Konferencia Edukácia dospelých 2018

Edukácia dospelých 2018

Dňa 5. apríla 2018 sa konal šiesty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2018. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, pod záštitou rektora univerzity doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekana Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. Odbornými garantmi konferencie boli prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Veteška, MBA, Ph.D., doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. a doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. Cieľom tohtoročnej konferencie bolo venovať sa aktuálnym trendom v oblasti rozvoja edukácie dospelých. V plenárnom rokovaní, ktoré sa konalo na Ekonomickej fakulte UMB, vystúpili: PhDr. inż. Łukasz Tomczyk, Ph.D., PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, MBA, Ph.D., doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. a prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Po rokovaní program pokračoval na Pedagogickej fakulte UMB v troch odborných sekciách, ktoré sa špecializovali na Inkluzívne prístupy v edukácií dospelých, Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých a na  Andragogické poradenstvo škole a učiteľstvu. Sekcia Inkluzívne prístupy vo vzdelávaní dospelých nadväzovala na intelektové výstupy medzinárodného projektu Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity (Erasmus +), ktorý sa realizuje na katedre. Konferencie sa zúčastnili aj významné osobnosti domácej i zahraničnej vedeckej scény, ako napríklad prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., prof. Dr. Alina Khaletska, doc. Dr. Milan Beneš, doc. PhDr. Josef Malach, CSc. a i. Odborná úroveň vystúpení, stúpajúci záujem zo strany domácich i zahraničných partnerov a kolegiálna atmosféra dávajú organizátorom nádej, že tradícia medzinárodných vedeckých konferencií EDUKÁCIA DOSPELÝCH sa bude aj naďalej rozvíjať.

Mgr. Michaela Sládkayová, Katedra andragogiky PF UMB