Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne skúšky

Rigorózna skúška spojená s obhajobou rigoróznej práce

 Rigorózna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou zriadenou pre rigorózne konanie. Priebeh rigoróznej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné.

Obhajoba RP prebieha formou kolokviálnej skúšky. Rigorandi majú pri obhajobe práce preukázať rozšírené a hlbšie vedomosti študijného programu Psychológia, chápanie psychologických súvislostí v kontexte odboru.

 Obhajoba prebieha nasledovným spôsobom:

1. Študent najprv stručne oboznámi skúšobnú komisiu s cieľom a obsahom svojej RP.

2. Po tejto úvodnej časti oponent práce prečíta posudok, kde si členovia komisie všímajú predovšetkým tieto kritériá: (1) formulácia zámerov a cieľov rigoróznej práce a ich naplnenie; (2) obsahová úroveň (odbornosť – hĺbka a kvalita): a) teoretickej časti práce b) empirickej časti práce; (3) použité metódy a postupy riešenia; (4) štruktúra, logika členenia a proporcionalita práce (štruktúra IMRAD); (5) úroveň výsledkov, záverov a ich využiteľnosť pre prax; (6) formálne náležitosti, grafická úprava, rozsah práce; (7) práca s literatúrou (vrátane citácií); (8) jazyk a štýl vyjadrovania; (9) zhodnotenie využiteľnosti výsledkov práce v praxi (aplikácia teoretických záverov).

3. V ďalšej časti obhajoby študent odpovedá na otázky, ktoré mu boli zadané v posudkoch oponenta a konzultanta. Vyjadruje sa ku kritickým poznámkam a vysvetľuje prípadné nejasnosti.

4. Obhajoba pokračuje formou kolokviálnej skúšky. Študenti majú pri obhajobe práce preukázať vedomosti zo študijného programu Psychológia a schopnosť integrovane ich využiť v argumentácii. Absolvent pred komisiou odpovedá na otázky zadané členmi komisie.

 

Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch rigoróznej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadaní skúšobnej komisie.

Absolvovaním rigoróznej skúšky s obhajobou rigoróznej práce rigorand:

1.Nadobudne hlbšiu znalosť poznatkov z riešenej problematiky rigoróznej práce a širších súvislostí v oblasti psychológie.

2.Je schopný porozumieť kontextom riešeného problému, formulovať jasné závery z rigoróznej práce a jasné odporúčania pre prax.

3.Je schopný porozumieť vzájomným vzťahom poznatkov z jednotlivých psychologických disciplín.

 Predmety rigoróznej skúšky pre odbor Psychológia

  1. povinne: psychológia
  2. povinne: pedagogická psychológia
  3. povinne-výberovo:  disciplína z vedného základu rigoróznej práce, t.j. niektorá zo psychologických disciplín – priradené v kontexte rigoróznej práce

 Predmety rigoróznej skúšky pre odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľstvo psychológie

  1. povinne: všeobecná pedagogika
  2. povinne: teória výchovy
  3. povinne: všeobecná didaktika
  4. povinne: psychologické a sociálne aspekty učenia
  5. povinne: didaktika psychológie
  6. povinne-výberovo:  disciplína z vedného základu rigoróznej práce, t.j. niektorá zo psychologických disciplín – priradené v kontexte rigoróznej práce