Rigorózne konanie

Na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika je možné uskutočňovať rigorózne konanie v dvoch študijných programoch učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (PaedDr.) a predškolská pedagogika (PaedDr.). Informácie o rigoróznom konaní na PF UMB (prihlásenie, pokyny, smernica, tlačivá a pod.) nájdete na webovej stránke fakulty v sekcii Študenti - Študujem - Rigorózne konanie (priamy link na stránnku: https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/rigorozne-konanie.html)

Predmety rigoróznej skúšky v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie:

  1. povinne: elementárna pedagogika,
  2. povinne: psychológia - určí sa pedagogická, vývinová alebo sociálna psychológia,
  3. povinne-výberovo: určí sa didaktika predmetu alebo iná pedagogická disciplína podľa zamerania rigoróznej práce.

Tézy k rigoróznym skúškam pre študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (PaedDr.)
Témy rigoróznych prác vypísané pre študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (PaedDr.)
Tézy z pedagogickej psychológie - aktualizované

Predmety rigoróznej skúšky v študijnom programe predškolská pedagogika:

  1. povinne: predškolská pedagogika,
  2. povinne: psychológia - určí sa pedagogická, vývinová alebo sociálna psychológia,
  3. povinne-výberovo: určí sa disciplína z vedného základu rigoróznej práce, t. j. niektorá z pedagogických disciplín podľa zamerania rigoróznej práce.

Tézy k rigoróznym skúškam pre študijný program predškolská pedagogika (PaedDr.) - aktualizované
Témy rigoróznych prác vypísané pre študijný program predškolská pedagogika (PaedDr.)