APVV-16-0458 Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl

Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov  - projekt APVV-16-0458

Čo je cieľom realizovaného výskumného projektu?

Výskum sa zameriava na zistenie toho, ako sa prejavujú zmeny, ktoré v školách nastali po roku 2008, v súvislosti s povinnosťou vytvárať školské vzdelávacie programy. Súčasťou tohto výskumu je pozorovanie práce učiteľov a žiakov v triede počas vyučovania, do ktorého by sme chceli zapojiť čo najviac učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ na Slovensku.

Čo chceme výskumom zistiť?

Výskumom chceme získať reálny obraz o tom, že či a čo sa zmenilo v práci učiteľov, ako učitelia všetky zmeny, problémy a výzvy poslednej doby vnímajú a čo zo zavedených „novôt“ vidia ako prínosné a čo ako zbytočnú záťaž.

Na čo chceme získané údaje využiť?

Informácie získané prostredníctvom výskumu budú spracované formou výskumnej správy a chceme ich využiť aj v našom úsilí o skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov.

Kto realizuje výskum?

Výskum realizuje Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pod vedením dekana, prof. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. a tím vysokoškolských pracovníkov pripravujúcich budúcich učiteľov. Pozorovania budú realizovať študenti, budúci učitelia z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Môžem sa zúčastniť výskumu?

Áno. Vaša účasť v tomto výskumnom projekte je úplne dobrovoľná a anonymná. Pokiaľ sa rozhodnete na výskumnom projekte zúčastniť prostredníctvom pozorovania Vašich vyučovacích hodín, pozorovanie bude honorované formou darčekovej poukážky.

Ako bude prebiehať výskum v škole?

Študent bude u Vás pozorovať 1 vyučovaciu hodinu. V škole bude pozorovať spolu 4 vyučovacie hodiny (slovenský jazyk a literatúru, matematiku, spoločensko-vedný predmet, prírodovedný predmet).

Kto všetko bude vedieť, čo sa dialo na mojej hodine?

Pozorovacie hárky nebudú nijakým spôsobom označované a dáta z nich budú spracované anonymne formou výskumnej správy z projektu APVV.

Potrebujete viac informácií?

Môžete nás kontaktovať telefonicky: 048/4464524 alebo mailom: stefan.petrik@umb.sk

Zodpovedný riešiteľom projektu APVV-16-0458 je: prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Projekt sa realizuje od júla 2017 do júna 2021