Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty

PROJEKTY

  1. ANALÝZA STAVU A POTRIEB SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA V ZAHRANIČÍ ( r.  2009 – 2013

Cieľom projektu bola  analýza vzdelávacích potrieb vybraných európskych krajín. Zamerali sme sa  najmä na: 

  1. Identifikáciu  aktuálneho stavu a potrieb slovenského školstva a vzdelávania v SJ v prostredí slovenských  komunít v zahraničí;
  2. Vypracovanie návrhov  opatrení na realizáciu vzdelávacích aktivít v SJ pre krajanov (ich potomkov) prechodne/trvale  žijúcich v zahraničí.

Vypracovanie analýzy, následného výskumu, interpretácie výsledkov a návrhov opatrení  bolo realizované ma základe dotazníkov vlastnej proveniencie, ako základnej výskumnej metódy. Išlo o niekoľko  typov dotazníkov, ktoré boli koncipované a orientované na tieto subjekty:

-        zastupiteľské údaje SR vo vybraných krajinách,

-        predstaviteľov štátnych orgánov, v ktorých kompetenciách je vzdelávacia politika konkrétnej krajiny;

-        predstaviteľov  rôznych krajanských spolkov, ktoré zabezpečujú aktivity (kultúrne, osvetové, vzdelávacie) v konkrétnej krajine.

Výskumnú vzorku tvorili vyššie uvedené subjekty, resp. respondenti. Ich výber bol determinovaný predpokladanou koncentráciou občanov slovenského pôvodu v danej krajine, pričom tieto boli vybraté zo zoznamu krajín, uvedeného na webových stránkach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  metódou zámerného výberu subjektov. Kritériami výberu krajiny  bola predpokladaná koncentrácia Slovákov v danej krajine na základe:

-        existencie štátom uznanej slovenskej národnostnej menšiny v krajine,

-        predpokladanej koncentrácie Slovákov z historických vysťahovaleckých vĺn,

-        predpokladanej koncentrácie Slovákov, trvale alebo prechodne žijúcich v zahraničí po roku 1989.

 

Odporúčania z výskumných zistení:

Pri návrhu týchto odporúčaní sme  vychádzali  najmä z toho, že existuje relatívne vysoký počet detí, ktoré v SR vykonávajú pravidelne komisionálne skúšky, ako aj  detí , ktoré sú vo veku osvojovania materinského jazyka. Ide najmä o deti v období predškolského veku, resp. navštevujúce primárny stupeň vzdelávania. 

  1. Pripraviť pre  Akreditačnú komisiu  SR študijný program, zameraný na prípravu učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania, so zameraním na špecifické potreby detí prechodne žijúcich v zahraničí.
  2. Upraviť novelu Zákona č. 245//2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v časti upravujúcej postup pri vykonávaní rozdielových skúšok (§ 25). Podľa ods. 5 uvedeného paragrafu „žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok...“. Návrh na úpravu sa týka tohto, aby boli taxatívne určené predmety, z ktorých by mali byť vykonané rozdielové skúšky tak, ako to bolo v predchádzajúcom znení uvedeného zákona (slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, slovenský zemepis a história). Viacerí riaditelia ZŠ totiž vyžadujú komisionálne skúšky aj z takých predmetov, ktoré žiaci absolvovali v zahraničí, resp. zo všetkých predmetov.
  3. Vytvoriť  jednotný systém komisionálnych skúšok,  ktorý by umožňoval ich realizáciu aj v zahraničí,  za prítomnosti kvalifikovaných slovenských učiteľov príslušných stupňov vzdelávania a aprobačných predmetov. 
  4. Pokiaľ žijú rodičia v krajine, kde nie je možné realizovať systematické vzdelávanie detí v SJ, pripraviť pre túto cieľovú skupinu didaktické materiály a  metodický postup  vypracovaný vysokoškolskými pedagógmi učiteľských fakúlt v SR.

 

Na základe týchto zistení, sme pod gesciou  MŠ VVaŠ SR začali realizovať aj ďalší výskumný projekt, v ktorom sú už  zohľadnené aj niektoré z  vyššie uvedených  odporúčaní. Preto sme sa v ďalšom výskumnom projekte zamerali intenzívnejšie na oblasť vzdelávacích centier, v ktorých sa sústreďuje činnosť orientovaná na podporu a rozvoj slovenského jazyka u detí, ale aj u dospelých. 

 

1.1. REALIZÁCIA VÝSKUMU „Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity“

Hlavným cieľom projektu bolo  zvýšenie kvality činnosti vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a v zámorí, v ktorých sa pripravujú deti na realizáciu komisionálnych  skúšok v SR.  Na základe identifikácie  sporných  bodov  v tejto oblasti sme chceli  navrhnúť   koncept vzdelávania v   centrách a zároveň sme chceli poskytnúť relevantné  údaje štátnym orgánom v SR, ktoré majú vo svojej kompetencii problematiku vzdelávania Slovákov žijúcich mimo územia SR.

 

Čiastkové ciele projektu:

-        Identifikácia koncepčných  zámerov vzdelávacích centier (obsah, formy), ich organizačné zabezpečenie,  vzdelávacie zámery centier (udržiavanie SJ vs. príprava na komisionálne skúšky);

-        Identifikácia   podmienok vzdelávacích centier - priestorové a materiálne vybavenie, počet a obsahové zameranie vyučovacích hodín, kvalifikačná štruktúra zamestnancov, počet a vekové zloženie detí;

-        Zisťovanie   potrieb  krajanov (rodičov, učiteľov),  za účelom spracovania obsahov vzdelávacích kurzov, metodicko-didaktických materiálov na účely dobrovoľnej výučby, pričom sa prihliada na motívy vzdelávania detí, dĺžku ich  pobytu v krajine;

Výsledky výskumu:

Výskum bol realizovaný na základe dotazníka vlastnej proveniencie, ktorý bol rozoslaný tým vzdelávacím centrám, na ktoré sme mali kontakt (20 centier).  V r. 2016  poskytovali  tieto centrá  vzdelávacie a záujmové aktivity pre viac ako 1000 detí, z toho 348 detí navštevovalo  pravidelné vyučovanie slovenského jazyka a slovenských reálií, pričom časť detí sa pripravovala  aj na komisionálne skúšky. Aktivity v centrách zabezpečovalo 45 učiteliek, z toho 36 kvalifikovaných (80%) a 29 s z pedagogickou praxou v SR (64%), 16 s pedagogickou praxou v danej krajine (35%).

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB  vypracovala pre podporu činnosti týchto centier ucelený metodický materiál s názvom „Hráme sa o Slovensku po slovensky”. Materiál je určený na rozširovanie kompetencií  detí v oblasti jazyka a slovenských reálií  prostredníctvom  didaktických prostriedkov a jednotlivých aktivít.

Vypracovali sme podrobnú analýzu tých paragrafov  Školského zákona, ktoré sa týkali realizácie komisionálnych skúšok aj s návrhmi ich úpravy, ktoré sme zaslali príslušnému odboru na MŠ VVaV SR.

Realizovali sme viaceré vzdelávacie aktivity pre učiteľky a dobrovoľníčky pôsobiace vo vzdelávacích centrách, pričom ich obsah vyplýval z ich konkrétnych požiadaviek.  

Z výsledkov doterajších výskumných zistení teda vyplýva, že niektoré z navrhovaných opatrení sa už začínajú realizovať, pričom významným faktorom v celej problematike vzdelávania detí krajanov žijúcich v zahraničí, sa javí pomoc a podpora vzdelávacích centier, ktoré vznikajú v krajinách západnej Európy a v zámorí. Vyústením týchto poznatkov a zistení je aktuálny projekt, v ktorom sme sa podrobnejšie   zamerali na potreby a aktuálne problémy centier s tým, že v projekte sme sa z hľadiska dostupnosti  sústredili najmä na vzdelávacie centrá pôsobiace  v krajinách západnej Európy.

 

1.2. KEGA 012 UMB-4/2017 s názvom „Koncept vzdelávania detí novodobých migrantov v krajinách západnej Európy“.

 

Koncepcia a zámery projektu  vychádzali  z doterajších  poznatkov  danej problematiky, a zároveň má snahu identifikovať tie  aktuálne problémy a úskalia, s ktorými sa vzdelávanie detí Slovákov žijúcich v zahraničí stretáva. Preto je cieľom projektu  identifikácia  súčasného stavu  vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a je zameraný na vytvorenie jednotného konceptu vzdelávania tých detí, ktoré sa pripravujú na komisionálne  skúšky v SR. Výstupy  projektu budú  podkladom  pre odborné pracoviská v SR, ktoré majú vo svojej kompetencii  danú problematiku (MŠ VVaŠ, ŠPÚ, ÚSŽZ, MPC SR). Výsledkom projektu bude návrh konceptu pre skvalitnenie činnosti vzdelávacích centier.

Výsledkom by malo byť:

-        Vytvorenie modelu hodnotenia prípravy a vzdelávania detí vo vzdelávacích centrách západnej Európy, ktorý môže byť využitý aj v iných krajinách mimo EÚ.

-        Zlepšenie kvality vzdelávania v centrách a vytvorenie jednotného modelu vzdelávania podľa ročníkov a tematických oblastí.

-        Zlepšenie kvality prípravy odborných zamestnancov pôsobiacich v centrách vzdelávania.

-        Podklady pre tvorbu obsahového zamerania komisionálnych skúšok realizovaných v SR,  organizačného zabezpečenia a spôsob ich realizácie.

-        Vytvorenie priestoru pre  informovanie odbornej verejnosti a zároveň vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu.

Doterajšievýskumné zistenia, realizované aktivity a ďalšie témy súvisiace s touto problematikou,  sú uvedené v ďalších kapitolách  predkladaného textu.

 

1.3. KEGA  Projekt č. 019UMB-4/2020 Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí

 

Cieľom projektu je vytvoriť interaktívne vzdelávacie prostredie na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí a tým zabezpečiť kontinuálnu podporu a zavádzanie digitalizácie do výučby, zatraktívnenie a optimalizáciu výučby v prostredí vzdelávacích centier v zahraničí. Na rozdiel od klasickej výučby projekt navrhuje multimediálnu vzdelávaciu platformu Krajina Hláskovo, ktorá je originálnym a jedinečným riešením na podporu vzdelávania v centrách, i v domácom prostredí žiakov a predstavuje nové pedagogické prístupy – metódy a formy učenia sa s podporou nových technológií. Projekt multimediálnej platformy je postavený na akčnom výskume na Pedagogickej fakulte UMB, v spolupráci so vzdelávacími centrami a organizáciami na podporu vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí. V prvej fáze prebehne identifikácia potrieb a kapacít a následne návrh zmien v podobe multimediálnej platformy. Na ňu nadviaže implementácia do praxe – overovanie efektivity multimediálnej platformy v prostredí vzdelávacích centier, Výstupy z projektu by mali poskytnúť možnosti podpory vzdelávania detí Slovákov v zahraničí.