnosť.

Vedecko-výskumná činnosť fakulty sa orientuje na základný a aplikovaný výskum v týchto prioritných oblastiach:

  • výzvy 21. storočia v oblasti výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých;
  • sociálny, etický, umelecký a duchovný rozmer rozvoja jednotlivca a spoločnosti, občianska angažovanosť a spoločenská zodpovednosť;
  • psychologické aspekty edukácie a kvality života;
  • profesionalita a profesijný rozvoj učiteľstva a školy ako inštitúcie.

Okrem vedeckých aktivít sa na PF UMB rozvíjajú aj aj umelecké aktivity v oblasti hudobného a výtvarného umenia.

Štúdium na PF UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Okrem toho fakulta garantuje a zabezpečuje spoločný základ pre učiteľské študijné programy na celej univerzite. Uplatnenie absolventov a absolventiek je najmä v týchto profesiách: učiteľ materskej, základnej, strednej, vysokej školy, vychovávateľ, animátor voľného času, sociálny pedagóg, sociálny pracovník, psychológ, pracovník s mládežou, vzdelávateľ dospelých, kultúrno-výchovný pracovník, pracovník pre rozvoj ľudských zdrojov, poradca, teológ, misijný pracovník. Absolventi sú pripravení na výkon priamej práce s rôznymi cieľovými skupinami, ako aj na výkon metodickej, koncepčnej, projektovej, manažérskej a výskumnej činnosti v oblasti štátnej správy a samosprávy, v podnikateľskej sfére a v oblasti tretieho sektora.

PF UMB má práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v štyroch študijných odboroch: pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, andragogika a teológia.

PF UMB úspešne rozvíja medzinárodnú spoluprácu s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Anglicku, Belgicku, USA, Holandsku, Nórsku, Rakúsku, Srbsku, Švajčiarsku a vo Fínsku.

PF UMB aktívne spolupracuje so školami, školskými zariadeniami, ale aj psychologickými, sociálnymi a cirkevnými organizáciami a inštitúciami v oblasti realizácie odbornej praxe študentov a študentiek, ale aj organizácie spoločných podujatí, realizácie projektov a vydávania publikácií. PF UMB vytvára priestor aj pre činnosť profesijných organizácií, v jej priestoroch sídli Asociácia školských psychológov, Asociálnych sociálnych pedagógov a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci. PF UMB je odborným partnerom projektu Komenského inštitút, ktorý realizuje občianske združenie Živica. V roku 2018 bolo Pedagogickej fakulte UMB udelené spoločnosťou Eduma ocenenie Vnímavá škola.

PF UMB sa aktívne angažuje v rozvoji komunít a regiónu pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti prostredníctvom implementácie stratégie service learning, prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania, podpory dobrovoľníckych aktivít študentov a študentiek a spolupráce s organizáciami verejnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora.

Logo Pedagogickej fakulty na stiahnutie