doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Doc. ThDr. Albín MASARIK, PhD.

(* 1959 - †?[1])

 

 

Vzdelanie

 

VZDELANIE

2009 (doc.)

 

 

Habilitačné konanie (docent)

V odbore teológia (2.1.13) Katolícka teológia

Teologická fakulta v Košiciach, KU v Ružomberku

Téma práce: Vybrané aspekty pohrebných kázní   

Téma habilitačnej prednášky: Kazuálna homiletika v empirickom výskume

2008

(letný semester)

Rozširujúce štúdium teologického vzdelávania (certifikát)

Centre for Theological Education, Belfast Bible College, (Queen´s University, Belfast)

Dunmurry, Sev. Írsko

2007 (ThDr.)

Rigorózna skúška (ThDr.)

V odbore teológia (2.1.12), študijný program evanjelikálna teológia

KETM, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Téma práce: Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša

1998-2004 (PhD.)

Doktorandské štúdium (PhD.)

v odbore evanjelická teológia (Nová zmluva / Praktická teológia)

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava

Téma práce: Spoznávanie Božej vôle v pavlovských listoch.

1983-1984

Rozširujúce štúdium teológie (Bescheinigung)

Theologisches Seminar, Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR, Buckow (Märkische Schweiz)

1978 – 1983 (Mgr.)

Vysokoškolské štúdium - magisterské (Mgr.)

Evanjelická teológia

Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave

1974 – 1978

Stredoškolské vzdelanie

odbor: všeobecné strojníctvo

Stredná priemyselná škola strojnícka v Ružomberku

 

KRÁTKODOBÉ ŠTUDIJNÉ POBYTY - zahraničné

IX. 2012

II.   2007

Overseas Council International – Wroclaw, Poľsko (1 týždeň)

Overseas Council International – Wroclaw, Poľsko (1 týždeň)

IV.   2004

Overseas Council International – Bansko, Bulharsko (1 týždeň)

III. 2003

Overseas Council International – Kyjev, Ukrajina (1 týždeň)

V.     2001

United Bible Societies – Reding,  Anglicko (1 týždeň)

školenie  pre tajomníkov a predsedov výborov národných biblických spoločností

VI - VII/1995

The Wheaton College Summer Tutorial Program (certifikát)

Wheaton College Graduate School, Wheaton, Ill., USA

(príprava materiálu na dizertačnú prácu)

VI-VII 1993

ABBEY MISSIONARY SCHOOL, London, UK

Štúdium angličtiny (6 týždňov)

VI. 1989

Summer Institute of Theological Education

Baptist Theological Seminary Ruschllikon, Schwitzerland

(mesačné štúdium pastorálnej teológie a angličtiny)

III. 1988

Theologisches Seminar, Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR, Buckow (Märkische Schweiz)

(Projekt: zborová biblická škola)

VI. 1987

Summer Institute of Theological Education

Baptist Theological Seminary Ruschlikon, Schwitzerland

(mesačné štúdium pastorálnej teológie a angličtiny)

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI A PÔSOBENIE NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UMB V BANSKEJ BYSTRICI

01.07.2010- súčasnosť

(od júla 2009 vedúci katedry)

Docent KETM PF UMB, Banská Bystrica  (Predmety:, Novozmluvná gréčtina; Pozadie NZ, Úvod do NZ; Exegéza NZ, Teológia NZ, Homiletika, Kresťanský nehomiletický prejav, Pastorálna teológia (a príslušné semináre)

IX 1995- 30.06.2010

Odb. asistent KETM PF UMB, Banská Bystrica  (Predmety:, Novozmluvná gréčtina; Pozadie NZ, Úvod do NZ; Exegéza NZ, Teológia NZ, Homiletika, Pastorálna teológia (a príslušné semináre)

X. 1993 – IX. 1995

Duchovný  cirk. zb. BJB v Poprade 

VŠ učiteľ  na dohodu, neskôr polovičný úväzok KETM PF UMB, Banská Bystrica

Šk.r. 1992 / 93

Externý učitel Biblická škola, BJB, Olomouc

X. 1986 – IX. 1993

Duchovný cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov, Poprad

 

 

ODBORNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Knižné publikácie

MASARIK, Albín: Aby smútili s nádejou : vybrané aspekty pohrebných kázní.  Brno : L.Marek, 2011. 182s. ISBN: 978-80-87127-35-3

MASARIK, Albín: Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša. Banská Bystrica : PF UMB a OZ Pedagóg, 2008. 160s. ISBN: 978-80-8083-547-7 

MASARIK, Albín: Spoznávanie Božej vôle v pavlovských listoch. Banská Bystrica: PF UMB, 2006, 157 s. ISBN 80-8083-253-6

Metodické texty:

MASARIK, A.: Transformácia človeka v Kristovi. Banská Bystrica: PF UMB, 2009.  43s. ISBN 978-80-8083-841-6 

Práce publikované v domácich monografiách, zborníkoch a časopisoch: 

MASARIK, A. Pastorálne sprevádzanie zomierajúcich a nevyliečiteľne nemocných. In: Nemčeková, M., Žiaková, K., Pálenčár, M. Človek medzi životom a smrťou.1.vyd. Martin : Kolektív grantovej výskumnej úlohy č.1/696/93 JLF UK, 1996, 342s.

MASARIK, A. Mienkotvornosť a zvestovanie cirkvi. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica: TRIAN s.r.o., 1999,  s. 87-94. ISBN 80-88945-10-0

MASARIK, A. - PROCHÁZKA, P. Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. In: Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Zborník z Inštitucionálnej grantovej VÚ. Banská Bystrica: TRIAN s.r.o.,1999, s. 114-121. ISBN 80-88945-06-2 

MASARIK, A. Evanjelium a sociálne vzťahy v pavlovských listoch. In: Kolektív KETM: Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia. Banská Bystrica :  ZEC vo vyd. TRIAN, 2000. 116 s., s. 87-91. ISBN 80-88945-29-1

MASARIK, A. Kresťanské zvestovanie v mimokresťanskom prostredí. In: Evanjelikálna teológia v postmodernom prostredí. Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : ZEC, 2001, s.51-55.   ISBN 80-88945-45-3

MASARIK, A. Biblické pojmy a obsahová primeranosť ich použitia vo vnútrocirkevnom živote. In: Evanjelikálny teologický časopis. 2002,č.1, s.47-52. ISBN 1336-1783

MASARIK, A. Hľadanie Božej vôle pri voľbe životného partnera a povolania. In: Evanjelikálny teologický časopis. 1/2003, s.49-52. ISSN 1336-1783

MASARIK, A. Úlohy cirkvi v ohrozenom svete (Nová zmluva a ohrozený svet). In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica: PF UMB, 2003, s.51-55.   ISBN 80-8055-746-2

MASARIK, A.: Transformácia človeka podľa Novej zmluvy. In: Evanjelikálny teologický časopis. 2003,č.2, s.27-35. ISBN 1336-1783   

BRÁDŇANSKÁ, N. - MASARIK, A. Misijná práca medzi dorastencami. In: Evanjelikálny teologický časopis. 1/2004, roč. III., s.5-20, ISSN 1336-1783

MASARIK, A.: Zmena človeka v Pavlovských listoch. In: Formovanie dobrého človeka. Nitra : FF UKF,   2005. (ale vydané až v r. 2006) s.149-156. ISBN: 80-8050-947-6.

MASARIK, A.: Funkčná kristocentricita v evanjelikálnom zvestovaní. In: Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. Zborník z teologickej konferencie. Banská Bystrica : ZEC, 2006. s.58 – 66. ISBN: 80-88945-91-7.

MASARIK, A.:Pluralitná spoločnosť a cirkev v NZ dobe. In: Cirkev v pluralistickej Európe. Teologické štúdie č.1. Bratislava : Bratská jednota baptistov v SR, 2007  s.74-91. ISBN: 978-80-88945-98-7

MASARIK, A.: Vzťah diferenciácie a kázňového textu v Kiššových pohrebných kázňach. In: Zborník teologických štúdií. Prešov : PRO COMMUNIO, o.z. 2007. ISBN 978-80-89298-00-6

MASARIK, A., BRÁDŇANSKÁ, N.: Špecifické teologické aspekty výchovy.In:Fenomén náboženstva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účastou, konanej dna 19. 10. 2007 / Peter Kondrla, Andrea Balšcíková (eds.). - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2008. -ISBN 978-80-8094-310-3. - S. 74-87

MASARIK, A./ KRUPA, S.: Teologický koncept moci . In: Viera v moc a moc viery. Zborník prednášok z teologickej konferencie. Banská Bystrica: ZEC, 2007. ISBN: 978-80-88945-93-2

MASARIK, A.: Bohoslužobná kázeň a poslucháč. In: MASARIK, A. (Ed.): Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života. Zborník prednášok z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : KETM PF UMB a ZEC v SR, 2009. ISBN: 978-80-8083-716-7   str. 65-74

KRUPA, S / MASARIK, A.: Pleonektická osobnosť. In:Evanjelikálny teologický časopis. 2009, č.1, s. 5-15. ISSN 1336-1783 

MASARIK, A.: Teologické východiská  novozmluvnej etiky. In: Zborník z medzinárodnej monotématickej ekumenickej konferencie, konanej dňa 25.11.2008 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2009 

MASARIK, A.,  KRUPA, S.: Pleonektická osobnosť. Zborník z  vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou zo dňa 26.03.2009 v Poprade. Ružomberok :  PF KU v Ružomberku, 2009

MASARIK, A.: Smútenie za blízkym ako stav núdze. Zborník z medzinárodného ekumenického vedeckého sympózia „Človek v núdzi“ – Sociálne problémy a rodina, Košice 06.05.2009  

(Príspevky v tlači: )

MASARIK, A.: Božia vôľa v Pavlovských listoch a rozhodovací proces kresťana. Zborník z teol. konferencie Apoštol Pavol pre 21. storočie. Misijné impulzy pre komunikáciu a inkulturáciu evanjelia v kontexte dnešnej spoločnosti. FPV ŽU v Žiline a Biblická škola v Martine. – zborník z konferencie zo dňa 12. a 13. júna 2009

Práce publikované v zahraničných monografiách, zborníkoch a časopisoch: 

BRÁDŇANSKÁ, N., HANESOVÁ, D., MASARIK, A.: Motivácia a prekážky v službe katechétu. In: (SZYMECZEK, Jósef, ed.) Katechetika – historie – teologie III. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2006, s. 9-33. ISBN 80-7368-184-6.

BRÁDŇANSKÁ, N.; MASARIK, A. Cirkevný rok a evanjelikálna katechéza. In Katechetika – Historie – Teologie IV. Sborník materiálů z mezinárodní konference uspořádané ve dnech 12.-13. října 2006 ve Smilovicích Katedrou společenských věd, Oddělením křesťanské výchovy, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2006, s. 113-125. ISBN 978-80-3768-311-5.

MASARIK, A., BRÁDŇANSKÁ, N.: Teologické východiská formovania identity kresťana. In: Katechetika – Historie – Teologie V.,  Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světe. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 25.-26.10.2007 ve Smilovicích. Ostrava : OU PF, 2008. s. 40-48. ISBN 978-80-7368-537-9

MASARIK, A.: Key Theological Positions of Consolation and Hope in Kišš Funeral Sermons’ Conclusions. In: Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era. Increasing effectiveness of the Eangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology. Praha : ECM, 2008. s.87-97. ISBN: 978-80-7356-019-5

MASARIK, A.: Functional Christ-centredness in Evangelical Preaching. In: Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era. Increasing effectiveness of the Eangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology. Praha : ECM, 2008. s.78-86. ISBN: 978-80-7356-019-5

Ohlasy v domácej odbornej literatúre:

MASARIK, A. Pastorálne sprevádzanie zomierajúcich a nevyliečiteľne nemocných. In: Nemčeková, M., Žiaková, K., Pálenčár, M.: Človek medzi životom a smrťou.1.vyd. Martin : Kolektív grantovej výskumnej úlohy č.1/696/93 JLF UK, 1996, 342 s., s.150

Citované in (s.29):

Brádňanská N. Pastorálny postoj k smrti človeka. Bratislava : Inštitút vzdelávania ECM vo vyd. ECM, s.r.o., 1999. 71s. ISBN 80-5733-60-9

MASARIK, A. Pastorálne sprevádzanie zomierajúcich a nevyliečiteľne nemocných. In: Nemčeková, M., Žiaková, K., Pálenčár, M.: Človek medzi životom a smrťou. 1.vyd. Martin : Kolektív grantovej výskumnej úlohy č.1/696/93 JLF UK, 1996, 342 s., s. 153

Citované in (s.38):

Brádňanská N. Pastorálny postoj k smrti človeka. Bratislava : Inštitút vzdelávania ECM vo vyd. ECM, s.r.o., 1999. 71s. ISBN 80-5733-60-9

MASARIK, A. - PROCHÁZKA, P. Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. In: KETM PF UMB - Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Banská Bystrica: TRIAN, 1999. 142s., s.117

Citované in (s. 46):

BRÁDŇANSKÁ N. Miesto katechetiky v rozvoji spoločnosti. In: Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia. Banská Bystrica: TRIAN, 2000. 115s.ISBN 80-88945-29-1

MASARIK, A. - PROCHÁZKA, P. Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. In: KETM PF UMB - Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Banská Bystrica: TRIAN, 1999. 142s., s. 114

Citované in (s. 64):

LUPTÁK, O. Stratégia práce vedúceho pracovníka vo vnútrocirkevnom a verejnom živote. (Manažment času). Monografia. Banská Bystrica: TRIAN, 2000. 94 s. ISBN 80-88945-26-7    

BRÁDŇANSKÁ, N. - MASARIK, A. Misijná práca medzi dorastencami. In Evanjelikálny teologický časopis. 1/2004. Banská Bystrica: PF UMB, 2004. s. 5-20. ISSN 1336-1783.

In SIRKOVSKÁ, D. – ŠOLTÉSOVÁ, V. Účinky hudby a pôsobenie Ducha Svätého. In  Viera v moc a moc viery (Zborník prednášok z teologickej konferencie). Banská Bystrica : PF UMB, 2007, s. 217 – 230. ISBN 978-80-88945-93-2. s. 229

MASARIK, A. Transformácia človeka podľa Novej zmluvy. In Evanjelikálny teologický časopis, 2003, č. 2, roč. II, ISSN 1336/1783. s. 34.

In BRÁDŇANSKÁ, N. – HENDLOVÁ, K. Tvorivosť v katechetike. In Evanjelikálny teologický časopis, 2006, č. 2, roč. V., ISSN 1336/1783. s. 63.

BRÁDŇANSKÁ, N., HANESOVÁ, D., MASARIK, A. Motivácia a prekážky  v službe katechétu. In Katechetika –Historie – Teologie III. Ostrava : OU PF,  2006,  s. 9 – 33.

In PRIBULA, M. Socializácia človeka a teologické princípy pedagogiky. In Médiá – Náboženstvo – Edukácia.  Prešov : PRO COMMUNIO, 2007, s. 43. ISBN 978-80-89298-01-3

BRÁDŇANSKÁ, N.; MASARIK, A.: Misijná práce medzi dorastencami. In: Evanjelikálny teologický časopis. 1/2004, roč. III., s.5-20, ISSN 1336-1783  s. 8. -

In: HANESOVÁ, D.: Náboženská výchova v školách. Banská Bystrica: PF UMB, 2005. 2. rozšírené a prepracované vydanie. ISBN 80-8083-121-1

MASARIK, A.: Spoznávanie Božej vôle v Pavlovských listoch. Banská Bystrica: PF UMB, 2006.  157s.ISBN 80-8083-253-6.

In: ÁBEL, F.: Odovzdanie sa vôli Božej – hľadanie a poslušnosť In Testimonia Theologica 2007/1.  ISSN 1337-6411

MASARIK, A.: Spoznávanie Božej vôle v Pavlovských listoch. Banská Bystrica: PF UMB, 2006.  157s. ISBN 80-8083-253-6.

In: FARKAŠ, P.: Naratívne umenie evanjelistu Lukáša. Bratislava – Nitra : RKCBF UK a Kňazaský seminár sv.Gorazda, 2007. ISBN 978-80-88696-48-3  s.18

BRÁDŇANSKÁ, N. – MASARIK, A.: Teologické východiská formovania identity kresťana. In: Katechetika – Historie – Teologie V.,  Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světe. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 25.-26.10.2007 ve Smilovicích. Ostrava : OU PF, 2008. ISBN 978-80-7368-537-9

In: (s.7)

PRIBULA, M.: Europa ako kontinent hodnôt a pseudohodnôt. In: Spoločnosť – kultúra –    ekonomika. Prešov VŠMPISM, 2008. ISBN 978-80-89372-06-5

MASARIK, A.: Zmena človeka v Pavlovských listoch. In: Formovanie dobrého človeka. Nitra : FF UKF,   2005. (ale vydané až v r. 2006) s.149-156. ISBN: 80-8050-947-6.

In: (s.55)

STOROŠKA, M. – PRIBULA, M: Sociálno-právne aspekty migračnej politiky. In: Spoločnosť – kultúra – ekonomika. Prešov VŠMPISM, 2008. ISBN: 978 – 80 – 89372 – 06 – 5

MASARIK, A.: Zmena človeka v Pavlovských listoch. In: Formovanie dobrého človeka. Nitra : FF UKF,   2005. (ale vydané až v r. 2006) s.149-156. ISBN: 80-8050-947-6.

In: (s. 91)

LACHITOVÁ, L.: Sociálna práca so seniormi. In: Spoločnosť – kultúra – ekonomika. Prešov VŠMPISM, 2008. ISBN: 978 – 80 – 89372 – 06 – 5  

MASARIK, A.: Spoznávanie Božej vôle v Pavlovských listoch. Banská Bystrica: PF UMB, 2006.  157s. ISBN 80-8083-253-6.

In: HANES, P.: Filozofia pre teológov. Banská Bystrica : PF UMB a OZ Pedagóg, 2009. ISBN 978-80-8083-789-1 s.63

MASARIK, A., BRÁDŇANSKÁ, N.: Teologické východiská formovania identity kresťana. In: Katechetika – Historie – Teologie V.,  Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světe. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 25.-26.10.2007 ve Smilovicích. Ostrava : OU PF, 2008. s. 40-48. ISBN 978-80-7368-537-9

In: (s.99)

LACHITOVÁ, L.: Sociálna práca so seniormi. In: Spoločnosť – kultúra – ekonomika. Prešov VŠMPISM, 2008. ISBN: 978 – 80 – 89372 – 06 – 5  

(Recenzie na autorove práce:) 

BENKA, J.:  Cirkevné listy. – Roč. CXXXII, č.9 (2008), s.23-25.  recenzia na monografiu:   MASARIK, A.: Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša. Banská Bystrica : PF UMB & Občianské združenie Pedagóg, 2008. 160s. ISBN 978-80-8083-547-7

PROCHÁZKA, P  - na internetovej stránke Inštitútu vzdelávania ECM v SR :        http://www.institut.umc.sk/?page=recenzie

MASARIK, A.: Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša. Banská Bystrica : PF UMB & Občianské združenie Pedagóg, 2008. 160s. ISBN 978-80-8083-547-7

PERES, I.: Jazykové a teologické aspekty pohrebných kázní. In: Eruditio – Educatio. 2009/1, Komárno : PF UJS, 2009. 115s. ISSN: 1336-8893 Recenzia na: MASARIK, A.: Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša. Banská Bystrica : PF UMB & Občianské združenie Pedagóg, 2008. 160s. ISBN 978-80-8083-547-7

 

Ohlasy prác v zahraničnej odbornej literatúre

MASARIK, A. Biblické pojmy a obsahová primeranosť ich použitia vo vnútrocirkevnom živote. In: Evanjelikálny teologický časopis. 2002,č.1, s.47-52. ISBN 1336-1783

In (s.174):

BRÁDŇANSKÁ, N.: Niektoré aspekty obrazu Boha u detí a dospievajúcich. In: Katechetika – historie – teologie. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 9.-10.10.2003 v Smilovicích. Ostrava : OS PF, 2003. ISBN 80-7042-306-4

MASARIK, A. Hľadanie Božej vôle pri voľbe životného partnera a povolania. In: Evanjelikálny teologický časopis. 1/2003, s.49-52. ISSN 1336-1783

In (s.174):

BRÁDŇANSKÁ, N. In: Katechetika – historie – teologie. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 9.-10.10.2003 v Smilovicích. Ostrava : OS PF, 2003. ISBN 80-7042-306-4

MASARIK, A. Úlohy cirkvi v ohrozenom svete (Nová zmluva a ohrozený svet). In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica: PF UMB, 2003, s.51-55.   ISBN 80-8055-746-2

In:  (s. 42)

ŠOLTÉSOVÁ, V.: Možnosti rozvoja religiozity Rómov na Slovensku. In: Katechetika – historie – teologie II. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 7.-8.10.2004 v Smilovicích. Ostrava : OS PF, 2005. ISBN 80-7368-054-8

MASARIK, A.: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. In: „Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie.“ Zvolen: KETM PF UMB, 2003. s. 25. –

In: (s. 68, s.70)

ŠOLTÉSOVÁ, V. Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave kresťanských pracovníkov. In: Katechetika- historie- teologie IV. Ostrava: PF OU, 2007, s. 63-86. ISBN 80-3768-311-5

MASARIK, A.: Kresťanské zvestovanie v mimokresťanskom prostredí. In: Evanjelikálna teológia  v postmodernom prostredí. Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : PF UMB, 2001, s. 53

In: (s.42)

SIRKOVSKÁ, D.: Dospívající a jejich vztah k organizovaným církvím. Monografie. Praha : Institut vzdělávání ECM, 2007, s.42, ISBN: 978-80-7356-016-4

MASARIK, A.: Funkčná kristocentricita v evanjelikálnom zvestovaní. In: Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. Zborník z teologickej konferencie. Banská Bystrica : ZEC, 2006. s.58 – 66. ISBN: 80-88945-91-7.

In:

HANESOVÁ, D.: The Educational Role of Church-maintained Education in Slovakia after 1989. In: Religion and Education III. Education and Church in Central-and Eastern- Europe at First Glance. Ed. Gabriella Pusztai. Debrecen : CHERD & Hungarian Academy of Sciences Board of Educational Sociology, 2008 ISBN 9789634731023

BRÁDŇANSKÁ, N., MASARIK, A.: Teologické východiská formovania identity kresťana. In: Katechetika – Historie – Teologie V.,  Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světe. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 25.-26.10.2007 ve Smilovicích. Ostrava : OU PF, 2008. s. 40-48. ISBN 978-80-7368-537-9

In: (s.276)

KARDIS, K.: Wartości podstawove spoleczeństwa polskiego w świetle Listów pasterskich prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz episkopatu Polski 1946-1981. – Lublin : Norbertinum, 2008.  ISBN 978-83-7222-360-9.   

Cirkev v pluralistickej Európe : teologické štúdie 1 / editori Albín Masarik, Noema Brádňanská. - Bratislava : Bratská jednota baptistov v SR, 2007. - 92 s. - ISBN 978-80-88945-98-7

In:

PROCHÁZKA, P.: Pastorační péče o dospělé ve středním věku. Studijní text č.30 Praha :  IV ECM, 2008

Úlohy cirkvi v ohrozenom svete : Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou / editori Jozef Brenkus, Albín Masarik. -  Banská Bystrica: PF UMB, 2003, s.51-55.   ISBN 80-8055-746-2

In: 

PROCHÁZKA, P.: Pastorační péče o dospělé ve středním věku. Studijní text č.30 Praha :  IV ECM, 2008

 

Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií:

Úlohy cirkvi v ohrozenom svete : zborník z vedeckej teologickej konferencie / editori Jozef Brenkus, Albín Masarik ; recenzenti  Pavel Procházka, Ľudovít Fazekaš, Vilém Schneeberger. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2003. - 134 s. - ISBN 80-8055-746-2 [BRENKUS, Jozef (editor) - MASARIK, Albín (editor)]

Významní evanjelikálni teológovia druhej polovice 20. storočia : zborník z teologickej konferencie / editori Albín Masarik, Jaroslav Maďar. - Banská Bystrica : Združenie  evanjelikálnej cirkvi vo vydavateľsrve TRIAN s r.o., 2004. - 74 s. - ISBN 80-88945-72-0
[MASARIK, Albín (zost.) - MAĎAR, Jaroslav (zost.)]

Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť. Zborník z prednášok z VVU a teologickej konferencie konanej 26. marca 2004/ editori Jaroslav Maďar, Albín Masarik. - Banská Bystrica: Trian, 2005. ISBN 80-88945-82-8 

Teologické východiská evanjelikálnej katechézy. Zborník z teologickej konferencie konanej 8. marca 2005 / editori Jaroslav Maďar, Albín Masarik. Banská Bystrica: Trian, 2005. ISBN 80-88945-82-8

Cirkev v pluralistickej Európe : teologické štúdie 1 / editori Albín Masarik, Noema Brádňanská. - Bratislava : Bratská jednota baptistov v SR, 2007. - 92 s. - ISBN 978-80-88945-98-7
[MASARIK, Albín (editor) - BRÁDŇANSKÁ, Noema (editor)]

Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života : zborník prednášok z vedeckej teologickej konferencie / editor Albín Masarik – Banská Bystrica : Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v Banskej Bystrici a ZEC v SR, 2009 – 204 s. – ISBN 978-80-8083-716-7

 

EXPERTÍZNA A POSUDZOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ (monografií, ved., dokt. a habil. prác)

BRÁDŇANSKÁ, N. Pastorálny postoj k smrti človeka so zameraním na zomieranie detí a dospievajúcich. Bratislava: Inštitút vzdelávania ECM s.r.o., 1999, 71 s. ISBN 80-85733-60-9

PROCHÁZKA, P.  Život cirkvi . Zborová biblická škola ECM, 2. stupeň. Praktická teológia. Manuál pre študentov. Bratislava : Inštitút vzdelávania ECM, 1999.

Kolektív prednášateľov. Praktické zručnosti v službe deťom. Zborník z tretieho medzinárodného workshopu. Banská Bystrica : KETM PF UMB v Banskej Bystrici, 2004. 74s. ISBN 80-8055-890-6

PROCHÁZKOVÁ, I.: Príprava na krst. Základy kresťanstva. Bratislava : Inštitút vzdelávania ECM, 2005. (dostupné na internete: http://www.institut.umc.sk/materialy/krstna_pripravka.pdf )

http://institut.umc.sk/materialy/krstna_pripravka.pdf

MILLER, S.M / HUBER R.V. História Biblie. Vznik Biblie a jej vplyv na dejiny ľudstva. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2006, 256 s.  ISBN 80 – 85486 – 41 – 5 

Posudok rigoróznej práce predloženej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici Katedre evanjelikálnej teológie a misie: Mgr. Darko Kraljik: Paradoxné myslenie v Novej zmluve (Banská Bystrica 2007, 159 strán) – nepublikované

Posudok rigoróznej práce predloženej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici Katedre evanjelikálnej teológie a misie: Mgr. Juraj Kohút: Dar proroctva v apoštolskej dobe a dnes. (Banská Bystrica 2008, 184 strán) – nepublikované

Posudok na grantovú výskumnú úlohu VEGA 1/030909 (Komisia VEGA č.10)

Posudky na dizertačné práce (HTF UK Praha 1x a PF KU v Ružomberku 1x)

 

 

 

ODBORNÉ PREKLADY:

1. Knihy a samostatné práce:

 

Autor

 

Titul

Rozsah (v počte strán pôvodného vydania resp. NS)

Zadávateľ prekladu

Publikované v:

Burki:

2. Timoteusbrief, Titus, Filemon

230 str.

Creativpress[2]

Nepublik.

Laubach:

Hebräerbrief 

290 str.

Creativpress[3]

Nepublik.

Pohl, A:

Anleitung zum Predigen

80 NS

R BJB[4]

Študijný text

Pohl, A.:

Staunen, dass Gott redet

82 NS

R BJB[5]

Nepublik.

kol.:

2 x štvrťročné materiály pre zborovú biblickú školu (Gemeindebibelschule)

104 NS

R BJB[6]

Nepublik.

  ( ? )

Lexikon práce s mládežou

92 NS

R BJB[7]

Nepublik.

Séria:

 

 

 

 

Wort und Tat[8]

Pastorálne sprevádzanie zomierajúcich

22 NS

vlastný výber

voľná distribúcia

Wort und Tat

Pastorálne sprevádzanie smútiachci

25 NS

vlastný výber

Voľná distribúcia

2. Menšie prekladateľské práce: (časti rozsiahlejších prác)

Autor

Titul

Využitie:

Publik.:

Bohren, R

Katalóg nerestí kazateľov[9]

Homiletika dopl. text

disketa

Hybels, B.:

Oslovenie sekulárneho človeka[10]

Homiletika dopl. text

disketa

Daewel H.

Koncepty pastorálnej práce od dialektickej teológie[11]

Pastorálka, štud. texty

disketa

Okrem toho prekladal aj odborné texty z iných oblastí, ako napríklad technické popisy k zariadeniam (prístroj na meranie televízneho signálu – Bytové družstvo, Ružomberok a z oblasti zdravotníctva: návod na používanie prístroja na vnútrožilové vyšetrovanie – pre MUDr. Žoldošovú, nemocnica v Poprade – asi r. 1992 alebo 1993). Preklad bol hradený sponzorsky – jej manželom – podnikateľom (Ing. Žoldoš).

 

INÉ VEDECKO-VÝCHOVNÉ AKTIVITY (prednášková aktivita v rám­ci dokt. štúdia, vedenie poslucháčov v rámci ŠVOUČ a i.)

Hosťovské prednášky na Teologickej fakulte KU v Košiciach  - marec 2007

Vedúci katedrového kola ŠVOUČ na Katedre evanjelikálnej teológie a misie, PF UMB v št.r.2005/06 a člen hodnotiacej komisie. 

Vedenie študenta v katedrovom kole ŠVOUČ na Katedre evanjelikálnej teológie a misie, PF UMB v št.r. 2006/07 a člen hodnotiacej komisie.

 

VEDECKÉ PREDNÁŠKY NA ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÁCH

Typ konferencie:          Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:                PF OU Ostrava, Katedra spoločenských vied – oddelenie kresťanskej výchovy.

Téma:                          Katechetické dni, Katechetika – Historie – Teologie III.

Dátum:                         06.-07.10.2005

Miesto:                         Duchovné školiace stredisko Karmel v Smiloviciach, ČR

Prednáška:                    BRÁDŇANSKÁ, N., HANESOVÁ, D., MASARIK, A.:

                                    Motivácia a prekážky v službe katechétu.

Typ konferencie:          Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:                PF OU Ostrava, Katedra spoločenských vied – oddelenie kresťanskej výchovy.

Téma:                          Katechetické dni, Katechetika – Historie – Teologie IV.

Dátum:                         12.-13.10. 2006

Miesto:                         Duchovné školiace stredisko Karmel v Smiloviciach, ČR

Prednáška:                    BRÁDŇANSKÁ, N.-MASARIK, A.: Cirkevný rok a evanjelikálna katechéza.

Typ konferencie:          Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:                PF OU Ostrava, Katedra spoločenských vied – oddelenie kresťanskej výchovy.

Téma:                          Katechetické dni, Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světe (v rámci projektu: Vývoj dalšího profesního vzdělávání pro církve):

Dátum:                         25.-26.10. 2007

Miesto:                         Duchovné školiace stredisko Karmel v Smiloviciach, ČR

Prednáška:                   MASARIK, A., BRÁDŇANSKÁ, N.: Teologické východiská formovania identity kresťana.

 

VEDECKÉ PREDNÁŠKY NA DOMÁCICH KONFERENCIÁCH

Typ konferencie:          Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:                 JLF UK Martin

Téma:                           Človek medzi životom a smrťou

Dátum:                         V konferenčnom zborníku neuvedený. (Publikuje môj konferenčný príspevok

Miesto:                         Jeseniova lekárska fakulta UK Martin

Prednáška:                   MASARIK, A.: Pastorálne sprevádzanie zomierajúcich a nevyliečiteľne nemocných.

Typ konferencie:          Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:                 KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:                           V programe konferencie neuvedená

Dátum:                         12.-13.2.1996

Miesto:                         Banská Bystrica

Prednáška:                    MASARIK, A.: Konflikt starých a nových foriem.

Typ konferencie:           Teologická vedecká konferencia

Organizátor:                 KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:                         Evanjelikálna teológia

Dátum:                        09.05.-10.05.1997

Miesto:                        Banská Bystrica, Zborový dom Bratskej jednoty baptistov

Prednáška:                  MASARIK, A.: Myslenie viery a návod k činu – úvod a vedenie práce pracovnej skupiny.

Typ konferencie:          Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:                KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:                        Teologické princípy evanjelikálnej misie

Dátum:                       22.-23.3.1999

Miesto:                       Banská Bystrica

Prednáška:                 MASARIK, A.: Mienkotvornosť a misijná ústretovosť

Typ konferencie:          Vedecká konferencia KETM PF UMB

Organizátor:                 KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:                           Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia

Dátum:                         26.04.2000

Miesto:                         Banská Bystrica

Prednáška:                    MASARIK, A.:  Evanjelium a sociálne vzťahy v pavlovských listoch.

Typ konferencie:          Vedecká teologická konferencia s medzinárodnou účasťou

Organizátor:                 KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:                           Evanjelikálna teológia v postmodernom prostredí

Dátum:                         20.03.2001

Miesto:                         Banská Bystrica, Zborový dom Bratskej jednoty baptistov.

Prednáška:                    MASARIK, A.: Kresťanské zvestovanie v mimokresťanskom prostredí.

Typ konferencie:          Vedecká teologická konferencia

Organizátor:                 KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:                           Úlohy cirkvi v ohrozenom svete

Dátum:                         05.04.2002

Miesto:                         Banská Bystrica, KETM PF UMB, Ružová 13

Prednáška:                    MASARIK, A.: Nová zmluva a ohrozený svet

Typ konferencie:          Medzinárodná vedecká teologická konferencia

Organizátor:                 KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:                           Evanjelium v procese transformácie človeka a spoločnosti

Dátum:                         26.03.2004

Miesto:                         Banská Bystrica, PF UMB

Prednáška:                    MASARIK, A.: Transformácia človeka podľa Novej zmluvy

Typ konferencie:          Medzinárodná vedecká teologická konferencia

Organizátor:                 KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:                           Teologické východiská evanjelikálnej katechézy

Dátum:                         08.03.2005

Miesto:                         Banská Bystrica, KETM PF UMB

Prednáška:                    MASARIK, A.: Novozmluvné východiská kresťanskej katechézy

Typ konferencie:          Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:                 FF UKF Nitra

Téma:                           Formovanie dobrého človeka

Dátum:                         13.09.2005

Miesto:                         Nitra, FF UKF

Prednáška:                    MASARIK, A.: Zmena človeka v Pavlovských listoch.

Typ konferencie:          Vedecká teologická konferencia

Organizátor:                 KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:                           Principiálne východiská evanjelikálnej teológie

Dátum:                         01.03.2006

Miesto:                         Banská Bystrica, Zborový dom Bratskej jednoty baptistov

Prednáška:                    MASARIK, A.: Funkčná kristocentricita evanjelikálnej homiletiky

Typ konferencie:          Vedecká teologická konferencia

Organizátor:                 KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:                           Viera v moc a moc viery

Dátum:                         13.03.2007

Miesto:                         Banská Bystrica, modlitebňa Bratskej jednoty baptistov

Prednáška:                    MASARIK, A.- KRUPA, S.: Teologický koncept moci

Typ konferencie:          Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Organizátor:                 KSP PF UMB

Téma:                           Chudoba a bohatstvo - paradoxy súčasnej doby.

Dátum:                         07.12.2006

Miesto:                         PF UMB Banská Bystrica

Prednáška:                    MASARIK, A – KRUPA, S.: Teologický koncept vlastníctva

Typ konferencie:          Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:                 FF UKF Nitra.

Téma:                           Fenomén náboženstva

Dátum:                         19.10.2007

Miesto:                         FF UKF Nitra

Prednáška:                   MASARIK, A – BRÁDŇANSKÁ, N.: Špecifické teologické aspekty výchovy.

Typ konferencie:          Medzinárodná monotématická ekumenická konferencia

Organizátor:                 Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:50 - 11:30
Utorok
-
Streda
08:15 - 09:45
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie mimo uvedených časov je možné aj individuálne dohodnúť na tel.: 0905 933 989. Konzultácie k bak. a mgr. prácam aj cez SKYPE vo večerných hodinách

Kontaktný formulár

=