Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent je pripravený samostatne pracovať ako vychovávateľ, animátor voľného času, lektor-metodik-konzultant vo vzdelávaní a odborný pracovník v edukácii. Počas štúdia rozvíja kompetencie v týchto kľúčových odborných oblastiach: všeobecné poznanie odboru a pracovných oblastí; biodromálne a širšie socializačné činitele vo výchove a vzdelávaní; inkluzívne a individualizované prístupy vo výchove a vzdelávaní; diagnostika - intervencia – korekcia - prevencia; didaktické kompetencie; poradenské, manažérske a líderské kompetencie; záujmová a občianska edukácia; vedecko-výskumné kompetencie; legislatívne, ekonomické a etické kontexty profesií; komunikácia a prezentácia; profesijná reflexia, angažovanosť a profesijný rozvoj. Zameriava sa taktiež na rozvoj nasledovných prenositeľných kompetencií: kritické myslenie, digitálna gramotnosť, cudzí jazyk, soft-skills, morálne a etické hodnoty. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (ŠKD, CVČ, ŠI), špeciálnych výchovných zariadeniach (reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatórium, diagnostické centrum), účelových školských zariadeniach (škola v prírode), sociálnych zariadeniach (centrum pre deti a rodiny), rekreačných zariadeniach (zariadenia cestovného ruchu) detských táboroch, domovoch sociálnych služieb, v mimovládnych a neziskových organizáciách pracujúcich s deťmi a mládežou vo voľnom čase (komunitné centrá, nízkoprahové centrá), kultúrnych a osvetových zariadeniach, ako odborný pracovník v edukácii vo verejnej správe, samospráve a štátnej správe, ale aj u právnických osôb, ktoré poskytujú vzdelávacie služby klientom alebo sami pre svojich zamestnancov zabezpečujú vzdelávanie a rozvoj pracovníkov v organizácii, ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb.

Originalita programu 

Študijný program Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých je orientovaný na biodromálne aspekty neformálnej edukácie špecifických cieľových skupín (širšie koncipovaný ako doposiaľ), čo umožňuje budúcim absolventom širšie spektrum uplatniteľnosti na trhu práce. Predkladaný študijný program zároveň reaguje na trend klesajúceho počtu študentov na už existujúcich študijných programoch. 

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia
Predpokladom prijatia na bakalárske štúdium s názvom Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie vysvedčenia o maturitnej skúške, napísanie motivačného listu, ktorý uchádzač o štúdium pošle spolu s prihláškou. V motivačnom liste uchádzač uvedie dôvody pre dané štúdium (prípadné praktické skúsenosti pri práci s deťmi, mládežou a dospelými).

Garantujúce pracovisko
Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PaedDr. Dana Hanesová, CSc.
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Opis študijného programu denné štúdium
Opis študijného programu externé štúdium
Odporúčaný študijný plán denné štúdium
Odporúčaný študijný plán externé štúdium
Informačné listy predmetov