Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie o projekte

Číslo projektu:NFP 312010Z350 (Univerzitný projekt)
Doba riešenia:1. júl. 2021 - 1. jún. 2021
Koordinátor projektu:Koordinátorka projektu na PF UMB: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.
Spoluriešitelia:Riešitelia projektu za PF UMB:
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.
PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
PhDr. Lucia Galková, PhD.
PaedDr. Simona Sámelová, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
Akad. ma. Eva Hnátová, ArtD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
PaedDr. Marián Trnka, PhD.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
Mgr. Daniela Guffová, PhD.
Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
Mgr. Barbara Basarabová, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Zameranie / cieľ projektu:

  • prostredníctvom jednotlivých aktivít a podaktivít (vytvorenie novvých pedagogických praxí, pedagogických stáží, rozšírenie aktuálnych pedagogických praxí študentstva) dosiahnutie skvalitnenie aktuálneho stavu praktickej profesijnej prípravy študentstva učiteľských študijnách programov v jednotlivých študijných programoch akreditovaných na PF UMB.
  • príprava podporných vzdelávacích materiálov, prioritne určených pre cvičných učiteľov cvičných škôl, študentov učiteľských študijných programov,  ostatných pedagogických pracovníkov prostredníctvom online prístupu.

    Podporné materiály – súbory vytvorených podporných materiálov:

    Podporné materiály pre predškolskú výchovu a vzdelávanie
    

Podporné materiály pre primárnu výchovu a vzdelávanie

Podporné materiály pre vyučovací predmet etická výchova

 

 

  Toto dielo má licenciu Creative Commons Uvedenie Autora 4.0 Medzinárodná Licencia. Autorské diela je možné voľne šíriť,      avšak iba za podmienky uvedenia autora. Viac info tu.