print

Akademický senát

Predseda AS PF UMB

PhDr. Marek Stachoň, PhD. |
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, predseda AS PF UMB, Koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu a program Erasmus+,člen Komisie fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami 
Odborný asistent 
marek.stachon@umb.sk
A 002/1 
048 446 4785

Podpredsedníčka AS PF UMB

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Podpredsedníčka AS Pedagogickej fakulty UMB, t.č. MD 
Odborná asistentka 
zuzana.heinzova@umb.sk
C 203 
048 446 4725

Tajomníčka AS PF UMB

 

Mgr. Zuzana Zvarová |
Mgr. Zuzana Zvarová
Sekretárka, katedrová koordinátorka pre webstránku, vedenie katedrovej knižnice, tajomníčka AS PF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
zuzana.zvarova@umb.sk
C 207 
048 446 4852

Členky a členovia AS PF UMB

Mgr.Mariana Cabanová, PhD. |
Mgr.Mariana Cabanová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, tajomník katedry, kat. koordinátor programu E+, člen komisie pre medz. spol. a vzť. s verejnosťou, členka AS PF UMB 
Odborná asistentka 
mariana.cabanova@umb.sk
C 223 
048 446 4863

Mgr. Milan Filip, PhD. |
Mgr. Milan Filip, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Fakultný koordinátor kreditového štúdia na PF UMB, študijný poradca kreditového systému, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, člen AS PF UMB, predseda volebnej komisie AS PF UMB, člen Komisie pre štúdium PF UMB, člen Štipendijnej komisie PF UMB 
Odborný asistent 
milan.filip@umb.sk
C 023 
048 446 4618

Mgr.  Andrea Fudorová |
Mgr. Andrea Fudorová
Referentka, Vedúca študijného oddelenia, členka Akademického senátu PF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.fudorova@umb.sk
AB 117 
048 446 4263

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. |
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
anna.hudecova@umb.sk
A4 
048 446 4783

Ing. Dušan Jelšic |
Ing. Dušan Jelšic
Referent, Vedúci oddelenia IKT, Technik, Správca počítačovej siete, Fakultný rozvrhár 
Nepedagogický zamestnanec 
dusan.jelsic@umb.sk
B 003 
048 446 4258

Mgr. Ján Kaliský, PhD. |
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen Akademického senátu UMB, člen komisie pre štúdium, člen komisie pre hodnotenie kvality, kreditový koordinátor... 
Odborný asistent 
jan.kalisky@umb.sk
A 110 
048 446 4317

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD. |
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, katedrový koordinátor pre webstránku, katedrový koordinátor pre ŠVOUČ, katedrový koordinátor rozvrhu a výučby, člen Komisie pre štúdium PF UMB, člen AS PF UMB, vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jaroslav.madar@umb.sk
F 215 
048 446 4916

Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
livia.nemcova@umb.sk
C126 
048 446 4759

Mgr. Robert Sabo, PhD. |
Mgr. Robert Sabo, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
robert.sabo@umb.sk
C 226 
048 446 4857

Mgr. art. Martin Urban, PhD. |
Mgr. art. Martin Urban, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, metodik, choreograf, režisér, umelecký šéf UFS Mladosť 
Odborný asistent 
martin.urban@umb.sk
A317 
048 446 4272

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. |
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, kreditová koordinátorka 
Odborná asistentka 
beata.zitniakova-gurgova@umb.sk
C 203 
048 446 4725

Študentská časť AS PF UMB

  • Bc. Eliška Bálintová
  • Bc. Simona Bančejová
  • Mgr. Miloslava Borošová Michalcová
  • Beáta Káplárová
  • Bc. Adriána Kánová
  • Miroslava Kováčová
  • Mgr. Štefan Petrík
  • Simona Slašťanová

 

Zástupcovia a zástupkyne PF UMB v AS UMB:

za zamestnaneckú časť PF UMB:

 

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. |
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu 
Profesor 
miroslav.kryston@umb.sk
C 020 
048 446 4616

Predseda Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. |
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg 
Docent 
albin.masarik@umb.sk
F 214 
048 446 4917

 

Mgr. Ján Kaliský, PhD. |
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen Akademického senátu UMB, člen komisie pre štúdium, člen komisie pre hodnotenie kvality, kreditový koordinátor... 
Odborný asistent 
jan.kalisky@umb.sk
A 110 
048 446 4317

 

za študentskú časť PF UMB:

 

Mgr. Štefan Petrík |
Mgr. Štefan Petrík
Doktorand 
 
stefan.petrik@umb.sk
C 109 
048 446 4718

Bc. Mária Seilerová, UPPV, Mgr. 2. ročník

 

Delegát PF UMB v RVŠ SR:

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. |
Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie. 
Profesor 
jaroslav.uhel@umb.sk
C 301 
048 446 4958

 

 

Kontaktný formulár

=