Konferencia Edukácia dospelých 2013

Edukácia dospelých 2013

Dňa 4. apríla 2013 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2013. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v spolupráci s Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB pod záštitou rektorky Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. Zámerom organizátorov bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o teoretických a praktických problémoch edukácie dospelých v súčasnosti. Cieľom konferencie bolo analyzovať trendy rozvoja edukácie dospelých a identifikovať kľúčové procesy, ktoré determinujú kvalitu edukácie dospelých vo vzťahu k jednotlivcovi a spoločnosti.

Podujatie otvoril vedúci Katedry andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. S hlavnými referátmi vystúpili: rektorka Univerzity Mateja Bela Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.; Dr. Milan Beneš z Katedry andragogiky Univerzity Jana Amose Komenského v Prahe, prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc. z Katedry sociológie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci; Mgr. Boris Sloboda (Generálny direktoriát pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia) a JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková (Národný ústav celoživotného vzdelávania).

Následne pokračovala konferencia rokovaním v dvoch sekciách: Kurikulum vo vzdelávaní dospelých Cieľové skupiny v edukácii dospelých. V jednotlivých sekciách vystúpili významné osobnosti slovenskej a českej andragogiky, napr. prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.; prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.; doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.; doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.; doc. PhDr. Ivana Pirohová Ivana, PhD.; PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. a mnoho ďalších popredných andragógov.