Odborová komisia doktorandského štúdia

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore sociálna práca:

Interné členky a členovia:
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. - predseda komisie
prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. - podpredseda komisie
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. - tajomníčka komisie
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Externé členky a členovia:
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. (FF PU v Prešove)
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. (PF KU v Ružomberku)
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD. (FF UMB v Banskej Bystrici)