Externé štúdium

Informácie pre uchádzačov a uchádzačky o externú formu štúdia od akademického roku 2021/2022

Milé uchádzačky a milí uchádzači o externú formu štúdia, v tejto sekcii uvádzame dôležité informácie k dĺžke externého štúdia a organizácii vyučovania:

(1) Dĺžka štúdia
Vytvárame podmienky štúdia tak, aby, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so Študijným poriadkom UMB a kreditovým systémom štúdia ECTS, mohli študenti a študentky v externej forme štúdia vo väčšine poskytovaných programoch individuálne zvyšovať svoju študijnú záťaž a skracovať si štandardnú dĺžku štúdia. Zároveň upozorňujeme, že je na zodpovednosti každého jednotlivca zvážiť túto stratégiu vzhľadom na jej náročnosť (časovú aj obsahovú). V prípade záujmu o individuálne zvyšovanie záťaže je nutné po zápise komunikovať s kreditovými koordinátormi príslušných katedier, realizujúcich študijný program.

(2) Organizácia vyučovania
Vyučovanie prebieha v piatok od 8.15 hod. (max. 13 vyučovacích hodín). Pred začiatkom semestrálnej výučby prebieha intenzívne blokové vyučovanie ( zimný semester od 13. 9.2021 – 17. 9. 2021 a letný semester 31.1.2022 – 4.2.2022).

Uvedené informácie o organizácii výučby by Vám mali pomôcť zariadiť si včas pracovné povinnosti tak, aby ste si dokázali plniť študijné povinnosti a kritériá absolvovania jednotlivých vyučovacích predmetov v súlade s pokynmi vyučujúcich a Študijným poriadkom UMB.

Využite náš komplexný prehľad externého štúdia na tomto odkaze a zadajte si formu externého štúdia na Pedagogickej fakulte UMB. Čo všetko ešte potrebujete vedieť vrátanie  dôležitých informácií a termínov nájdete tu.