Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Externé štúdium

Informácie pre uchádzačov a uchádzačky o externú formu štúdia od akademického roku 2024/2025. 

Dĺžka štúdia v externej forme: 
1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium: 3 roky
2. stupeň štúdia - magisterské štúdium: 2 roky
3. stupeň štúdia - doktorandské štúdium: 4 roky

Organizácia vyučovania (na stránke pracuje). 

 

Aktuálna ponuka štúdia na AR 2024/2025 

Kontakty na študijné oddelenie:

Termíny podávania prihlášok:

1. kolo podávania prihlášok:
do 28. februára 2024  ‒ pre 1. stupeň VŠ, kde sa konajú talentové skúšky (študijný program učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy)          

do 31. marca 2024 ‒ pre 1., 2. a 3. stupeň VŠ (termín je platný na všetky študijné programy okrem študijného programu učiteľstvo     psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy pre 1. stupeň štúdia) 

2. kolo podávania prihlášok:
od 1. mája do 31. mája 2024 ‒ pre 1. stupeň VŠ, kde sa konajú talentové skúšky (študijný program učiteľstvo psychológie a učiteľstvo   telesnej výchovy)          

Termíny konania prijímacej skúšky:

1. kolo konania prijímacej skúšky:
od 15. apríla do 26. apríla 2024  – praktická – talentová časť: 1. stupeň štúdia (študijný program učiteľstvo psychológie a učiteľstvo        telesnej výchovy)         

12. júna 2024 – 14. júna 2024  – písomná časť 1. a 2. stupeň v dennej a externej forme štúdia  

20. júna 2024 – 21. júna 2024   – 3. stupeň v dennej a externej forme štúdia  

2. kolo konania prijímacej skúšky:
od 1. júla do 4. júla 2024 – praktická – talentová časť: 1. stupeň štúdia (študijný program učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy)          

Konkrétne požiadavky na talentové skúšky sú zverejnené na stránke: www.ftvsz.umb.sk

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásená 2. etapa na podávanie prihlášok pre jednotlivé študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Deň otvorených dverí:    7. november 2023, február 2024 (konkrétny termín bude upresnený na webovej stránke fakulty a UMB) 

Poplatok za prijímacie konanie:
35,- € – papierová forma prihlášky pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia,
32,- € – elektronická forma podania prihlášky pre denné aj externé štúdium.

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do, musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

 Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium) 7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium) 7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):      0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):        rodné číslo (u uchádzačov zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:            meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu:                          Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:          Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN:               SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                       SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):       7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium), 7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium), 7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium) 
KS (konštantný symbol):      0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):       rodné číslo (u uchádzačov zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:            meno a priezvisko uchádzača  

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Fakulta v AR 2024/2025 ponúka nasledovné akreditované študijné programy:
Poplatky za externé štúdium - viď prílohy na konci strany.

 1. a 2. stupeň štúdia

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

   

PF

výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

E

Bc.

3

Banská Bystrica

20  

PF

predškolská a elementárna pedagogika

E

Bc.

3

Banská Bystrica

35  

PF

sociálna práca

E

Bc.

3

Banská Bystrica

25  

Spolu Bc. externé

80

             

PF

manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní

E

Mgr.

2

Banská Bystrica

20  

PF

sociálna práca

E

Mgr.

2

Banská Bystrica

15  

PF

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

E

Mgr.

2

Banská Bystrica

30  

Spolu Mgr. externé

65

   

Poznámky:
(*)     medzifakultné štúdium s Filozofickou fakultou UMB 
(**)   medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB 
(***) medzifakultné štúdium s Fakultou telesnej výchovy, športu a zdravia UMB

 3. stupeň štúdia

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

PF

edukačné vedy

E

PhD.

4

Banská Bystrica

PF

predškolská a elementárna pedagogika

E

PhD.

4

Banská Bystrica

PF

teológia

E

PhD.

4

Banská Bystrica

PF

sociálna práca

E

PhD.

4

Banská Bystrica

PRIJÍMACIE KONANIE
Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Podmienkou účasti na prijímacom konaní je ukončené vzdelanie nižšieho stupňa:
‒      na bakalárske študijné programy – stredoškolské štúdium s maturitou,
‒      na magisterské študijné programy – bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania.
Obsah prijímacích skúšok je pri jednotlivých študijných programoch spresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzač o štúdium spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky. V prípade medzifakultných učiteľských študijných programov podmienky prijatia pre časť štúdia, ktorú nerealizuje PF UMB, formuluje a zverejňuje príslušná fakulta.

            Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na Pedagogickej fakulte UMB, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný odbor a študijný program sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.

            Prihlášky musia obsahovať všetky prílohy uvedené v pokynoch na prihláške na str. 3 a potvrdenie o úhrade poplatku (v niektorých študijných programoch sú presne definované prílohy, v podmienkach prijatia pre príslušný študijný program, ktoré sa dokladajú k prihláške, napr. motivačný list, aktivity...). Poplatok sa nevracia. Neúplné prihlášky budú vrátené. Presuny prihlášok v rámci študijných odborov a študijných programov nie sú možné po 28. februári 2024 v prípade kombinačného študijného programu učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy v 1. stupni v dennej forme štúdia, v ostatných študijných programoch po       31. marci 2024. O  náhradných alebo dodatočných termínoch prijímacích skúšok rozhoduje dekanka PF UMB na základe aktuálnej situácie.

Vychádzajúc zo Zákona č. 137/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podľa §108e, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu spôsob prijímania určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Štúdium v študijných programoch a formách, ktoré sa realizuje v slovenskom jazyku (s výnimkou študijných programov, ktoré sú akreditované s vyučovacím jazykom anglickým), vyžaduje ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Odporúčame, aby uchádzač zo zahraničia preveril a dokladoval svoje zvládanie slovenského jazyka buď maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, certifikátom ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2, certifikátom o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/).

Ovládanie slovenského jazyka môže byť u zahraničných uchádzačov preverené testom a/alebo pohovorom v slovenskom jazyku (s výnimkou ŠP, ktoré majú akreditované ŠP s vyučovacím jazykom anglickým).

Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Postup pre prijímanie uchádzačov bez dokladov preukazujúcich dosiahnutie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania

1. Osobitné podmienky a postupy PF UMB vo vzťahu k osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko:

-       uchádzač podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách môže preukázať predložením Rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní vydaného Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania);

-       uchádzač o štúdium musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium určené fakultou;

-       podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania možno preukázať čestným vyhlásením (https://www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/) a testom všeobecných študijných predpokladov. Čestným vyhlásením osoby nemožno nahradiť neukončené stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie. Čestné vyhlásenie a ani vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov sa nevzťahuje na uchádzačov o 2. stupeň vysokoškolského štúdia;

-       test všeobecných študijných predpokladov, ako jedna z podmienok minimálnej úrovne prijatia, je povinnou súčasťou prijímacieho konania. Test realizuje PF UMB. O termíne a forme bude uchádzač včas informovaný;

-       prijímacie konanie je spoplatnené. Uchádzač môže požiadať o odpustenie poplatku spojeného s prijímacím konaním žiadosťou na dekanku PF UMB;

-       študentovi, ktorému bol udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana, povinnosť uhradiť školné nevzniká.

2. Osobitné podmienky a postupy PF UMB vo vzťahu k osobám, ktorým nebol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko:

-       predkladá Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania);

-       uchádzač o štúdium musí splniť všetky podmienky prijatia na štúdium určené fakultou.

Bakalárske študijné programy

            Úradne overené doklady o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky pre prijatie na bakalárske študijné programy je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB bezprostredne po jej vykonaní.

Magisterské študijné programy

            Doklady o úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia, vrátane výpisu o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas bakalárskeho štúdia (potvrdené študijným oddelením fakulty, kde uchádzač 1. stupeň štúdia absolvoval), je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB.

Zásady konania prijímacích skúšok sa vzťahujú na dennú i externú formu štúdia.

-       Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu (podľa počtu podaných prihlášok) rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.  

-       Dekanka PF UMB môže na základe aktuálneho stavu počtu podaných prihlášok na príslušný študijný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti (napr. redukcii kritérií). O prijatí definitívne rozhoduje dekanka PF UMB.  

-       Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ak nerozhodla dekanka inak.   

-       Ak počet uchádzačov na bakalársky stupeň štúdia prevýši plánovaný počet prijatých na študijný program (pri nekonaní prijímacích skúšok), vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.   

-       Ak počet uchádzačov na magisterský stupeň štúdia prevýši plánovaný počet prijatých na študijný program (pri nekonaní prijímacích skúšok), prijímať sa bude na základe výsledkov dosiahnutých na štátnych skúškach v bakalárskom stupni štúdia a podľa predpokladaného počtu prijatých.  

-       Do 30 dní po ukončení prijímacích skúšok dostanú uchádzači oznámenie o prijatí alebo neprijatí na štúdium. V súlade so Štatútom PF UMB sa uchádzači môžu odvolať proti rozhodnutiu dekanky PF UMB o neprijatí na štúdium do 8 dní od doručenia oznámenia.  

-       Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Po doplnení definovanej podmienky nadobudne platnosť v určenom termíne. 

Uchádzači zo zahraničia:

-       uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium;

-       PF UMB môže dodatočne požadovať podklady (overenú kópiu diplomu aj dodatok k diplomu, prípadne výpis absolvovaných predmetov) u tých uchádzačov, ktorí nemajú definovaný študijný program, ktorí ukončili v prvom stupni vysokoškolského vzdelania za účelom obsahového porovnania. Zároveň môžeme vzniesť požiadavku vyššieho overenia v odôvodnených individuálnych prípadoch.

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (1. stupeň) - základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritériá v týchto oblastiach: 
1)   výsledok písomného testu z pedagogiky, psychológie, sociológie, filozofie, náuky o spoločnosti v rozsahu stredoškolského učiva a všeobecného prehľadu o aktuálnych problémoch výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých na Slovensku; 
2)   osobný pohovor, kde uchádzač zdôvodní záujem a motiváciu o študijný program, uvedie svoje schopnosti, zručnosti a angažovanosť pri práci s deťmi, mládežou a dospelými v rámci neformálnej edukácie;  
3)   priemer známok  z koncoročného hodnotenia za 1. – 3. ročník strednej školy a na polroku posledného ročníka štúdia na strednej škole.   

Predškolská a elementárna pedagogika (1. stupeň) - základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritériá v týchto oblastiach:  
1)   výsledok písomného testu, v rámci ktorého sa zisťujú intelektové schopnosti uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad;  
2)   priemer známok z koncoročného hodnotenia za 1. – 3. ročník strednej školy v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzí jazyk;  
3)   výsledky maturitných skúšok;  
4)   aktivity uchádzača, pričom zohľadnené budú len aktivity doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, kde boli vykonávané. Hodnotené budú tieto aktivity: základná umelecká škola, stredoškolská odborná činnosť (SOČ), účasť na súťažiach v umeleckých, športových, tvorivých a iných činnostiach, vzdelávacie aktivity a dobrovoľnícka činnosť v oblasti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, zapájanie sa do mimoškolských aktivít, študijný pobyt v zahraničí, zapojenie sa do programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu (DofE), prípadne iné činnosti, ktoré prijímacia komisia posúdi ako relevantné vo vzťahu k študijnému programu. V druhom kole prijímacieho konania budú v rámci osobného pohovoru preverené komunikačné a osobnostné predpoklady uchádzačov pre výkon zvolenej profesie. 
Uchádzači zo zahraničia musia preukázať ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Keďže súčasťou povinnej skladby predmetov štúdia sú aj také, v ktorých študent preukazuje športovú zdatnosť, upozorňujeme uchádzačov, aby túto skutočnosť zohľadnili pri podávaní prihlášky.

Sociálna práca (1. stupeň) - základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači na základe  výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: preukázanie predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, komunikačné zručnosti, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický prehľad, angažovanosť uchádzača v oblasti dobrovoľníctva, mimoškolských aktivít, aktivít neformálneho vzdelávania a pod.

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia

Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (2. stupeň) -základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, alebo inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení osobou zodpovednou za študijný program. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritériá v týchto oblastiach:  
1)   výsledky ústneho pohovoru s uchádzačom, kde sa zisťuje výsledok predošlého štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia a výsledky záverečnej bakalárskej práce;  
2)   hodnotené budú aktivity uchádzača v portfóliu, pričom zohľadnené budú len aktivity doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, kde boli vykonávané vlastné aktivity a angažovanosť v oblasti praxe výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých, resp. seniorov.  Hodnotené budú tieto aktivity: ŠVOUČ, účasť na súťažiach v umeleckých, športových, tvorivých a iných činnostiach, vzdelávacie aktivity a dobrovoľnícka činnosť v oblasti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, dospelých aj seniorov, zapájanie sa do mimoškolských aktivít, študijný pobyt v zahraničí, zapojenie sa do programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu (DofE), prípadne iné aktivity organizované MŠVVaŠ SR, resp. iné činnosti, ktoré prijímacia komisia posúdi ako relevantné vo vzťahu k študijnému programu.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2. stupeň) -základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Absolventi študijného programu predškolská a elementárna pedagogika, pre ktorých je toto štúdium primárne určené, budú prijímaní na základe váženého študijného priemeru ich bakalárskeho štúdia. Pre prijatie podľa tohto kritéria bude určená kritická hranica váženého priemeru. Absolventi iných študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a absolventi predškolskej a elementárnej pedagogiky s váženým priemerom nad kritickou hranicou budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, v rámci ktorej sa preveria ich predpoklady pre štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Uchádzači zo zahraničia musia preukázať ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2.  

Sociálna práca (2. stupeň) -základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore sociálna práca alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení garantom študijného programu. Prijatí budú uchádzači na základe  výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: prehľad z profilových predmetov bakalárskeho študijného programu sociálna práca, motivácia k štúdiu, riešenie modelovej situácie z oblasti sociálnej práce, aktivity v oblasti sociálnej práce počas predchádzajúcich rokov.

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa štúdia a úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacie konanie sa pripravuje vypísaním tém dizertačných prác pre príslušný študijný program na nasledujúci akademický rok. Témy ponúkaných dizertačných prác spolu s krátkou anotáciou schvaľuje odborová komisia doktorandského štúdia. Témy a mená školiteľov budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 28. 2. 2024.  

Spôsob a obsah prijímacieho konania realizuje fakulta tak, aby boli prijatí uchádzači s najlepšími predpokladmi pre realizáciu kvalitného vedecko-výskumného zámeru. Prijímacie konanie prebieha pred prijímacou komisiou, ktorá je spoločná pre všetky študijné programy.  

K prihláške uchádzač prikladá:
-          životopis; 
-          vyhlásenie/potvrdenie o trvalom pobyte; 
-          overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval druhý stupeň štúdia na fakulte UMB, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného overenia; 
-          návrh projektu dizertačnej práce, v ktorom uchádzač preukáže znalosť problematiky, metodológie výskumu a literatúry podľa témy (2 exempláre); 
-          súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činnosti (v ktorom uvedie všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou alebo témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom), zoznam publikačnej činnosti vrátane odborného publikovania na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane Erasmu+, dobrovoľnícke aktivity a pod.). Publikačná činnosť pred začatím doktorandského štúdia nie je základnou podmienkou, ale je zohľadnená v procese prijímacieho konania; 
-          ďalšie doklady požadované fakultou (doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a iné).  

V prípade, že uchádzač nespĺňa stanovené podmienky zverejnené na webovej stránke fakulty, fakulta uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokumentmi so stručným odôvodnením vráti. V prípade, že uchádzač spĺňa stanovené podmienky zverejnené na webovej stráne fakulty, fakulta zašle uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku, a to najneskôr 14 dní pred dátumom prijímacieho konania, pričom mu oznámi aj obsahové zameranie prijímacej skúšky. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium.  

Prijímacia skúška má charakter obhajoby predloženého projektu dizertačnej práce, pri ktorej uchádzač preukazuje spôsobilosti v troch súčastiach:  

1)   odborné vedomosti príslušného odboru s dôrazom na navrhovanú tému a jej súvislosti podľa predloženého projektu; 
2)   vedomosti metodológie výskumu a predpoklady uchádzača pre vedecko–výskumnú, resp. vedecko-organizačnú činnosť; overujú sa z dvoch aspektov: 1. vedomosti z výskumných metód, postupov, resp. nástrojov podľa témy práce a predloženého projektu, ale aj 2. všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou, projektovou, publikačnou činnosťou alebo praxou súvisiacou s témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom, zoznam publikačnej/umeleckej činnosti vrátane publikovania v odbornej tlači, či na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane programu Erasmus, dobrovoľnícke aktivity a pod.); 
3)   ovládanie cudzieho jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry a aktívnu prezentáciu problematiky v príslušnom cudzom jazyku(Aj, Fj, Rj, Nj).   

Pre hodnotenie je vypracovaný bodový systém, na základe ktorého sú všetci uchádzači zoradení do jedného poradia podľa dvoch foriem štúdia (dennej a externej) a prijatí sú uchádzači s najvyšším bodovým hodnotením bez ohľadu na študijný program. Počet prijímaných študentov na jednotlivé doktorandské študijné programy sa neurčuje vopred, ale až na základe výsledkov prijímacích skúšok. Výnimku tvorí prípad, ak pracovisko ku ktorému študijný program prislúcha, získalo finančné prostriedky na doktorandské miesto napr. z projektu, resp. z iných externých zdrojov.  

Edukačné vedy (3. stupeň) - základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie študijného programu 2. stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, alebo inom (príbuznom) študijnom odbore alebo porovnateľných študijných programoch a odboroch v zahraničí a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Predškolská a elementárna pedagogika (3. stupeň) - základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie 2. stupňa štúdia v týchto študijných programoch: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika, výnimočne v študijných programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika voľného času a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v ľubovoľnej aprobácii, pokiaľ uchádzač bude interdisciplinárne rozvíjať problematiku edukácie detí predškolského, alebo mladšieho školského veku, resp. interdisciplinárne relevantnú problematiku a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Teológia (3. stupeň) - základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie 2. stupňa štúdia v študijnom odbore teológia alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore s ovládaním  biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.   

Sociálna práca (3. stupeň) - základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie 2. stupňa štúdia v študijnom odbore sociálna práca alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení garantom študijného odboru sociálna práca na PF UMB a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.   

  Informácie o rigoróznom konaní

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálnej smernice o rigoróznom konaní na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Absolventi študijných programov 2. stupňa môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v týchto študijných odboroch:

-       učiteľstvo a pedagogické vedy;
-       sociálna práca;
-       psychológia;
-       teológia.

 Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní ústnej skúšky sa absolventom udeľuje:

a)    akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v študijných programoch študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy;
b)   akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) v študijných programoch študijných odborov sociálna práca a psychológia;
c)    akademický titul doktor teológie“ („ThDr.“) v študijnom programe študijného odboru teológia.

Kompletná informácia o rigoróznom konaní na PF UMB sa nachádza na: https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/rigorozne-konanie.html

Možnosti ubytovania a stravovania študentstva
Študentstvo Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má možnosť ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania. Informácie týkajúce sa ubytovania budú prijatým uchádzačom o štúdium doručené poštou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium a s ďalšími informáciami.

Uplatnenie absolventov

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (1. stupeň) -absolvent je pripravený pracovať ako vychovávateľ, animátor voľného času, lektor-metodik-konzultant vo vzdelávaní a odborný pracovník v edukácii. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (ŠKD, CVČ, ŠI), špeciálnych výchovných zariadeniach (reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatórium, diagnostické centrum), účelových školských zariadeniach (škola v prírode), sociálnych zariadeniach (centrum pre deti a rodiny), rekreačných zariadeniach (zariadenia cestovného ruchu) detských táboroch, domovoch sociálnych služieb, v mimovládnych a neziskových organizáciách pracujúcich s deťmi a mládežou vo voľnom čase (komunitné centrá, nízkoprahové centrá), kultúrnych a osvetových zariadeniach, ako odborný pracovník v edukácii vo verejnej správe, samospráve a štátnej správe, ale aj u právnických osôb, ktoré poskytujú vzdelávacie služby klientom alebo sami pre svojich zamestnancov zabezpečujú vzdelávanie a rozvoj pracovníkov v organizácii, ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb.  

Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (2. stupeň) - absolvent je pripravený pracovať ako sociálny pedagóg; odborný pracovník (špecialista) v oblasti školstva; metodik riadenia pedagogického procesu v školách a školských zariadeniach; špecialista v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov na vysokých školách; manažér, líder, supervízor, konzultant, špecialista, poradca, tútor, mediátor v oblasti školstva; riadiaci pracovník, manažér vo vzdelávaní a rozvoji zamestnancov; poradca vo vzdelávaní a rozvoji učiacich sa jednotlivcov, pracovných tímov i organizácií. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v školách a školských zariadeniach, odborných útvaroch pre riadenie školstva v štátnej, verejnej službe a samospráve, verejných a súkromných vzdelávacích organizáciách, štátnych a súkromných organizáciách a spoločnostiach, ale tiež ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb. Štúdium je koncipované modulovo, buď sa študent orientuje na (1) sociálno-výchovná činnosť u detí a mládeže, alebo na (2) výchovu a vzdelávanie mládeže, dospelých a seniorov. V závislosti od voľby špecializácie nadobúda uvedené vedomosti, zručnosti/spôsobilosti a postoje.  

Predškolská a elementárna pedagogika (1. stupeň) - absolvent je spôsobilý byť učiteľom materskej školy (Učiteľ v materskej škole, Pracovník vo výchove a vzdelávaní v inom predškolskom zariadení), vychovávateľom v školskom klube detí (Vychovávateľ - okrem vychovávateľa pre osoby so špeciálnymi potrebami) a pedagogickým asistentom v materskej škole a  základnej škole (Pedagogický asistent). Disponuje kompetenciami na autonómny výkon svojej profesie, ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj na úrovni začínajúceho pedagogického zamestnanca. Má osvojené spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu, komunikovať a spolupracovať s odbornými zamestnancami a zákonnými zástupcami vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2. stupeň) -absolvent je pripravený samostatne pracovať ako učiteľ primárneho vzdelávania. Okrem osvojených profesijne špecifických kompetencií viažucich sa na spôsobilosť výučby predmetov na 1. stupni základnej školy, disponuje aj spôsobilosťou aplikovať v pedagogickej praxi osvojené prenositeľné kompetencie: kritické myslenie, digitálnu gramotnosť, cudzí jazyk, soft-skills, morálne a etické hodnoty. Pre úspešný výkon povolania postupne nadobudne uvedené vedomosti, zručnosti/spôsobilosti a postoje.  

Sociálna práca (1. stupeň) -absolvent je pripravený pre výkon odborných činností vykonávaných v zmysle v zmysle Zákona NR SR č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Absolvent sa môže uplatniť ako asistent sociálnej práce, odborný asistent sociálnych služieb, inštruktor sociálnej rehabilitácie, odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva, odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce, komunitný pracovník, terénny sociálny pracovník a opatrovník/poručník pre maloleté aj plnoleté osoby ustanovený príslušným súdom. Hlavné ťažisko uplatnenia absolventa je sociálna práca v priamom kontakte s cieľovými skupinami sociálnej práce v rôznych prostrediach, v práci s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou v rámci štátnej správy, samosprávy, neziskových organizácií, zariadení sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ústavov na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby, zdravotníckych zariadení, medzinárodných inštitúcií so zameraním na sociálnu a humanitárnu pomoc, podnikateľskej sféry v oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva a iných organizácií a inštitúcií.    

Sociálna práca (2. stupeň) - absolvent je pripravený pre výkon odborných činností vykonávaných v zmysle Zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Absolvent magisterského štúdia sa môže uplatniť ako sociálny pracovník, posudkový sociálny pracovník, sociálny poradca, poradca pre jednotlivca, pár a rodinu, špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a trhu práce, odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti, odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti, odborný pracovník v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, špecialista samosprávy pre sociálne služby, špecialista sociálnej kurately, riaditeľ zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, riaditeľ zariadení sociálnych služieb, vedúci pracovník v neziskovom sektore, ako koordinátor rôznych projektov alebo pracovník a riaditeľ v sociálnych podnikoch. Je pripravený pre priamu prácu s rôznymi cieľovými skupinami sociálnej práce a pre výkon manažérskej, metodickej, koncepčnej, projektovej a výskumnej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.   

Edukačné vedy (3. stupeň) -absolvent je pripravený samostatne pracovať ako odborný asistent - zamestnanec vysokej školy, výskumný pracovník v oblasti výchovy a vzdelávania, analytik v oblasti výchovy a vzdelávania a riadiaci pracovník v oblasti výchovy a vzdelávania. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v terciárnom vzdelávaní (vysoká škola, univerzita); v organizáciách vládneho a mimovládneho sektora v oblasti výchovy a vzdelávania (napr. Štátny pedagogický ústav, Inštitút vzdelávacej politiky, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy); v súkromných vzdelávacích a analytických organizáciách a spoločnostiach; ale tiež ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb.  

Predškolská a elementárna pedagogika (3. stupeň) -študijný program reaguje na aktuálne potreby vzdelávacej praxe (podľa stanovísk absolventov, potenciálnych zamestnávateľov, odberateľov – zástupcov štátnych, verejných i súkromných subjektov), ako aj na medzinárodné požiadavky na kvalitný výskum a potenciálny rozvoj jednotlivých vedných odborov. Svojou ponukou vytvára predpoklad kontinuálneho zabezpečovania zvyšovania kvality pripravenosti novej generácie tvorivých, internacionálne a interdisciplinárne pripravených vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov, výskumných pracovníkov (najmä požiadavka na prípravu ‘young researchers’), schopných kvalitného výskumu v oblasti výchovy a vzdelávania na medzinárodnej úrovni, v tímovej spolupráci s inými odborníkmi, prispievajúcich k rozvoju edukačných vied, a zároveň  riadiacich pracovníkov a odborníkov kompetentných uskutočňovať analýzy v oblasti výchovy a vzdelávania.  

Teológia (3. stupeň) - absolventi sú spôsobilí vykonávať koncepčnú teologicko-vedeckú činnosť a tvoriť odborné teologické práce v oblasti cirkevnej teórie a praxe, ako aj v oblasti budovania kresťanského svetonázoru, založeného na odbornej exegéze Biblie. Sú pripravení na vykonávanie vedúcich pozícií v cirkvi, cirkevných, paracirkevných, diakonických a ekumenických inštitúciách a organizáciách. Môžu vyučovať teologické predmety v terciárnom vzdelávaní a odborne vyučovať a pripravovať pracovníkov cirkvi a cirkevných organizácií. Rozumejú problémom vzťahu prírodných, humanitných a teologických vied a sú spôsobilí vykonávať výskum v teologických a súvisiacich odboroch. Ako osobnosť vzdelaná zároveň v oblasti vedy a viery, majú široký rozhľad v otázkach súčasnej filozoficko-teologickej ako aj etickej diskusie a sú schopní citlivo spracovať a verejne reagovať na kontroverzné etické a spoločenské otázky týkajúce sa kresťanskej viery, náboženstva a kultúry.  

Sociálna práca (3. stupeň) - absolvent doktorandského študijného programu sociálna práca je pripravený pre výkon vedecko-výskumnej, publikačnej, projektovej, analytickej a expertíznej činnosti a je schopný inovácií, rozvoja a podpory sociálnej práce ako vedy a zároveň nových myšlienok a postupov podložených výskumnou a projektovou činnosťou. Je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a je schopný byť plnohodnotným členom výskumných tímov.  

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Ako na vysokú školu, ak mám špecifickú potrebu? Relevantné informácie môže uchádzač získať od kompetentných zamestnancov Pedagogickej fakulty UMB – prodekanky pre pedagogickú činnosť, koordinátorky pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami a vedúcej študijného oddelenia.

Postup pri výbere študijného programu:

Zvážiť predpoklady pre vybraný študijný program  z hľadiska:
–      vedomostnej úrovne a predpokladov,
–      technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,
–      nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,
–      podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,
–      limitov vyplývajúcich zo zdravotného obmedzenia.

  1. V dostatočnom časovom predstihu získať kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia.
  2. Kontaktovať osobne kompetentného zamestnanca fakulty a konzultovať s ním svoje potreby a možnosti podpory. V aktuálnom prípade spolu s prihláškou o štúdium poslať aj žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky, ak sa uskutoční  prijímacie konanie na zvolený študijný program.

 Študenti so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB –  predpoklady:

            Pre štúdium na vysokej škole je dobre pripravený a dostatočne vybavený taký uchádzač/ka študent/ka, ktorý disponuje:
‒      potrebným vedomostným potenciálom,
‒      študijnými návykmi,
‒      dispozíciami pre štúdium a študijný program,
‒      návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

 To znamená, že študent/ka s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, kedy je pre neho konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.                    

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre študentstvo so špecifickými potrebami, koordinátorka rozvrhu a výučby v externom štúdiu - Sz

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128

                                     


Všetky novinky a aktuality môžete sledovať na našej stránke, sociálnych sieťach a youtube alebo nás kontaktujte na studium.pdf@umb.sk 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB, Ružová ul. č. 13, 974 11 Banská Bystrica, tel: 048/446 4111