Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Predškolská a elementárna pedagogika

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent bakalárskeho študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika je spôsobilý byť učiteľom materskej školy (2342001 Učiteľ v materskej škole, 2342002 Pracovník vo výchove a vzdelávaní v inom predškolskom zariadení), vychovávateľom v školskom klube detí (2359005 Vychovávateľ -okrem vychovávateľa pre osoby so špeciálnymi potrebami) a pedagogickým asistentom v materskej škole a základnej škole (2359001 Pedagogický asistent). Disponuje kompetenciami na autonómny výkon svojej profesie, ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj na úrovni začínajúceho pedagogického zamestnanca. Má osvojené spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu, komunikovať a spolupracovať s odbornými zamestnancami a zákonnými zástupcami vo výchovno-vzdelávacom procese.

Originalita štúdia
Študijný program integruje nové štátne požiadavky na moderné vzdelávanie, akými sú individualizácia vzdelávania a individuálny prístup, pedagogická práca s diverzitou detí v materských školách a v školských kluboch, pedagogické prístupy k deťom s rozmanitými potrebami, realizovanie podporných opatrení, tímová spolupráca pedagogických zamestnancov s odbornými zamestnancami, včasná pedagogická starostlivosť a vzdelávanie v ranom detstve, inovácie v profesijných činnostiach učiteľa aj z hľadiska rozvoja vedeckej, kultúrnej a jazykovej gramotnosti, didaktík a metodík nových vzdelávacích oblastí.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Na bakalárske študijné programy je to stredoškolské s maturitou. Doklady o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky pre prijatie na bakalárske študijné programy je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB bezprostredne po jej vykonaní. O prijatí rozhoduje výsledok prijímacej skúšky. Štúdium vo všetkých programoch a formách sa realizuje v slovenskom jazyku, je preto potrebné ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Odporúčame, aby uchádzač zo zahraničia preveril a dokladoval svoje zvládanie slovenského jazyka:
- maturitnou skúškou zo slovenského jazyka,
- certifikátom ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2
- certifikátom o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/). Ovládanie slovenského jazyka môže byť u zahraničných uchádzačov preverené testom a/alebo pohovorom v slovenskom jazyku. Zásady konania prijímacích skúšok sa vzťahujú na denné i externé štúdium. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ak nerozhodla dekanka inak.  Do 30 dní po ukončení prijímacích skúšok dostanú uchádzači oznámenie o prijatí alebo neprijatí na štúdium. V súlade so Štatútom PF UMB sa uchádzači môžu odvolať proti rozhodnutiu dekanky o neprijatí na štúdium do 8 dní od doručenia oznámenia. V osobitných prípadoch môže byť rozhodnutie o prijatí podmienečné, ktoré po doplnení definovanej podmienky nadobudne platnosť v určenom termíne. Pri prijímaní zahraničných študentov sa postupuje ako u študentov zo SR a dekanka fakulty vychádza z odporúčaní MŠVVaŠ SR, resp. postupuje individuálne v súlade so zákonom o vysokých školách. O náhradných alebo dodatočných termínoch prijímacích skúšok rozhoduje dekanka na základe aktuálnej situácie. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Kritériá prijímania pre bakalársky študijný program PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA kliknite tu. 
Tézy pre prijímacie konanie nájdete tu. 

Garantujúce pracovisko
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Opis študijného programu denné štúdium
Opis študijného programu externé štúdium
Odporúčaný študijný plán denné štúdium
Odporúčaný študijný plán externé štúdium
Informačné listy predmetov