Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Sociálna práca

Profil absolventa
Absolvent doktorandského študijného programu sociálna práca je pripravený pre výkon vedecko-výskumnej, publikačnej, projektovej, analytickej a expertíznej činnosti a je schopný inovácií, rozvoja a podpory sociálnej práce ako vedy a zároveň nových myšlienok a postupov podložených výskumnou a projektovou činnosťou. Je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a je schopný byť plnohodnotným členom výskumných tímov.

Originalita programu
Študijný program sociálna práca na doktorandskom stupni štúdia na Pedagogickej fakulte UMB je originálny svojím zameraním a dôrazom na rozvoj vedecko-výskumných kompetencií študenta doktorandského štúdia pre výskum a vedu o sociálnej práci a tým pre výkon praxe vedecko-výskumného a pedagogického pracovníka vo výskumných inštitúciách, pre tvorbu legislatívy a metodických postupov realizácie jednotlivých oblastí/polí sociálnej práce a konkrétnych metód a prístupov v sociálnej práci založených na vedeckých dôkazoch. Doktorandský študijný program je zameraný na intenzívne štúdium sociálnych (resp. sociálno-politických, sociálno-ekonomických a sociálno-právnych), teoretických a výskumných koncepcií v sociálnej práci so schopnosťou vedeckej komunikácie a prezentácie týchto výsledkov ako na národnej, tak i medzinárodnej úrovni. Pri príprave budúcich vedecko-výskumných pracovníkov kladieme dôraz okrem vyššie uvedeného na rozvoj kompetencií v oblasti analytickej, expertíznej a výskumnej činnosti pre potreby vývoja vedy o sociálnej práci. Originalita študijného programu spočíva aj v zameraní jednotlivých školiteľov a celého pracoviska (napr. práca s mládežou, politika zamestnanosti a trhu práce, supervízia, behaviorálne závislosti, service learning a dobrovoľníctvo) a zároveň je významnou podporou v rámci doktorandského štúdia existujúca Doktorandská škola na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, ktorá má interdisciplinárny charakter (edukačné vedy, psychológia, teológia). Pri realizácii programu úzko spolupracujeme s relevantnými inštitúciami výskumného a expertízneho charakteru (napr. VÚDPaP, MPSVaR /odbor vzdelávania v rezorte, Implementačná agentúra, Inštitút pre výskum práce a rodiny/, Klinika adiktológie 1. LF KU v Prahe /ČR/ a pod.) s dosahom na ovplyvňovanie a tvorbu koncepcií a legislatívy v relevantných rezortoch (práce, sociálnych vecí a rodiny, spravodlivosti, vnútra, školstva, zdravotníctva) a pre prax v sociálnej sfére.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
Základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie 2. stupňa štúdia v študijnom odbore sociálna práca alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení garantom študijného odboru sociálna práca na PF UMB a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.  

Garantujúce pracovisko
Katedra sociálnej práce PF UMB 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. 
Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.