Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Informácie o fakulte

Pedagogická fakulta UMB (PF UMB) začala svoju históriu písať v školskom roku 1949/1950, keď bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. Dňa 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta. Nová história Pedagogickej fakulty sa začala tvoriť v júli 1992, keď sa stala súčasťou Univerzity Mateja Bela.

V súčasnosti je víziou PF UMB prosperujúca spoločnosť založená na princípoch slobody, zodpovednosti a solidarity, v ktorej vzdelanie predstavuje kľúčovú hodnotu. Prejavuje sa to v rôznych zaujímavých predmetoch a aktivitách či netypických projektoch pre študentov a študentky.

Uplatňovaním princípov na študenta orientovaného vzdelávania (student centred learning) vytvárame podmienky na rozvoj zrelých, mravných, angažovaných a profesijne kompetentných osobností. Vzdelávaním, výskumom a spoluprácou s partnermi prispievame k inovatívnym riešeniam spoločenských výziev. Využívame na to jedinečné spojenie pedagogického, psychologického, sociálneho, duchovného, etického a umeleckého pohľadu na človeka a spoločnosť.

Vedecko-výskumná činnosť fakulty sa orientuje na základný a aplikovaný výskum v týchto prioritných oblastiach:

  • výzvy 21. storočia v oblasti výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých;
  • sociálny, etický, umelecký a duchovný rozmer rozvoja jednotlivca a spoločnosti, občianska angažovanosť a spoločenská zodpovednosť;
  • psychologické aspekty edukácie a kvality života;
  • profesionalita a profesijný rozvoj učiteľstva a školy ako inštitúcie.

Okrem vedeckých aktivít sa na PF UMB rozvíjajú aj aj umelecké aktivity v oblasti hudobného a výtvarného umenia.

Štúdium na PF UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Okrem toho fakulta garantuje a zabezpečuje spoločný základ pre učiteľské študijné programy na celej univerzite. Uplatnenie absolventov a absolventiek je najmä v týchto profesiách: učiteľ materskej, základnej, strednej, vysokej školy, vychovávateľ, animátor voľného času, sociálny pedagóg, sociálny pracovník, psychológ, pracovník s mládežou, vzdelávateľ dospelých, kultúrno-výchovný pracovník, pracovník pre rozvoj ľudských zdrojov, poradca, teológ, misijný pracovník. Absolventi sú pripravení na výkon priamej práce s rôznymi cieľovými skupinami, ako aj na výkon metodickej, koncepčnej, projektovej, manažérskej a výskumnej činnosti v oblasti štátnej správy a samosprávy, v podnikateľskej sfére a v oblasti tretieho sektora.

PF UMB má práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v štyroch študijných odboroch: pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, andragogika a teológia.

PF UMB úspešne rozvíja medzinárodnú spoluprácu s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Anglicku, Belgicku, USA, Holandsku, Nórsku, Rakúsku, Srbsku, Švajčiarsku a vo Fínsku.

PF UMB aktívne spolupracuje so školami, školskými zariadeniami, ale aj psychologickými, sociálnymi a cirkevnými organizáciami a inštitúciami v oblasti realizácie odbornej praxe študentov a študentiek, ale aj organizácie spoločných podujatí, realizácie projektov a vydávania publikácií. PF UMB vytvára priestor aj pre činnosť profesijných organizácií, v jej priestoroch sídli Asociácia školských psychológov, Asociálnych sociálnych pedagógov a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci. PF UMB je odborným partnerom projektu Komenského inštitút, ktorý realizuje občianske združenie Živica. V roku 2018 bolo Pedagogickej fakulte UMB udelené spoločnosťou Eduma ocenenie Vnímavá škola.

PF UMB sa aktívne angažuje v rozvoji komunít a regiónu pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti prostredníctvom implementácie stratégie service learning, prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania, podpory dobrovoľníckych aktivít študentov a študentiek a spolupráce s organizáciami verejnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora.

Logo Pedagogickej fakulty na stiahnutie