Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent je pripravený samostatne pracovať ako učiteľ primárneho vzdelávania. Okrem osvojených profesijne špecifických kompetencií viažucich sa na spôsobilosť výučby predmetov na 1. stupni základnej školy, disponuje aj spôsobilosťou aplikovať v pedagogickej praxi osvojené prenositeľné kompetencie: kritické myslenie, digitálnu gramotnosť, cudzí jazyk, soft-skills, morálne a etické hodnoty. Pre úspešný výkon povolania postupne nadobudne uvedené vedomosti, zručnosti/spôsobilosti a postoje. 

Originalita štúdia
Študijný program integruje nové štátne požiadavky na moderné vzdelávanie, akými sú individualizácia vzdelávania a individuálny prístup, pedagogická práca s diverzitou detí v školách, pedagogické prístupy k deťom s rozmanitými potrebami, realizovanie podporných opatrení a inovačných hodnotení, tímová spolupráca pedagogických zamestnancov s odbornými zamestnancami,  pedagogická starostlivosť a poradenstvo, inovácie v profesijných činnostiach učiteľa aj z hľadiska rozvoja vedeckej, kultúrnej a jazykovej gramotnosti, didaktík a metodík nových vzdelávacích oblastí.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Absolventi študijného programu predškolská a elementárna pedagogika, pre ktorých je toto štúdium primárne určené, budú prijímaní na základe váženého študijného priemeru ich bakalárskeho štúdia. Pre prijatie podľa tohto kritéria bude určená kritická hranica váženého priemeru. Absolventi iných študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a absolventi predškolskej a elementárnej pedagogiky s váženým priemerom nad kritickou hranicou budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, v rámci ktorej sa preveria ich predpoklady pre štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Uchádzači zo zahraničia musia preukázať ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. 

Tézy na prijímacie konanie

Podmienky prijatia

Garantujúce pracovisko
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.