Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

PaedDr. Monika Brozmanová, PhD. pôsobí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UMB od roku 2018. Vyučuje predmety zamerané na didaktickú prípravu budúcich učiteľov, emocionálnu výchovu a spoločenskovedné vzdelávanie. Do výučby aplikuje 20-ročné skúsenosti z práce v základnej škole, kde pôsobila ako učiteľka primárneho vzdelávania a následne ako riaditeľka školy. Zúčastnila sa viacerých domácich i zahraničných konferencií. Svoju vedeckú prácu orientuje na procesy hodnotenia žiakov v primárnom vzdelávaní vo vzťahu ku kurikulu a proces autoevalvácie školy. V dizertačnej práci s názvom: Analýza testovania vzdelávacích výsledkov žiakov primárneho stupňa školy v národnom kontexte sa zamerala na odkrývanie determinantov, ktoré výrazne ovplyvňujú úspešnosť žiakov slovenských škôl v testovaní. Tiež sa výskumne venuje problematike spoločenskovedného vzdelávania a analýze kurikulárnych dokumentov v uvedenej oblasti.

Profesijný rast

1999- 2007 – učiteľka na 1. stupni ZŠ

2000 – 2005 – vysokoškolské štúdium na PF UMB – Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, ukončené štátnou skúškou  a obhajobou diplomovej práce na tému:
Adaptácia žiakov malotriednych škôl pri prechode na 2. stupeň plnoorganizovanej základnej školy (získané VŠ vzdelanie 2. stupňa – Mgr.)
2005-2007 - rigorózne vzdelávanie v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika (PaedDr.) – ukončené obhajobou rigoróznej práce na tému: Autodiagnostika učiteľovho hodnotenia žiakov na 1. stupni základnej školy
2005 - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (Asociácia projektu Infovek): Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa
2006 - 2007 - Osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania: Etická výchova pre 1. stupeň ZŠ
2009 - Osvedčenie o  absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov, názov vzdelávania: Riadenie kvality školy (Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov podľa Vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov), poskytovateľ: MPC Bratislava, Regionálne pracovisko B. Bystrica
Názov záverečnej práce: Výchovno-vzdelávací program ZŠ Bacúch vo forme ponuky pre rodiča a spôsob riadenia výučby k jeho naplneniu
od roku 2007 –  do 2018 - riaditeľka základnej školy

2011 - 2013 - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou - certifikát, názov: Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka, poskytovateľ: Štátny pedagogický ústav, Bratislava
Názov záverečnej práce: Využitie hier pri nácviku slovnej zásoby v anglickom jazyku v primárnom vzdelávaní

2014 - 2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na tvorbu testových úloh v elektronickom prostredí z matematiky a matematickej gramotnosti (vzdelávanie v oblasti tvorby a zadávania testových úloh do elektronického systému e-Test, národný projekt  - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania), poskytovateľ: NÚCEM, Bratislava

2017 - Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Názov záverečnej práce: Projekt inovácie v riadení v ZŠ

2014 -2018 - Doktorandské štúdium v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ukončené dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce na tému: Analýza testovania vzdelávacích výsledkov žiakov primárneho stupna školy v národnom kontexte
(získané VŠ vzdelanie 3. stupňa – PhD.)

od septembra 2018 – odborná asistentka (vysokoškolská učiteľka) na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v B. Bystrici, 

od 2019 - katedrová koordinátorka rozvrhu na KEPPg 

od februára 2022 -členka Akademického semátu PF UMB

od 1. 9. 2022 - vedúca katedry, poverená vedením Katedy elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici 

od 2023 - vedúca Katedy elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici 

 

VUPCH Brozmanová

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 11:00   13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu si vopred dohodnite e-mailom, prípadne telefonicky.

Kontaktný formulár

=