Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Projekty

PROJEKTY

  1. ANALÝZA STAVU A POTRIEB SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA V ZAHRANIČÍ ( r.  2009 – 2013

Cieľom projektu bola  analýza vzdelávacích potrieb vybraných európskych krajín. Zamerali sme sa  najmä na: 

  1. Identifikáciu  aktuálneho stavu a potrieb slovenského školstva a vzdelávania v SJ v prostredí slovenských  komunít v zahraničí;
  2. Vypracovanie návrhov  opatrení na realizáciu vzdelávacích aktivít v SJ pre krajanov (ich potomkov) prechodne/trvale  žijúcich v zahraničí.

Vypracovanie analýzy, následného výskumu, interpretácie výsledkov a návrhov opatrení  bolo realizované ma základe dotazníkov vlastnej proveniencie, ako základnej výskumnej metódy. Išlo o niekoľko  typov dotazníkov, ktoré boli koncipované a orientované na tieto subjekty:

-        zastupiteľské údaje SR vo vybraných krajinách,

-        predstaviteľov štátnych orgánov, v ktorých kompetenciách je vzdelávacia politika konkrétnej krajiny;

-        predstaviteľov  rôznych krajanských spolkov, ktoré zabezpečujú aktivity (kultúrne, osvetové, vzdelávacie) v konkrétnej krajine.

Výskumnú vzorku tvorili vyššie uvedené subjekty, resp. respondenti. Ich výber bol determinovaný predpokladanou koncentráciou občanov slovenského pôvodu v danej krajine, pričom tieto boli vybraté zo zoznamu krajín, uvedeného na webových stránkach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  metódou zámerného výberu subjektov. Kritériami výberu krajiny  bola predpokladaná koncentrácia Slovákov v danej krajine na základe:

-        existencie štátom uznanej slovenskej národnostnej menšiny v krajine,

-        predpokladanej koncentrácie Slovákov z historických vysťahovaleckých vĺn,

-        predpokladanej koncentrácie Slovákov, trvale alebo prechodne žijúcich v zahraničí po roku 1989.

 

Odporúčania z výskumných zistení:

Pri návrhu týchto odporúčaní sme  vychádzali  najmä z toho, že existuje relatívne vysoký počet detí, ktoré v SR vykonávajú pravidelne komisionálne skúšky, ako aj  detí , ktoré sú vo veku osvojovania materinského jazyka. Ide najmä o deti v období predškolského veku, resp. navštevujúce primárny stupeň vzdelávania. 

  1. Pripraviť pre  Akreditačnú komisiu  SR študijný program, zameraný na prípravu učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania, so zameraním na špecifické potreby detí prechodne žijúcich v zahraničí.
  2. Upraviť novelu Zákona č. 245//2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v časti upravujúcej postup pri vykonávaní rozdielových skúšok (§ 25). Podľa ods. 5 uvedeného paragrafu „žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok...“. Návrh na úpravu sa týka tohto, aby boli taxatívne určené predmety, z ktorých by mali byť vykonané rozdielové skúšky tak, ako to bolo v predchádzajúcom znení uvedeného zákona (slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, slovenský zemepis a história). Viacerí riaditelia ZŠ totiž vyžadujú komisionálne skúšky aj z takých predmetov, ktoré žiaci absolvovali v zahraničí, resp. zo všetkých predmetov.
  3. Vytvoriť  jednotný systém komisionálnych skúšok,  ktorý by umožňoval ich realizáciu aj v zahraničí,  za prítomnosti kvalifikovaných slovenských učiteľov príslušných stupňov vzdelávania a aprobačných predmetov. 
  4. Pokiaľ žijú rodičia v krajine, kde nie je možné realizovať systematické vzdelávanie detí v SJ, pripraviť pre túto cieľovú skupinu didaktické materiály a  metodický postup  vypracovaný vysokoškolskými pedagógmi učiteľských fakúlt v SR.

 

Na základe týchto zistení, sme pod gesciou  MŠ VVaŠ SR začali realizovať aj ďalší výskumný projekt, v ktorom sú už  zohľadnené aj niektoré z  vyššie uvedených  odporúčaní. Preto sme sa v ďalšom výskumnom projekte zamerali intenzívnejšie na oblasť vzdelávacích centier, v ktorých sa sústreďuje činnosť orientovaná na podporu a rozvoj slovenského jazyka u detí, ale aj u dospelých. 

 

1.1. REALIZÁCIA VÝSKUMU „Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity“

Hlavným cieľom projektu bolo  zvýšenie kvality činnosti vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a v zámorí, v ktorých sa pripravujú deti na realizáciu komisionálnych  skúšok v SR.  Na základe identifikácie  sporných  bodov  v tejto oblasti sme chceli  navrhnúť   koncept vzdelávania v   centrách a zároveň sme chceli poskytnúť relevantné  údaje štátnym orgánom v SR, ktoré majú vo svojej kompetencii problematiku vzdelávania Slovákov žijúcich mimo územia SR.

 

Čiastkové ciele projektu:

-        Identifikácia koncepčných  zámerov vzdelávacích centier (obsah, formy), ich organizačné zabezpečenie,  vzdelávacie zámery centier (udržiavanie SJ vs. príprava na komisionálne skúšky);

-        Identifikácia   podmienok vzdelávacích centier - priestorové a materiálne vybavenie, počet a obsahové zameranie vyučovacích hodín, kvalifikačná štruktúra zamestnancov, počet a vekové zloženie detí;

-        Zisťovanie   potrieb  krajanov (rodičov, učiteľov),  za účelom spracovania obsahov vzdelávacích kurzov, metodicko-didaktických materiálov na účely dobrovoľnej výučby, pričom sa prihliada na motívy vzdelávania detí, dĺžku ich  pobytu v krajine;

Výsledky výskumu:

Výskum bol realizovaný na základe dotazníka vlastnej proveniencie, ktorý bol rozoslaný tým vzdelávacím centrám, na ktoré sme mali kontakt (20 centier).  V r. 2016  poskytovali  tieto centrá  vzdelávacie a záujmové aktivity pre viac ako 1000 detí, z toho 348 detí navštevovalo  pravidelné vyučovanie slovenského jazyka a slovenských reálií, pričom časť detí sa pripravovala  aj na komisionálne skúšky. Aktivity v centrách zabezpečovalo 45 učiteliek, z toho 36 kvalifikovaných (80%) a 29 s z pedagogickou praxou v SR (64%), 16 s pedagogickou praxou v danej krajine (35%).

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB  vypracovala pre podporu činnosti týchto centier ucelený metodický materiál s názvom „Hráme sa o Slovensku po slovensky”. Materiál je určený na rozširovanie kompetencií  detí v oblasti jazyka a slovenských reálií  prostredníctvom  didaktických prostriedkov a jednotlivých aktivít.

Vypracovali sme podrobnú analýzu tých paragrafov  Školského zákona, ktoré sa týkali realizácie komisionálnych skúšok aj s návrhmi ich úpravy, ktoré sme zaslali príslušnému odboru na MŠ VVaV SR.

Realizovali sme viaceré vzdelávacie aktivity pre učiteľky a dobrovoľníčky pôsobiace vo vzdelávacích centrách, pričom ich obsah vyplýval z ich konkrétnych požiadaviek.  

Z výsledkov doterajších výskumných zistení teda vyplýva, že niektoré z navrhovaných opatrení sa už začínajú realizovať, pričom významným faktorom v celej problematike vzdelávania detí krajanov žijúcich v zahraničí, sa javí pomoc a podpora vzdelávacích centier, ktoré vznikajú v krajinách západnej Európy a v zámorí. Vyústením týchto poznatkov a zistení je aktuálny projekt, v ktorom sme sa podrobnejšie   zamerali na potreby a aktuálne problémy centier s tým, že v projekte sme sa z hľadiska dostupnosti  sústredili najmä na vzdelávacie centrá pôsobiace  v krajinách západnej Európy.

 

1.2. KEGA 012 UMB-4/2017 s názvom „Koncept vzdelávania detí novodobých migrantov v krajinách západnej Európy“.

 

Koncepcia a zámery projektu  vychádzali  z doterajších  poznatkov  danej problematiky, a zároveň má snahu identifikovať tie  aktuálne problémy a úskalia, s ktorými sa vzdelávanie detí Slovákov žijúcich v zahraničí stretáva. Preto je cieľom projektu  identifikácia  súčasného stavu  vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a je zameraný na vytvorenie jednotného konceptu vzdelávania tých detí, ktoré sa pripravujú na komisionálne  skúšky v SR. Výstupy  projektu budú  podkladom  pre odborné pracoviská v SR, ktoré majú vo svojej kompetencii  danú problematiku (MŠ VVaŠ, ŠPÚ, ÚSŽZ, MPC SR). Výsledkom projektu bude návrh konceptu pre skvalitnenie činnosti vzdelávacích centier.

Výsledkom by malo byť:

-        Vytvorenie modelu hodnotenia prípravy a vzdelávania detí vo vzdelávacích centrách západnej Európy, ktorý môže byť využitý aj v iných krajinách mimo EÚ.

-        Zlepšenie kvality vzdelávania v centrách a vytvorenie jednotného modelu vzdelávania podľa ročníkov a tematických oblastí.

-        Zlepšenie kvality prípravy odborných zamestnancov pôsobiacich v centrách vzdelávania.

-        Podklady pre tvorbu obsahového zamerania komisionálnych skúšok realizovaných v SR,  organizačného zabezpečenia a spôsob ich realizácie.

-        Vytvorenie priestoru pre  informovanie odbornej verejnosti a zároveň vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu.

Doterajšievýskumné zistenia, realizované aktivity a ďalšie témy súvisiace s touto problematikou,  sú uvedené v ďalších kapitolách  predkladaného textu.

 

1.3. KEGA  Projekt č. 019UMB-4/2020 Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí

 

Cieľom projektu je vytvoriť interaktívne vzdelávacie prostredie na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí a tým zabezpečiť kontinuálnu podporu a zavádzanie digitalizácie do výučby, zatraktívnenie a optimalizáciu výučby v prostredí vzdelávacích centier v zahraničí. Na rozdiel od klasickej výučby projekt navrhuje multimediálnu vzdelávaciu platformu Krajina Hláskovo, ktorá je originálnym a jedinečným riešením na podporu vzdelávania v centrách, i v domácom prostredí žiakov a predstavuje nové pedagogické prístupy – metódy a formy učenia sa s podporou nových technológií. Projekt multimediálnej platformy je postavený na akčnom výskume na Pedagogickej fakulte UMB, v spolupráci so vzdelávacími centrami a organizáciami na podporu vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí. V prvej fáze prebehne identifikácia potrieb a kapacít a následne návrh zmien v podobe multimediálnej platformy. Na ňu nadviaže implementácia do praxe – overovanie efektivity multimediálnej platformy v prostredí vzdelávacích centier, Výstupy z projektu by mali poskytnúť možnosti podpory vzdelávania detí Slovákov v zahraničí.