Konferencia Edukácia dospelých 2016

Edukácia dospelých 2016

Dňa 6. apríla 2016 sa konal štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2016. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekana Pedagogickej fakulty prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. Odborným garantom konferencie bol prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. Cieľom bolo analyzovať trendy rozvoja a identifikovať kľúčové procesy v edukácii dospelých.  

V plenárnom rokovaní vystúpili: doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. a Mgr. Martin Schubert, PhD., z Katedry andragogiky Pedagogickej fakulty UMB s referátom na tému  „Konceptuálne rámce andragogickej etiky“;  prof. PhDr. Mária Machalová, CSc., z Katedry kresťanskej antropológie a sociálnej práce, Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity s referátom „Edukačná sociálna práca ako pomoc a podpora rozvoja ľudí a doc. Dr. Milan Beneš z Katedry andragogiky, Univerzity Jana Amose Komenského v Prahe s referátom „Etika, étos a identita andragogiky“.

Po rokovaní program pokračoval v dvoch odborných sekciách: Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých a Etické aspekty výchovy a vzdelávania dospelých (výskumná úloha VEGA MŠVVaŠ SR č.  1/0581/16  „Andragogická etika v teórii edukácie dospelých“, riešenej na usporiadateľskom pracovisku). Konferencie sa zúčastnili aj významné osobnosti domácej i zahraničnej vedeckej scény: prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD., prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD., PhDr. inž. Łukasz Tomczyk, a i.

Odborná úroveň vystúpení, stúpajúci záujem zo strany domácich i zahraničných partnerov a  kolegiálna atmosféra dávajú organizátorom nádej, že tradícia medzinárodných vedeckých konferencií EDUKÁCIA DOSPELÝCH sa bude aj naďalej rozvíjať.

Mgr. Barbora Bírešová, Katedra andragogiky PF UMB