Katedra teológie a katechetiky

To, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. - apoštol Pavol

Oznamy katedry

Kde nás nájdete

Katedra teológie a katechetiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra teológie a katechetiky sa podieľa na príprave študentov – budúcich kazateľov, misionárov, katechétov a diakonických pracovníkov s uplatnením v cirkvách, školách a diakonických a misijných organizáciách. Veľká časť súčasných pracovníkov evanjelikálnych cirkví sú absolventmi katedry pôsobiacimi v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí (Česká republika, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, ako aj na iných kontinentoch – Afrika a Ázia). Katedra pomáha v oblasti doškoľovania pracovníkov cirkví s cieľom získať odbornosť na kresťanskú výchovu a vzdelávanie, misiu a diakoniu.

Členovia katedry sa podieľajú na tvorbe publikácií pre študentov, učiteľov, cirkevné denominácie a verejnosť. Katedra organizuje každoročne vedecké teologické konferencie s medzinárodnou účasťou zamerané na aktuálne dianie v evanjelikálnej teológii, misii, katechetike a diakonii. Dvakrát ročne vydáva časopis Testimonium fidei. Aktívne členstvo učiteľov v rôznych kresťanských denomináciách je jedným z významných predpokladov úspešného riešenia vedecko-výskumných a rozvojových projektov katedry. V oblasti zahraničných stykov sa zameriava na medzinárodnú spoluprácu s pracoviskami príbuzného charakteru najmä v Českej republike, Rumunsku, Chorvátsku, Nemecku a Spojených štátoch amerických.

Katedra v spolupráci so Združením evanjelikálnych cirkví prevádzkuje knižnicu slúžiacu pre študentov a verejnosť. Knižnica od začiatku slúži aj záujemcom z cirkevných zborov, obsahuje zásadné teologické, ale aj pedagogické a didaktické práce potrebné na efektívne realizovanie vzdelávania v cirkvách.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Vplyv kresťanstva na jednotlivca a spoločnosť v cirkvi a mimo nej
  • Biblistika
  • Homiletika
  • Misiológia
  • Diakonia

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Profesori

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijných programov

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
AB 206
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4915
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
AB 213

Docenti

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Vedúci katedry, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg

Telefón:
048 446 4911
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
AB 217
doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
AB 318, AB 214

Odborní asistenti

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
AB 215
Málik Peter, MPhil, PhD

Málik Peter, MPhil, PhD

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
AB 215
Todd Patterson, M.Div., PhD.

Todd Patterson, M.Div., PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
AB 215

Ďalší

Mgr. Dana Kujnischová

Mgr. Dana Kujnischová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB216, A213

Doktorandi