Vedecké práce v zahraničných časopisoch

Komparácia rozdielností a prienikov názorov učiteľov 1. a 2. stupňa na testovanie piatakov = Comparison of differences and common elements in opinions of Slovak primary school teachers of 1st and 2nd stages on testing pupils 5th grade / Monika Brozmanová.
In Zagadnienia społeczne. - Bialystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, 2020. - ISSN 2353-7426. - Roč. 13, č. 1 (2020), s. 51-68.  [BROZMANOVÁ, Monika (100%)]

 

Vedecké práce v domácich časopisoch

Edukačné trendy v primárnom vzdelávaní vo vzťahu k testovaniu piatakov / Monika Brozmanová.
In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, vedecký recenzovaný časopis. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. - ISSN 1336-2232. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 243-249. [BROZMANOVÁ, Monika (100%)]

 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Pitfalls while testing 5th grade students and the use of testing in the educational process [elektronický zdroj] = Úskalia testovania žiakov 5. ročníka a spôsoby jeho využitia v edukačnom procese / Monika Brozmanová.
In Edukacja w badaniach pedagogicznych [elektronický zdroj] : problemy - koncepcje - rozwiązania / rec. Marek Walancik, Erich Petlak, Eugenia Smyrnova-Trybulska. - 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2017. - ISBN 978-83-8019-738-1. - CD-ROM, s. 164-178. [BROZMANOVÁ, Monika (100%)]

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Potenciál umeleckého diela na rozvíjanie kritického myslenia detí v materskej škole / Monika Brozmanová.
In Pedagogica Actualis : spoločnosť a výchova / rec. Ladislav Lenovský, Martina Žáková. 11. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0045-1. - S. 54-63. [BROZMANOVÁ, Monika (100%)]

 

Kompetencie riaditeľov škôl k hodnoteniu výsledkov testovania žiakov ako súčasti eutoevalvácie školy = School director´s  competencies to assess pupil test results as part of school self-evaluation / Monika Brozmanová.

In Andragogické štúdie 2019 / eds. Miroslav Krystoň, Ivan Pavlov ; rec. Milan Beneš, Viera Prusáková. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1598-8. - S. 217-227. [BROZMANOVÁ, Monika (100%)]

 

Analýza úloh v Testovaní 5 z hľadiska rešpektovania národného kurikula / Monika Brozmanová. In Pedagogická fakulta : zborník vedeckovýskumných prác / ed. Kristína Hroncová ; rec. Petra Fridrichová, Alena Tomengová ... [et al.]. Č. 17. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1408-0. - S. 99-116. [BROZMANOVÁ, Monika (100%)]

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Uplatňovanie Bloomovej taxonómie v testových úlohách národného testovania a potreba ich analýzy = Bloom´s taxonomy application in the test tasks of national testing and need for their analyzis / Monika Brozmanová.

In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů 11. : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 10. - 11. listopad 2015 / rec. Pavla Andrysová, Tomáš Čech ... [et al.] [elektronický zdroj]. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. - ISBN 978-80-244-4990-6. - CD-ROM, s. 43-55. [BROZMANOVÁ, Monika (100%)]

 

Príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Testovanie žiakov 5. ročníka v názoroch učiteľov / Monika Brozmanová.
In Paradigmy zmien edukácie v 21. storočí : zborník príspevkov z XIV. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a postdoktorandov, Nitra, 3. mája 2017 / rec. Gabriela Petrová, Miron Zelina. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. - ISBN 978-80-558-1209-0. - S. 62-77.
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov primárneho stupňa národným testovaním = The evaluation of educational achievements of primary level pupils by national testing / Monika Brozmanová.

In Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. - 24. septembra 2015 v Banskej Bystrici / ed. Štefan Porubský, Zuzana Lynch ; rec. Ivan Pavlov, Bronislava Kasáčová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1024-2. - S. 130-138. [BROZMANOVÁ, Monika (100%)]

 

Rôzne publikácie a dokumenty

Ako pripraviť piatakov na testovanie / Monika Brozmanová.
In Učiteľské noviny : periodikum o školstve a vzdelávaní : periodikum s tradíciou od roku 1951. - Bratislava : Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2017. - ISSN 0139-5769. - Roč. 64, č. 11 (2017), s. 34-35.
Uplatnenie Bloomovej taxonómie vo vyučovaní prírodovedy na 1. stupni ZŠ : osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe / Monika Brozmanová. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2012. - 39 s. [1,95 AH]

Autodiagnostika učiteľovho hodnotenia žiakov na 1. stupni základnej školy : osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe / Monika Brozmanová. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2011. - 40 s. [2,05 AH]

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
12:30 - 14:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom, prípadne telefonicky, konzultácie prebiehajú aj počas dištančnej formy výučby on-line prostredníctvom platformy zoom.

Kontaktný formulár

=