Konferencia Edukácia dospelých 2017

Edukácia dospelých 2017

Dňa 5. apríla 2017 sa konal piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2017. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekana Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. Odborným garantom konferencie bol doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. Cieľom bolo analyzovať trendy rozvoja a identifikovať kľúčové procesy v edukácii dospelých. V plenárnom rokovaní vystúpili: prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. z Katedry etiky a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UMB s referátom „Etika ako aplikačná stratégia (metodické a teoretické odporúčania)“, Dr. Artur Fabiś a PhDr. inż. Tomczyk Łukasz z Instytut Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie s referátom „Wybrane formy poradnictwa andragogicznergo w Polsce. Idea i praktyka“ a doc. PaedDr. Ivan Pavlov, z Katedry andragogiky Pedagogickej fakulty UMB s referátom na tému  „Neekonomické benefity rozvoja funkčnej gramotnosti mladých dospelých“.

Po rokovaní program pokračoval v troch odborných sekciách: Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých, Etické aspekty výchovy a vzdelávania dospelých (výskumná úloha VEGA MŠVVaŠ SR č.  1/0581/16  „Andragogická etika v teórii edukácie dospelých“, riešenej na usporiadateľskom pracovisku) a Andragogické poradenstvo. Konferencie sa zúčastnili aj významné osobnosti domácej i zahraničnej vedeckej scény: prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., doc. Dr. Milan Beneš, Dr. Ewelina Konieczna a i. Odborná úroveň vystúpení, stúpajúci záujem zo strany domácich i zahraničných partnerov a  kolegiálna atmosféra dávajú organizátorom nádej, že tradícia medzinárodných vedeckých konferencií EDUKÁCIA DOSPELÝCH sa bude aj naďalej rozvíjať.

Mgr. Michaela Sládkayová, Katedra andragogiky PF UMB