Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky

Hľadáme a otvárame nové cesty výchovy spokojných a múdrych ľudí.

Oznamy katedry

Kde nás nájdete

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra ponúka bohaté študijné programy, ktorými pripravuje do praxe učiteľky materských škôl, vychovávateľov v školskom klube, asistentov učiteľa a učiteľov primárneho vzdelávania. Vedenie študentov je založené na princípoch humanisticky orientovanej pedagogiky. Katedra je špecifická svojím variabilným zložením. Spája v sebe vedeckých pracovníkov a učiteľov, ktorí sa venujú nielen otázkam pedagogiky a jej disciplín, ale aj matematiky, slovenského jazyka a literatúry a odborových didaktík. Prítomný duch ľudskosti, súdržnosti a tímovej práce vedie pracovisko k spoločným cieľom, výzvam a výsledkom, ktorých pridanou hodnotou je práve vítaná interdisciplinarita.

Katedra preukazuje nepretržitú medzinárodne akceptovanú vedecko-výskumnú činnosť. Aktívne rieši vedecké, ale i rozvojové projekty s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu. Najintenzívnejšie pracovné kontakty udržuje s Univerzitou v Opole (PL), s Univerzitou Kazimíra Veľkého v Bydgoszczi (PL), s Karlovou univerzitou v Prahe (ČR), Masarykovou univerzitou v Brne (ČR), Ostravskou univerzitou v Ostrave (ČR) a tiež s Windesheim University v Zwolle (NL). Aktuálne rozvíja spoluprácu s univerzitami v Bosne a Hercegovine v rámci projektu ERAZMUS +, do ktorého katedra prináša svoje skúsenosti v tvorbe študijného programu predškolská pedagogika a v oblasti modernizácie výučbových stratégií v príprave učiteľov.

Katedra spolupracuje so sekciou pre medzinárodnú spoluprácu pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aktívne sa podieľa na príprave a realizácii vzdelávacích aktivít pre krajanských učiteľov a deti zahraničných Slovákov. Prioritou katedry je i odborná angažovanosť v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov v praxi a aktívna spolupráca so širokou sieťou cvičných učiteľov materských a základných škôl.

Hlavné oblasti výskumu:   

  • Inovácia a modernizácia študijných programov
  • Výskum učiteľa, jeho profesiografia a spôsobilosti
  • Výskum kurikula, kurikulárnych reforiem a školskej reality

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4851
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 206

Profesori

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, garantka študijného programu predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Telefón:
048 446 4859
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 228/1
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 223
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov predškolská pedagogika Mgr. a predškolská a elementárna pedagogika PhD.

Telefón:
048 446 4853
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 217
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4859
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 228/1
prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Emeritná profesorka

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 202

Docenti

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4851
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 206
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4862
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 222
doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048/446 4856
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 225

Odborní asistenti

Mgr. Barbara Basarabová, PhD.

Mgr. Barbara Basarabová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4861
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 214
PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka rozvrhu

Telefón:
048 446 4858
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 227
doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD.

doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka programu E+, predsedníčka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 223
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, t. č. na rodičovskej dovolenke

Telefón:
048 446 4860
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 201
Mgr. Miriam Dubovská, PhD.

Mgr. Miriam Dubovská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4864
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 228/2
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Predsedníčka FV OZ PF UMB

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 214, A 107
Mgr. Daniela Guffová, PhD.

Mgr. Daniela Guffová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre AIS - program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr., katedrová koordinátorka pre LMS Moodle

Telefón:
048 446 4854
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 216
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4860
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 201
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4858
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 227
Mgr. Robert Sabo, PhD.

Mgr. Robert Sabo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pre AIS - programy: predškolská pedagogika Mgr. a predškolská a elementárna pedagogika PhD., podpredseda AS PF UMB, koordinátor rozvojového programu DofE na UMB

Telefón:
048 446 4857
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 226
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.

Mgr. Lýdia Simanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre AIS - program predškolská a elementárna pedagogika Bc

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 202
PaedDr. Marian Trnka, PhD.

PaedDr. Marian Trnka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4855
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 215

Ďalší

Mgr. Zuzana Zvarová

Mgr. Zuzana Zvarová

Asistentka, vedúca oddelenia administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C207, A212

Doktorandi