Projekty

Pedagogická fakulta UMB je úspešným riešiteľom množstva domácich výskumných, vzdelávacích a rozvojových projektov. Je zapojená aj do rôznych zahraničných projektov Erasmus +, Višegrádskeho fondu, projektov zahraničných univerzít a projektov spolupráce s praxou. Tu potom systém vyhľadávania projektov.


e-Service Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems (e-SL4EU)

Číslo projektu:2021-1-PL01-KA220-HED-00003Doba riešenia:1. nov. 2021 - 30. nov. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD za UMB

The project focuses on e-Service-Learning as an innovative pedagogical approach based on experiential learning within the context of HE. This topic emerged as urgent due to the restriction relating to the COVID19 pandemic that prevented to conduct SL...

Philosophical Learning Applied To Online Surroundings in EU

Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395Doba riešenia:1. nov. 2021 - 31. okt. 2023
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Číslo projektu:NFP 312010Z350 (Univerzitný projekt)Doba riešenia:1. júl. 2021 - 1. jún. 2021
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Koordinátorka projektu na PF UMB: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

Kompetencie lídra v edukačnom prostredí v kontexte jeho osobnostných predispozícií a efektivity

Číslo projektu:VEGA 1/0152/21Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:PaedDr. Lucia Pašková, PhD.Koordinátor projektu:

Lexikón osobností slovenskej hudobnej pedagogiky

Číslo projektu:KEGA 003UMB-4/2021Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.Koordinátor projektu:

Multidimenzionálne sebapoňatie digitálnej adolescentnej generácie na Slovensku a jeho súvislosti

Číslo projektu:VEGA 1/0765/21Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.Koordinátor projektu:

Neformálne vzdelávanie ako súčasť modernej vzdelávacej paradigmy v pregraduálnej príprave budúcich profesionálov pomáhajúcich profesií

Číslo projektu:VEGA 1/0409/21Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.Koordinátor projektu:

Overenie efektívnosti alternatívnych foriem praxí zameraných na rozvoj profesijných kompetencií v pregraduálnej príprave pomáhajúcich profesionálov

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2021Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.Koordinátor projektu:

Využitie programu Philosophy for Children pre rozvoj morálneho vedomia žiakov

Číslo projektu:KEGA 028UMB-4/2021Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.Koordinátor projektu:

Service Learning Upscaling Social Inclusion for Kids (SLUSIK)

Číslo projektu:621448-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-INDoba riešenia:1. dec. 2020 - 30. nov. 2022
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:Európske dobrovoľnícke centrum

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia rozšírením a posilnením sociálnych a občianskych kompetencií, zlepšením porozumenia a formovaním životných hodnôt u študentov a študentiek stredných škôl.

Development of new andragogical diagnostic approaches and interventions of the adult docility phenomenon – „DANUBE“

Číslo projektu:2020-1-SK01-KA204-078313Doba riešenia:1. sep. 2020 - 31. dec. 2022
Vedúci projektu:Mgr. Martin Schubert, PhD.Koordinátor projektu:Mgr. Zuzana Neupauer, PhD.

Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov a intervencií fenoménu docility dospelých - DANUBE

Číslo projektu:Erasmus+KA2Doba riešenia:1. sep. 2020 - 31. dec. 2022
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

CTeachers – Critically Thinking, Culturally Sensitive & Conscious Teachers

Číslo projektu:Doba riešenia:1. sep. 2020 - 28. feb. 2022
Vedúci projektu:eduRoma - Roma education projectKoordinátor projektu:eduRoma - Roma education project

Global Digital Human Rights Network

Číslo projektu:CA19143Doba riešenia:2020 - 2024
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí

Číslo projektu:KEGA 019UMB-4/2020Doba riešenia:1. jan. 2020 - 31. dec. 2022
Vedúci projektu:Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.Koordinátor projektu: