Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Sociálna práca

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent je pripravený pre výkon odborných činností vykonávaných v zmysle Zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Absolvent magisterského štúdia sa môže uplatniť ako sociálny pracovník, posudkový sociálny pracovník, sociálny poradca, poradca pre jednotlivca, pár a rodinu, špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a trhu práce, odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti, odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti, odborný pracovník v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, špecialista samosprávy pre sociálne služby, špecialista sociálnej kurately, riaditeľ zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, riaditeľ zariadení sociálnych služieb, vedúci pracovník v neziskovom sektore, ako koordinátor rôznych projektov alebo pracovník a riaditeľ v sociálnych podnikoch. Je pripravený pre priamu prácu s rôznymi cieľovými skupinami sociálnej práce a pre výkon manažérskej, metodickej, koncepčnej, projektovej a výskumnej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.  

Originalita programu
Študijný program sociálna práca na magisterskom stupni štúdia na Pedagogickej fakulte UMB je originálny svojím zameraním a dôrazom nielen na formovanie kompetencií v priamej práci s cieľovými skupinami sociálnej práce, ale aj v riadení organizácií a ľudských zdrojov v organizáciách v pôsobnosti sociálnej práce a v príprave na pôsobenie na úrovni navrhovania a tvorby projektov, programov a stratégií v oblasti sociálnej práce. Pri príprave študentov a študentiek pre pôsobenie v oblasti sociálnej práce kladieme dôraz na rozvoj kompetencií potrebných pre  výkon praxe založenej na dôkazoch a na využívane participatívnych prístupov v praxi aj vo výskume, ktoré aktívne zapájajú jednotlivcov, skupiny a komunitu do riešenia problémov, ktoré sa ich týkajú. V programe aplikujeme stratégiu service learning, ktorá cielene rozvíja nielen profesijné, ale aj prenositeľné spôsobilosti a aktivizuje študentov ako nositeľov zmien pri odstraňovaní sociálnych nerovností a podpore sociálnej inklúzie a spravodlivosti. Originalita študijného programu spočíva aj v zameraní na prácu s mládežou, ktorej sa z rôznych hľadísk venujú viacerí členovia a členky katedry. Pri realizácii programu úzko spolupracujeme s praxou nielen v rámci odborných praxí, ale aj pri realizácii konkrétnych projektov a výskumov, ktoré sú cielene a integrálne prepojené s procesom vzdelávania študentov a študentiek. V programe rozvíjame aj medzinárodnú dimenziu vzdelávania, viaceré predmety ponúkame v anglickom jazyku a  hosťujeme v programe študentov a učiteľov zo zahraničia.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
Základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore sociálna práca alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení garantom študijného programu. Prijatí budú uchádzači na základe  výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: prehľad z profilových predmetov bakalárskeho študijného programu sociálna práca, motivácia k štúdiu, riešenie modelovej situácie z oblasti sociálnej práce, aktivity v oblasti sociálnej práce počas predchádzajúcich rokov.

Garantujúce pracovisko
Katedra sociálnej práce PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.


Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. 
Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.