Projekty

Pedagogická fakulta UMB je úspešným riešiteľom množstva domácich výskumných, vzdelávacích a rozvojových projektov. Je zapojená aj do rôznych zahraničných projektov Erasmus +, Višegrádskeho fondu, projektov zahraničných univerzít a projektov spolupráce s praxou. Tu potom systém vyhľadávania projektov.


Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

Číslo projektu:ITMS2014+: 314 011 V576Doba riešenia:1. mar. 2019 - 31. júl. 2021
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika), a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti,...

Social media and trust building

Číslo projektu:21830123Doba riešenia:1. feb. 2019 - 31. jan. 2020
Vedúci projektu:Západočeská Univerzita v Plzni, Česká republikaKoordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Cieľom tohto projektu je objasniť zneužívanie sociálnych médií, ukázať, ako sa správať na sociálnych médiách, aby sa zabránilo zneužívaniu a aby sa vybudovala dôvera v bezpečné používanie sociálnych médií. Jedným z...

Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností žiakov na primárnom stupni školy

Číslo projektu:VEGA 1/0383/19Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.Koordinátor projektu:

Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity

Číslo projektu:KEGA 004UMB-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.Koordinátor projektu:

Postoje učiteľov k diverzite vo vzdelávaní vo vzťahu k vybraným charakteristikám učiteľov

Číslo projektu:VEGA 1/0732/19Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:Mgr. Mariana Cabanová, PhD.Koordinátor projektu:

Profesijná identita a kvalita vysokoškolského učiteľa v kontextoch andragogickej kompetencie

Číslo projektu:VEGA 1/0794/19Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.Koordinátor projektu:

Rozvoj poradenských kompetencií študentov v študijnom odbore andragogika

Číslo projektu:KEGA 015UMB-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.Koordinátor projektu:

Stelesnená skúsenosť s využitím art action

Číslo projektu:KEGA 002KU-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.Koordinátor projektu:

Stredoškolská mládež a jej potreby a ohrozenia vo voľnom čase v 21. storočí

Číslo projektu:VEGA 1/0446/19Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:Mgr. Lívia Nemcová, PhD.Koordinátor projektu:

Umelci v materskej škole – interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 004KU-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.Koordinátor projektu:

Aktualizačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov základných a stredných škôl

Číslo projektu:KEGA 027UMB-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2020
Vedúci projektu:prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.Koordinátor projektu:

"Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia

Číslo projektu:KEGA 042UMB-4/2018Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.Koordinátor projektu:

Ako rozumieme inkluzívnej edukácii? Tvorba optimálneho výučbového modelu

Číslo projektu:KEGA 046UMB-4/2018Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.Koordinátor projektu:

Kreovanie modelu supervízie organizácie ako špecifickej formy v systéme supervízie v sociálnej práci

Číslo projektu:VEGA 1/0374/18Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 020UMB-4/2018Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Mgr. Pavel Martinka, PhD.Koordinátor projektu: