Konferencia Edukácia dospelých 2015

Edukácia dospelých 2015

Dňa 9. apríla 2015 sa na akademickej pôde univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2015. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty v spolupráci s Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB, pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Odborným garantom konferencie bola prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2015 bolo analyzovať trendy rozvoja edukácie dospelých a identifikovať kľúčové procesy, ktoré determinujú kvalitu edukácie dospelých vo vzťahu k jednotlivcovi a spoločnosti. Konferencia vytvorila priestor pre diskusiu o teoretických a praktických problémoch edukácie dospelých v súčasnosti. Priniesla nové podnety z oblasti andragogickej teórie a príklady z praxe.

Podujatie otvoril vedúci Katedry andragogiky prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., spolu s rektorom Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. a s dekanom Pedagogickej fakulty prof. PaedDr. Vojtechom Korimom, CSc.

V hlavnom pléne vystúpili Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB s referátom na tému „Univerzity a/versus celoživotné vzdelávanie v globalizovanej dobe metazmeny“, pokračoval doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., z Ústavu pedagogických věd Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne s referátom „Profesionalizace vzdělávaní dospělých – projekt nebo iluze?“. Rokovanie v pléne uzavrel prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.  s referátom „Vzdelávatelia seniorov“.

Po rokovaní v pléne sa pokračovalo v dvoch sekciách: Vzdelávatelia dospelých, sekciu moderovala prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., a sekcia Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých, moderoval prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. Medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2015 sa zúčastnili významné osobnosti slovenskej a českej andragogickej scény, ktoré vystúpili so svojimi referátmi v jednotlivých sekciách, ako napr.: prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.,  prof. PhDr. Dušan Šimek, doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD., PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., PhDr. Branislav Frk, PhD., a i.