Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Evanjelikálna teológia

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolventi sa uplatnia najmä v činnosti cirkevných zborov a paracirkevných organizácií na pozíciách, kde sa vyžaduje samostatnosť a tvorivá invencia. Ďalej môžu nájsť uplatnenie vo vzdelávacích, misijných a sociálnych ustanovizniach ako aj v rozličných formách voľnočasových aktivít organizovaných štátom, verejnými službami, cirkvami a neštátnymi organizáciami, kde sa vyžaduje stupeň vzdelávania magister, ako napr.: misijné pracoviská cirkví, zahraničná misia, kresťanské detské kluby, práca s mládežou, kluby seniorov, rómska misia, ekumenická činnosť, kresťanské vydavateľstvá a biblické spoločnosti, kresťanské diakonické a charitatívne inštitúcie, evanjelizačné strediská, kresťanské rozhlasové a televízne vysielanie, kresťanská mediálna činnosť, kaplánska činnosť vo väzniciach, nemocniciach, polícii a armáde. Absolventi štúdia sa uplatnia najmä v nasledovných oblastiach: 
–      oblasť cirkevná: diakon, kaplán, výpomocný duchovný, katechéta, farár, duchovný správca, administrátor, správca farnosti, konsenior, senior, duchovenský člen ústredia cirkvi, najvyšší predstaviteľ cirkvi a náboženskej spoločnosti v Slovenskej republike, riadiaci pracovník v cirkevnej organizácii, riadiaci pracovník v cirkevnej oblasti, špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkvi, špecialista v oblasti religionistiky, vedúci predstaviteľ združenia, riadiaci pracovník neziskovej organizácie. Kazateľ jednej z registrovaných evanjelikálnych cirkví,  duchovný správca cirkevného zboru a jeho zložiek, riadiaci pracovník jednotlivých subjektov cirkevnej práce, učiteľ vo všetkých druhoch cirkevného vzdelávania a učiteľ náboženskej výchovy na ZŠ;
–      oblasť misijná: Misijný pracovník jestvujúcich cirkevných spoločenstiev, pracovník v domácich a zahraničných misijných organizáciách, prekladateľ-tlmočník-jazykovedec; 
–      iné oblasti: Pracovník v sociálnom ústave, v charitatívnej inštitúcii, väzenský kaplán, vojenský kaplán, nemocničný kaplán, pracovník protidrogového centra.

Originalita programu
Program je jedinečný v rámci priestoru V4 tým, že ako jediný dlhodobo poskytuje tri stupne akademického teologického vzdelania v evanjelikálnej tradícii. Medzinárodný rozmer programu je daný ako zložením vedecko-pedagogického zboru, tak aj konzistentne dlhodobou účasťou medzinárodných študentov a tiež uplatnením absolventov v zahraničí. Vedecko-pedagogickí pracovníci sa pravidelne podieľajú na spolupráci so zahraničnými inštitúciami, publikujú v zahraničných indexovaných časopisoch a pravidelne sa zúčastňujú zahraničných vedeckých konferencií.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia
Základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore teológia alebo inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení garantom študijného programu. Prijatí budú uchádzači na základe hodnotenia váženého študijného priemeru z predchádzajúceho štúdia. Podrobnejšie informácie o jednotlivých študijných programoch a prijímacích skúškach nájde uchádzač na webovej stránke PF UMB a na stránkach jednotlivých katedier.

Garantujúce pracovisko
Katedra teológie a katechetiky PF UMB

Osoba zodpovedná za  uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program 
prof. Anne Maria Kool, Ph.D.
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Peter Málik, MPhil., Ph.D.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.