Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Predškolská a elementárna pedagogika

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent je spôsobilý byť učiteľom materskej školy (Učiteľ v materskej škole, Pracovník vo výchove a vzdelávaní v inom predškolskom zariadení), vychovávateľom v školskom klube detí (Vychovávateľ - okrem vychovávateľa pre osoby so špeciálnymi potrebami) a pedagogickým asistentom v materskej škole a  základnej škole (Pedagogický asistent). Disponuje kompetenciami na autonómny výkon svojej profesie, ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj na úrovni začínajúceho pedagogického zamestnanca. Má osvojené spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu, komunikovať a spolupracovať s odbornými zamestnancami a zákonnými zástupcami vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Originalita štúdia
Študijný program integruje nové štátne požiadavky na moderné vzdelávanie, akými sú individualizácia vzdelávania a individuálny prístup, pedagogická práca s diverzitou detí v materských školách a v školských kluboch, pedagogické prístupy k deťom s rozmanitými potrebami, realizovanie podporných opatrení, tímová spolupráca pedagogických zamestnancov s odbornými zamestnancami, včasná pedagogická starostlivosť a vzdelávanie v ranom detstve, inovácie v profesijných činnostiach učiteľa aj z hľadiska rozvoja vedeckej, kultúrnej a jazykovej gramotnosti, didaktík a metodík nových vzdelávacích oblastí.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritériá v týchto oblastiach:  
1)   výsledok písomného testu, v rámci ktorého sa zisťujú intelektové schopnosti uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad;  
2)   priemer známok z koncoročného hodnotenia za 1. – 3. ročník strednej školy v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzí jazyk;  
3)   výsledky maturitných skúšok;  
4)   aktivity uchádzača, pričom zohľadnené budú len aktivity doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, kde boli vykonávané. Hodnotené budú tieto aktivity: základná umelecká škola, stredoškolská odborná činnosť (SOČ), účasť na súťažiach v umeleckých, športových, tvorivých a iných činnostiach, vzdelávacie aktivity a dobrovoľnícka činnosť v oblasti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, zapájanie sa do mimoškolských aktivít, študijný pobyt v zahraničí, zapojenie sa do programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu (DofE), prípadne iné činnosti, ktoré prijímacia komisia posúdi ako relevantné vo vzťahu k študijnému programu. V druhom kole prijímacieho konania budú v rámci osobného pohovoru preverené komunikačné a osobnostné predpoklady uchádzačov pre výkon zvolenej profesie. 

Uchádzači zo zahraničia musia preukázať ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Keďže súčasťou povinnej skladby predmetov štúdia sú aj také, v ktorých študent preukazuje športovú zdatnosť, upozorňujeme uchádzačov, aby túto skutočnosť zohľadnili pri podávaní prihlášky.

TÉZY PRE PRIJÍMACIE KONANIE V ŠTUDIJNOM PROGRAME PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA Bc. V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA V ŠTUDIJNOM PROGRAME PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA Bc. V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

Garantujúce pracovisko
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.