Uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia

Ak ste už niekedy študovali a potrebujete si uznať predmety z predchádzajúceho štúdia (bc. predmety len z bc. štúdia, Mgr. predmety len z Mgr. štúdia) na PF UMB môžete postupovať v zmysle https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/smernice-poriadky-metodicke-pokyny/