Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠVOUČ 2023

Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť  (ŠVOUČ)  dáva možnosť všetkým študentom prejaviť svoje vedomosti, schopnosti a umelecké zručnosti, ako aj podnietiť ich  k tvorivej výskumnej, odbornej a umeleckej činnosti.Súťažné sekcie ŠVOUČ sa zabezpečujú tak, aby sa vedecká, odborná a umelecká činnosť študentov uskutočňovala v nadväznosti na študijné programy a vedné a umelecké odbory fakulty. Víťazi fakultného kola sa pravidelne úspešne umiestňujú aj na národných alebo medzinárodných prehliadkach ŠVOUČ vo svojich odboroch.

Harmonogram ŠVOUČ 2023
Fakultné kolo PF UMB
Sociálne a behaviorálne vedy 
3. apríl 2023,  Miestnosť: D006

8.30-8.45 hod. Registrácia prezentujúcich
8.50 hod. Otvorenie podujatia a príhovor vedenia PF

Bakalársky stupeň

Č.

Čas

Meno a priezvisko

Študijný odbor

Téma

Školiteľ(ka)

1

9.00-9.15

Sofia Albertová

SP

Aktuálne otázky praktického vzdelávania v sociálnej práci a jeho význam vo vysokoškolskej príprave sociálnych pracovníkov na Slovensku

Doc. Vaska

2

9.15-9.30

Adam Blažo

PS

Dôvody vlastnej konzumácie alkoholu očami súčasných stredoškolákov – sonda

Dr. Virostková Nábělková

3

9.30-9.45

Tamara Húšťavová

PS

Rozdiel v postojoch k smrti a prežívaním úzkosti zo smrti medzi adolescentmi a seniormi

Doc. Kaliská

4

9.45-10.00

Petra Kocúrová

PS

Star-wave v kontexte osobnostných, sociálnych a emocionálnych aspektov prežívania detí mladšieho školského veku

Doc. Kaliská

 

10.00-10.15

prestávka

5

10.15-10.30

Denisa Komárová

PS-BIO

Syndróm vyhorenia vo vzťahu k profesnému zameraniu učiteľov základných a stredných škôl

Doc. Vašašová

6

10.30-10.45

Natália Líšková

PS

Klíma triedy a emocionálna pohoda žiakov vo vzťahu k interakčnému štýlu učiteľa na vyučovacích hodinách anglického jazyka

Dr. Stehlíková

7

10.45-11.00

Silvia Lopatková

PS

Sebaúcta emočne flexibilných adolescentov: súvislosť stratégií regulácie emócií so sebaúctou adolescentov

Doc. Pilárik

8

11.00-11.15

Tatiana Masnicová

PS-SJ

Telesné sebapoňatie a perfekcionizmus u adolescentov

Dr. Žitniaková Gurgová

 

11.15-11.30

prestávka

9

11.30-11.45

Petra Sliepková

PS-AJ

Digitálna gramotnosť učiteľov a ich postoje k IKT v edukačnom procese

Doc. Vašašová

10

11.45-12.00

Kristína Slovíková

PS

Socializácia emočnej flexibility u mladých dospelých

Doc. Pilárik

11

12.00-12.15

Marek Storoška

PS

Postoje Slovákov k vojne na Ukrajine v kontexte osobnostných charakteristík Big Five modelu

Dr. Žitniaková Gurgová

 

12.15-12.45

Prestávka na obed

 

Magisterský stupeň

Č.

Čas

Meno a priezvisko

Študijný odbor

Téma

Školiteľ(ka)

1

12.45-13.00

Diana Ďuricová

PS

Vplyv Snoezelen intervencie a Reminiscenčnej terapie na emocionalitu, úzkosť a agitované správanie seniorov v zariadení

Doc. Ďuricová

2

13.00-13.15

Rebeka Goceliaková

PS

Zdroje vybraných emócií a stratégie ich regulácie u štátnych zamestnancov

Dr. Virostková Nábělková

3

13.15-13.30

Dávid Mário Chuchút

TEOL

Soren Kierkegaard a jeho koncepcia viery

Prof. Hanes

4

13.30-13.45

Anna Mária Ridzoňová

PS

Aspekty spirituality v súvislosti so subjektívnou kvalitou života v medzigeneračnom porovnaní

Dr. Virostková Nábělková

5

13.45-14.00

Mária Vavrúšová

SP

Percepcia významu sociálno-psychologických tréningov optikou študentov a študentiek sociálnej práce

Doc. Vaska

 

14.00-14.30 Porada komisie
14.30 Vyhlásenie výsledkov a záver

Komisia
Predseda: doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSC. - Katedra psychológie
Členovia a členky:
PhDr. Zuzana Heinzová, PhD. – Katedra psychológie
PhDr. Lucia Pašková, PhD. - Katedra psychológie
Mgr. Filip Bambúch, PhD. – Katedra sociálnej práce
Mgr. Benjamin Uhrín, Th.D. – Katedra teológie

Harmonogram ŠVOUČ 2023
Fakultné kolo PF UMB
Pedagogické vedy
4. apríl 2023,  Miestnosť: A 301 

Začiatok o 9,30

P.č.

Čas

Meno a priezvisko

Téma

Školiteľ/ka

1.

9.30-9,45

Krestianková Anežka

E. H. Grieg – K pocte jari (hudobná interpretácia diela)

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

2.

9.45-10.00

Longauerová Adriana

L. Einaudi – Divenire (hudobná interpretácia diela)

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

  Začiatok o 10,00

P.č.

Čas

Meno a priezvisko

Téma

Školiteľ/ka

3.

10.00-10.15

Pavlíková Patrícia

Vzdelávacia aktivita na rozvoj jazykových spôsobilostí detí v materskej škole

Doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

4.

10.15-10.30

Bc. Baksová Gréta

Sebahodnotiace metódy v predprimárnom vzdelávaní

Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

5.

10.30-10.45

Bc. Gallová Monika

Inovatívny prístup k identifikovaniu emócií detí predškolského veku

PaedDr. Monika Brozmanová, PhD.

6.

10.45-11.00

Bc. Uhrínová Mária

Aktivity inšpirované Hejného metódou zamerané na rozvoj matematických predstáv žiakov prvého stupňa ZŠ v propedeutike záporných čísel

Mgr. Ľubica Bezeková

7.

11.15-11.30

Bc. Žibeková Michaela

Uplatnenie prvkov Montessori pedagogiky pri rozvíjaní pracovno-technických zručností u detí

Mgr. Barbara Basarabová, PhD.

 

11.30-12.00 Porada komisie
12.00 Vyhlásenie výsledkov a záver

Komisia
Predseda: doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. (Katedra psychológie)
Členovia a členky:
Doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD. (Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky)
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD. (Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky)
Mgr. Art. Martin Urban, PhD. (Centrum umenia a kultúry)
Doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD. (Katedra pedagogiky a andragogiky)