Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Aktuálne informácie pre uchádzačov a uchádzačky o štúdium

Dôležitý oznam pre uchádzačov na Predškolskú a elementárnu pedagogiku

Aktuálna ponuka štúdia na AR 2023/2024  

Kontakty na študijné oddelenie:

Termíny podávania prihlášok: predĺžili sme termín na podanie prihlášky do 30. 4. 2023. 

Termín konania prijímacej skúšky:
14. 6. 2023 – 16. 6. 2023      - písomná časť 1. a 2. stupeň v dennej a externej forme štúdia
28. 6. 2023 – 29. 6. 2023       - 3. stupeň v dennej a externej forme štúdia

2. kolo prijímacej skúšky vo vybraných ŠP - dekanka môže rozhodnúť o 2. kole PP:

Deň otvorených dverí: november 2022/ február 2023

Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty a UMB.                                                                 

Poplatok za prijímacie konanie:

35,- € – papierová forma prihlášky pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia,
32,- € – elektronická forma podania prihlášky pre denné aj externé štúdium.

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do,
musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme spolu s prílohami na adresu:
Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.


Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu:                          Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:         Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN:               SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                       SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):      7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
                                  7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
                                  7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):      0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):       rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
                                              dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:            meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                          Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:         Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN:               SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                       SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):      7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
                                       7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
                                       7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):      0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):       rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
                                            dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:            meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Fakulta v AR 2023/2024 ponúka nasledovné akreditované študijné programy:
1. a 2. stupeň štúdia 

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia 2023/2024

PF UMB

evanjelikálna teológia a misia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

PF UMB

predškolská a elementárna pedagogika

D

Bc.

3

Banská Bystrica

80

PF UMB

psychológia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

50

PF UMB

sociálna práca

D

Bc.

3

Banská Bystrica

30

PF UMB

výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

Spolu Bc. denné

205

PF UMB

výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

E

Bc.

3

Banská Bystrica

15

PF UMB

predškolská a elementárna pedagogika

E

Bc.

3

Banská Bystrica

30

PF UMB

sociálna práca

E

Bc.

3

Banská Bystrica

20

Spolu Bc. externé

65

PF UMB

evanjelikálna teológia

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

15

PF UMB

psychológia

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

25

PF UMB

sociálna práca

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

20

PF UMB

manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

20

PF UMB

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

40

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  (*)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

2

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie (*)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

2

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (*)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie (**)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo geografie (**)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo informatiky (**)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo matematiky (**)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

Spolu Mgr. denné

141

PF UMB

manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní

E

Mgr.

2

Banská Bystrica

15

PF UMB

sociálna práca

E

Mgr.

2

Banská Bystrica

15

PF UMB

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

E

Mgr.

2

Banská Bystrica

30

Spolu Mgr. externé

60

Spolu

471

Poznámky: (*)     medzifakultné štúdium s Filozofickou fakultou UMB (**)   medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB

 3. stupeň štúdia

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

PF UMB

edukačné vedy

D

PhD.

3

Banská Bystrica

PF UMB

edukačné vedy

E

PhD.

4

Banská Bystrica

PF UMB

predškolská a elementárna pedagogika

D

PhD.

3

Banská Bystrica

PF UMB

predškolská a elementárna pedagogika

E

PhD.

4

Banská Bystrica

PF UMB

teológia

D

PhD.

3

Banská Bystrica

PF UMB

teológia

E

PhD.

4

Banská Bystrica

PF UMB

sociálna práca

D

PhD.

3

Banská Bystrica

PF UMB

sociálna práca

E

PhD.

4

Banská Bystrica

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Všeobecné informácie o prijímacom konaní 
Podmienkou účasti na prijímacom konaní je ukončené vzdelanie nižšieho stupňa:
-          na bakalárske študijné programy – stredoškolské s maturitou,
-          na magisterské študijné programy – bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania.

Obsah prijímacích skúšok je pri jednotlivých študijných programoch spresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzač o štúdium spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky. V prípade medzifakultných učiteľských študijných programov podmienky prijatia pre časť štúdia, ktorú nerealizuje PF UMB, formuluje a zverejňuje príslušná fakulta.

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na Pedagogickej fakulte UMB, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný odbor a študijný program sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.

Prihlášky musia obsahovať všetky prílohy uvedené v pokynoch na prihláške na str. 3 a potvrdenie o úhrade poplatku (v niektorých študijných programoch sú presne definované prílohy, v podmienkach prijatia pre príslušný študijný program, ktoré sa dokladajú k prihláške, napr. motivačný list, aktivity...). Poplatok sa nevracia. Neúplné prihlášky budú vrátené. Presuny prihlášok v rámci študijných odborov a študijných programov nie sú možné po 30. apríli 2023. O  náhradných alebo dodatočných termínoch prijímacích skúšok rozhoduje dekanka PF UMB na základe aktuálnej situácie.

Vychádzajúc zo Zákona č. 137/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podľa §108e, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu spôsob prijímania určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Štúdium v študijných programoch a formách, ktoré sa realizuje v slovenskom jazyku (s výnimkou študijných programov, ktoré sú akreditované s vyučovacím jazykom anglickým), vyžaduje ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Odporúčame, aby uchádzač zo zahraničia preveril a dokladoval svoje zvládanie slovenského jazyka buď maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, certifikátom ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2, certifikátom o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/).

Ovládanie slovenského jazyka môže byť u zahraničných uchádzačov preverené testom a/alebo pohovorom v slovenskom jazyku (s výnimkou ŠP, ktoré majú akreditované ŠP s vyučovacím jazykom anglickým).

Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Postup pre prijímanie uchádzačov bez dokladov preukazujúcich dosiahnutie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania

 1. Osobitné podmienky a postupy PF UMB vo vzťahu k osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko:
-        uchádzač podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách môže preukázať predložením Rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní vydaného Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania).
-        uchádzač o štúdium musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium určené fakultou.
-        podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania možno preukázať čestným vyhlásením (https://www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/) a testom všeobecných študijných predpokladov. Čestným vyhlásením osoby nemožno nahradiť neukončené stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie. Čestné vyhlásenie a ani vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov sa nevzťahuje na uchádzačov o 2. stupeň vysokoškolského štúdia.
-        test všeobecných študijných predpokladov, ako jedna z podmienok minimálnej úrovne prijatia, je povinnou súčasťou prijímacieho konania. Test realizuje PF UMB. O termíne a forme bude uchádzač včas informovaný.
-        prijímacie konanie je spoplatnené. Uchádzač môže požiadať o odpustenie poplatku spojeného s prijímacím konaním žiadosťou na dekanku PF UMB.
-        študentovi, ktorému bol udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana, povinnosť uhradiť školné nevzniká.

2. Osobitné podmienky a postupy PF UMB vo vzťahu k osobám, ktorým nebol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko:
-        predkladá Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania).
-        uchádzač o štúdium musí splniť všetky podmienky prijatia na štúdium určené fakultou.

Bakalárske študijné programy
Úradne overené doklady o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky pre prijatie na bakalárske študijné programy je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB bezprostredne po jej vykonaní.

Magisterské študijné programy
Doklady o úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia, vrátane výpisu o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas bakalárskeho štúdia (potvrdené študijným oddelením fakulty, kde uchádzač Bc. štúdium absolvoval), je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB.
‒       Zásady konania prijímacích skúšok sa vzťahujú na dennú i externú formu štúdia.
‒       Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu (podľa počtu podaných prihlášok) rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.
‒       Dekanka PF UMB môže na základe aktuálneho stavu počtu podaných prihlášok na príslušný študijný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti (napr. redukcii kritérií). O prijatí definitívne rozhoduje dekanka PF UMB.
‒       Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ak nerozhodla dekanka inak.
‒       Ak počet uchádzačov na bakalársky stupeň štúdia prevýši plánovaný počet prijatých na študijný program (pri nekonaní prijímacích skúšok), vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
‒       Ak počet uchádzačov na magisterský stupeň štúdia prevýši plánovaný počet prijatých na študijný program (pri nekonaní prijímacích skúšok), prijímať sa bude na základe výsledkov dosiahnutých na štátnych skúškach v bakalárskom stupni štúdia a podľa predpokladaného počtu prijatých.
‒       Do 30 dní po ukončení prijímacích skúšok dostanú uchádzači oznámenie o prijatí alebo neprijatí na štúdium. V súlade so Štatútom PF UMB sa uchádzači môžu odvolať proti rozhodnutiu dekanky PF UMB o neprijatí na štúdium do 8 dní od doručenia oznámenia.
‒       Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Po doplnení definovanej podmienky nadobudne platnosť v určenom termíne.

Uchádzači zo zahraničia
‒       Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.
‒       PF UMB môže dodatočne požadovať podklady (overenú kópiu diplomu aj dodatok k diplomu, prípadne výpis absolvovaných predmetov) u tých uchádzačov, ktorí nemajú definovaný študijný program, ktorí ukončili v prvom stupni vysokoškolského vzdelania za účelom obsahového porovnania. Zároveň môžeme vzniesť požiadavku vyššieho overenia v odôvodnených individuálnych prípadoch.

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia 

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (1. stupeň) - predpokladom prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie vysvedčenia o maturitnej skúške, napísanie motivačného listu, ktorý uchádzač o štúdium pošle spolu s prihláškou. V motivačnom liste uchádzač uvedie dôvody pre dané štúdium (prípadné praktické skúsenosti pri práci s deťmi, mládežou a dospelými). Prijímacie konanie bude pozostávať z:
(1)     písomného testu z pedagogiky, psychológie, sociológie, filozofie, náuky o spoločnosti v rozsahu stredoškolského učiva a všeobecného prehľadu o aktuálnych problémoch výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých na Slovensku;
(2)     osobného pohovoru k motivačnému listu, kde uchádzač zdôvodní záujem o študijný program, uvedie svoje spôsobilosti a prípadnú angažovanosť pri práci s deťmi, mládežou a dospelými v rámci neformálnej edukácie, pričom sa bude zohľadňovať;
(3)     prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka štúdia. Osobný pohovor absolvujú všetci uchádzači o štúdium.

O prijatí resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré uchádzač získa súčtom bodov, ktoré získal v písomnom teste, pri osobnom pohovore a na základe prospechu zo stredoškolského štúdia. V prípade, že uchádzač v niektorej súčasti nedosiahol podmienku polovičného počtu bodov, môže to byť dôvodom pre rozhodnutie o neprijatí.

Predškolská a elementárna pedagogika (1. stupeň) - základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritériá v týchto oblastiach:
(1)     výsledok písomného testu, v rámci ktorého sa zisťujú intelektové schopnosti uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad;
(2)     priemer známok z koncoročného hodnotenia za 1. – 3. ročník SŠ v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzí jazyk;
(3)     výsledky maturitných skúšok;
(4)     aktivity uchádzača, pričom zohľadnené budú len aktivity doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, kde boli vykonávané. Hodnotené budú tieto aktivity: základná umelecká škola, stredoškolská odborná činnosť (SOČ), účasť na súťažiach v umeleckých, športových, tvorivých a iných činnostiach, vzdelávacie aktivity a dobrovoľnícka činnosť v oblasti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, zapájanie sa do mimoškolských aktivít, študijný pobyt v zahraničí, zapojenie sa do programu DofE, prípadne iné činnosti, ktoré prijímacia komisia posúdi ako relevantné vo vzťahu k študijnému programu. V druhom kole prijímacieho konania budú v rámci osobného pohovoru preverené komunikačné a osobnostné predpoklady uchádzačov pre výkon zvolenej profesie.

Uchádzači zo zahraničia musia preukázať ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Keďže súčasťou povinnej skladby predmetov štúdia sú aj také, v ktorých študent preukazuje športovú zdatnosť, upozorňujeme uchádzačov, aby vstupovali do štúdia s vedomím, že im ich zdravotný stav umožní plnenie požiadaviek.

Sociálna práca (1. stupeň) - pre štúdium bakalárskeho študijného programu sociálna práca sú požadované najmä schopnosti súvisiace s výkonom sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie. Základným predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou. Ďalším predpokladom sú osobnostné vlastnosti a kompetencie viažuce sa na výkon profesie sociálna práca, najmä: komunikačné, sociálne a emocionálne kompetencie, schopnosť organizovať a plánovať prácu, schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť, tvorivosť a flexibilita, sociálna zrelosť, angažovanosť, schopnosť spolupráce, záujem o sebarozvoj. Osobitým prekladom sú študijné schopnosti uchádzača, t.j. pripravenosť zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia. Štúdium sa realizuje v slovenskom jazyku, preto je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka, vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie vysvedčenia o maturitnej skúške. V bakalárskom študijnom programe sociálna práca sa výber uchádzačov realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Pohovory sú špecifickou formou na zistenie predpokladov pre študijný program sociálna práca a perspektívne pre výkon profesie sociálna práca. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, komunikačné zručnosti, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický prehľad, angažovanosť uchádzača v oblasti dobrovoľníctva, mimoškolských aktivít, aktivít neformálneho vzdelávania a pod. Na základe súčtu získaných bodov z pohovoru sa stanovuje poradie uchádzačov pre prijatie.

Psychológia (1. stupeň) - pre tento študijný program sú podmienky stanovené nasledovne: spôsob výberu uchádzačov sa uskutočňuje na základe písomného testu vedomostnej orientácie (z predmetu psychológia a biológia) v rozsahu stredoškolského učiva, posúdenia znalosti práce s textom v anglickom jazyku na úrovni B1, posúdenia všeobecných rozumových schopností (riešenie úloh verbálnych, numerických, logických a abstraktných) a analýzy predpokladov osobnostného profilu. Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Spôsob realizovania písomných testov, ako aj ich vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov, je zabezpečený dôsledne anonymne s použitím kódu uchádzača a utajením jeho mena. Až po vyhodnotení, prostredníctvom počítačového programu a vytvorením nezávislého a objektívneho poradia, sa ku kódom priradia mená uchádzačov. Kladené požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú zábezpekou selektivity uchádzačov s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. V prípade mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu je možné akceptovať ako alternatívnu formu prijímacieho konania študijný prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia (priemer známok z koncoročného hodnotenia za 1. – 3. ročník SŠ z profilových predmetov slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, psychológia a biológia) a na polroku posledného ročníka z profilových predmetov (slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, psychológia a biológia), ktoré by boli súčasťou písomného vedomostného testu.

Učiteľstvo psychológie (1. stupeň) - podmienkou účasti na prijímacom konaní je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Obsah prijímacích skúšok je spresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzač o štúdium a budú zverejnené na www.pdf.umb.sk. Podmienky prijímacieho konania sú každoročne prehodnocované a aktualizované.

Evanjelikálna teológia a misia (1. stupeň) - podmienky prijatia na štúdium sú úplné stredné vzdelanie a znalosti z biblistiky a cirkevných dejín na základe predpísanej literatúry (uvedená na webe katedry). V oblasti zručnosti sa hodnotia komunikačné schopnosti uchádzača. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu úroveň schopností. V prípade nekonania prijímacích skúšok, budú prijatí uchádzači s najlepšími priemernými výsledkami zo záverečného ročníka strednej školy.

 Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia

Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (2. stupeň) - pre štúdium magisterského študijného programu Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní sú požadované najmä schopnosti súvisiace s výkonom pomáhajúcej profesie. Ide o študijné predpoklady uchádzača, ktorými bude pripravený zvládnuť požiadavky 2. stupňa vysokoškolského štúdia: systematizované poznatky tvoriace jadro 1. stupňa štúdia bakalárskeho programu „Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých“ (prípadne porovnateľného programu v 1. stupni štúdia v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy), digitálne spôsobilosti na úrovni ovládania MS Office Word, MS Excel, MS PowerPoint. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

Základná podmienka uchádzača o štúdium: absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijných programoch skupiny odborov vedy a techniky – Spoločenské vedy na Slovensku, alebo porovnateľných programov 1. stupňa štúdia v zahraničí. Prijímacie konanie pozostáva z:
(1)     prijímacieho pohovoru s uchádzačom, pri ktorom preukáže výsledky svojho predošlého štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia,
(2)     priblíži tematiku a výsledky záverečnej bakalárskej práce,
(3)     portfólio dokumentujúce vlastné aktivity a angažovanosť v oblasti praxe výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých, resp. seniorov.
O prijatí resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré uchádzač získa súčtom bodov z jednotlivých súčastí. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2. stupeň) - základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Absolventi študijného programu predškolská a elementárna pedagogika, pre ktorých je toto štúdium primárne určené, budú prijímaní na základe váženého študijného priemeru ich bakalárskeho štúdia. Pre prijatie podľa tohto kritéria bude určená kritická hranica váženého priemeru. Absolventi iných programov v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a absolventi predškolskej a elementárnej pedagogiky s váženým priemerom nad kritickou hranicou budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, v rámci ktorej sa preveria ich predpoklady pre štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Uchádzači zo zahraničia musia preukázať ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2.

Sociálna práca (2. stupeň) - pre štúdium magisterského študijného programu sociálna práca sú požadované najmä schopnosti súvisiace s výkonom sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie. Základným predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe sociálna práca alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení garantom študijného odboru sociálna práca na Pedagogickej fakulte UMB. Ďalším predpokladom sú osobnostné vlastnosti a kompetencie viažuce sa na výkon profesie sociálna práca, najmä: komunikačné, sociálne a emocionálne kompetencie, schopnosť organizovať a plánovať prácu, schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť, tvorivosť a flexibilita, sociálna zrelosť, angažovanosť, strategické a koncepčné myslenie, schopnosť spolupráce, sebareflexia a sebarozvoj. Osobitým prekladom sú študijné schopnosti uchádzača, t.j. pripravenosť zvládnuť požiadavky 2. stupňa vysokoškolského štúdia a poznatky tvoriace jadro 1. stupňa bakalárskeho študijného programu sociálna práca, digitálne zručnosti, schopnosť učiť sa, kritické a analytické myslenie, matematická gramotnosť, prezentačné zručnosti. Štúdium sa realizuje v slovenskom jazyku, preto je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka, vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania ja dodanie diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia sociálnej práce alebo príbuzného odboru.

Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Pohovory sú špecifickou formou na zistenie predpokladov pre študijný program sociálna práca a perspektívne pre výkon profesie sociálna práca. Počas pohovoru uchádzač preukáže výsledky svojho predošlého štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia, priblíži výsledky záverečnej bakalárskej práce a vlastné aktivity a angažovanosť v oblasti sociálnej práce. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: prehľad z profilových predmetov bakalárskeho študijného programu sociálna práca, motivácia k štúdiu, riešenie modelovej situácie z oblasti sociálnej práce, aktivity v oblasti sociálnej práce počas predchádzajúcich rokov. Na základe súčtu získaných bodov z pohovoru sa stanovuje poradie uchádzačov pre prijatie.

Psychológia (2. stupeň)
Prijímanie na študijný program sa uskutočňuje na základe študijných výsledkov v predchádzajúcom vysokoškolskom štúdiu a relevantných aktivít uchádzača. Základnou podmienkou pre prijatie je ukončené štúdium v zmysle § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách. Uchádzač bude prijatý ak ukončil štúdium študijného programu psychológia (1. stupeň štúdia) alebo ukončil štúdium kombinačného študijného programu učiteľstvo psychológie v kombinácii (2. stupeň štúdia) štátnou skúškou do hodnotenia C (dobre), vrátane.

V prípade splnenia podmienky môže uchádzač v rámci prijímacieho konania získať maximálne 70 bodov. Na základe získaných bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí sú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Posudzované sú 2 kritéria:

(1)   vážený študijný priemer za 1. stupeň štúdia - do úvahy sa berie celý 1. ročník, 2. ročník a 3. ročník zimného semestra (uchádzači s ukončeným 1. stupňom štúdia v študijnom programe psychológia) alebo za 1. a 2. stupňa štúdia - do úvahy sa berie celý 1. stupeň štúdia vrátane štátnej skúšky, 1. ročník a 2. ročník zimného semestra 2. stupňa (uchádzači, ktorí ukončili 1. a 2. stupeň štúdia kombinačného študijného programu učiteľstvo psychológie v kombinácii) – 50 bodov.

(2)   absolvované relevantné aktivity k študijnému odboru – 20 bodov. Kritériá používané pri posudzovaní a výbere uchádzačov na štúdium zabezpečujú zhodnotenie študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium vyznačujúce sa dlhodobým študijným výkonom. Kritérium aktivity vyjadruje mieru motivácie a angažovania sa uchádzača nad rámec študijných povinností a zároveň umožňuje odhadnúť záujmovú orientáciu uchádzača o štúdium. Uchádzač môže získať body za aktivity ako napr.: aktívna účasť na vedeckom odbornom psychologickom podujatí charakteru konferencie, účasť na vzdelávacej aktivite akreditovanej MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR, aktívna účasť na katedrovom kole ŠVOUČ, aktívna účasť na celoštátnom alebo medzinárodnom kole ŠVOUČ alebo účasť študenta na zahraničnej mobilite. 

Na študijný program sa nemôžu prihlásiť uchádzači, ktorí majú ukončený 1. stupeň kombinačného študijného programu učiteľstvo psychológie v kombinácii.

Učiteľstvo psychológie (2. stupeň) - absolventi študijného programu učiteľstvo psychológie (v kombinácii), pre ktorých je toto štúdium primárne určené, budú prijímaní na základe váženého študijného priemeru ich bakalárskeho štúdia. Pre prijatie podľa tohto kritéria bude určená kritická hranica váženého priemeru. Absolventi iných príbuzných programov v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy s váženým priemerom nad kritickou hranicou budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, v rámci ktorej sa preveria ich predpoklady pre štúdium učiteľstva psychológie (v kombinácii).

Evanjelikálna teológia (2. stupeň) - predpokladom prijatia je preukázanie úspešnosti absolvovaného vysokoškolského štúdia bakalárskeho štúdia v teologicky orientovanom študijnom programe. V komisionálnom prijímacom konaní sa bodovo hodnotia dosiahnuté študijné výsledky z predchádzajúceho vzdelávania. Hodnotia sa vedomosti z evanjelikálnej teológie a misie. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu úroveň schopností.

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia
Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia upravuje Smernica č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Metodický pokynPF UMB č. 1/2022 k zabezpečeniu kvality doktorandského štúdia na PF UMB.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacie konanie sa pripravuje vypísaním tém dizertačných prác pre príslušný študijný program na nasledujúci akademický rok. Témy ponúkaných dizertačných prác spolu s krátkou anotáciou schvaľuje odborová komisia doktorandského štúdia. Témy a mená školiteľov budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 28.2.2023.

Spôsob a obsah prijímacieho konania realizuje fakulta tak, aby boli prijatí uchádzači s najlepšími predpokladmi pre realizáciu kvalitného vedecko-výskumného zámeru. Prijímacie konanie prebieha pred prijímacou komisiou, ktorá je spoločná pre všetky študijné programy.

K prihláške uchádzač prikladá (podľa Smernice č.7/2021 o doktorandskom štúdium na UMB):
‒         životopis;
‒         vyhlásenie/potvrdenie o trvalom pobyte,
‒         overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval druhý stupeň štúdia na fakulte UMB, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného overenia;
‒         návrh projektu dizertačnej práce, v ktorom uchádzač preukáže znalosť problematiky, metodológie výskumu a literatúry podľa témy (2 exempláre);
‒         súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činnosti (v ktorom uvedie všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou alebo témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom), zoznam publikačnej činnosti vrátane odborného publikovania na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane Erasmu+, dobrovoľnícke aktivity a pod.). Publikačná činnosť pred začatím doktorandského štúdia nie je základnou podmienkou, ale je zohľadnená v procese prijímacieho konania.
‒         ďalšie doklady požadované fakultou (doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a iné).

V prípade, že uchádzač nespĺňa stanovené podmienky zverejnené na webovej stránke príslušnej fakulty, fakulta uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokumentmi so stručným odôvodnením vráti. Fakulta zašle uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku, a to najneskôr 14 dní pred dátumom prijímacieho konania, pričom mu oznámi aj obsahové zameranie prijímacej skúšky. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium.

Prijímacia skúška má charakter obhajoby predloženého projektu dizertačnej práce, pri ktorej uchádzač preukazuje spôsobilosti v troch súčastiach:
odborné vedomosti príslušného odboru s dôrazom na navrhovanú tému a jej súvislosti podľa predloženého projektu,

 1. vedomosti metodológie výskumu a predpoklady uchádzača pre vedecko–výskumnú, resp. vedecko-organizačnú činnosť; overujú sa z dvoch aspektov: 1. vedomosti z výskumných metód, postupov, resp. nástrojov podľa témy práce a predloženého projektu, ale aj 2. všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou, projektovou, publikačnou činnosťou alebo praxou súvisiacou s témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom, zoznam publikačnej/umeleckej činnosti vrátane publikovania v odbornej tlači, či na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane programu Erasmus, dobrovoľnícke aktivity a pod.),
 2. znalosť cudzieho jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry a aktívnu prezentáciu problematiky v príslušnom cudzom jazyku(Aj, Fj, Rj, Nj).

Pre hodnotenie je vypracovaný relevantný bodový systém, na základe ktorého sú všetci uchádzači zoradení do jedného poradia podľa dvoch foriem štúdia (dennej a externej) a prijatí sú uchádzači s najvyšším bodovým hodnotením bez ohľadu na študijný program. Počet prijímaných študentov na jednotlivé doktorandské študijné programy sa neurčuje vopred, ale až na základe výsledkov prijímacích skúšok. Výnimku tvorí prípad, ak pracovisko ku ktorému študijný program prislúcha, získalo finančné prostriedky na doktorandské miesto napr. z projektu, resp. z iných externých zdrojov.

Edukačné vedy (3. stupeň) - prijatie na doktorandské štúdium v študijnom programe Edukačné vedy je založené na splnení dvoch podmienok, pričom fakulta môže určiť pre doktorandské štúdium v jednotlivých študijných programoch aj ďalšie podmienky prijatia na toto štúdium schválené akademickým senátom fakulty:
a)     absolvovanie študijného programu druhého stupňa v študijných programoch skupiny odborov vedy a techniky – Spoločenské vedy na Slovensku alebo porovnateľných programov bakalárskeho stupňa štúdia v zahraničí; 
b)     úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Pre štúdium doktorandského študijného programu Edukačné vedy vo výchove a vzdelávaní sú požadované rozvíjajúce sa schopnosti súvisiace s výkonom jeho profesie. Ide o študijné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti  uchádzača, ktorými bude pripravený zvládnuť požiadavky tretieho stupňa vysokoškolského štúdia: systematizované komprehenzívne poznatky z edukačných vied, spôsobilosť zodpovedne a samostatne využívať osvojené poznatky v pracovných a študijných situáciách a odbornom a osobnom rozvoji, ďalej digitálne spôsobilosti na úrovni ovládania MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint. V študijnom pláne doktorandského študijného programu Edukačné vedy je povinný predmet Vedecký diskurz v anglickom jazyku a zároveň časť študijnej literatúry v ďalších predmetoch je v anglickom jazyku, preto je nevyhnutná vstupná znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni.

Predškolská a elementárna pedagogika (3. stupeň) - na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia týchto študijných programov: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika, výnimočne v študijných programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika voľného času, pokiaľ uchádzač bude interdisciplinárne rozvíjať problematiku edukácie detí predškolského, alebo mladšieho školského veku, resp. interdisciplinárne relevantnú problematiku. Od uchádzača sa požadujú odborné znalosti príslušného odboru, resp. jeho subdisciplín, do ktorých patrí téma práce a znalosť metodológie ich výskumu na úrovni magisterského štúdia; schopnosť odborne a terminologicky správne prezentovať problematiku; schopnosť porozumenia kontextovým alebo interdisciplinárnym súvislostiam problematiky; schopnosť vytvoriť projekt navrhovaného výskumu s logickou štruktúrou, dobrou štylizáciou textu a s relevantnými výskumnými nástrojmi; schopnosť porozumenia odbornému textu a bežnej komunikácie v cudzom jazyku; preukázaný aktívny prístup k osobnému rozvoju; preukázateľný záujem o vedecké aktivity.

Teológia (3. stupeň) - na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v študijnom programe teológia alebo v ekvivalentnom študijnom programe so znalosťou biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny. 

Sociálna práca (3. stupeň) - pre štúdium doktorandského študijného programu sociálna práca sú požadované najmä schopnosti súvisiace s výkonom sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie a vedeckou prácou súvisiacou so študijným odborom. Základným predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe sociálna práca a alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení garantom študijného odboru sociálna práca na PF UMB.

Ďalším predpokladom sú osobnostné vlastnosti a kompetencie viažuce sa na výkon profesie sociálna práca, najmä: komunikačné, sociálne a emocionálne kompetencie, schopnosť organizovať a plánovať prácu, schopnosť prijímať rozhodnutia a viesť za ne zodpovednosť, tvorivosť a flexibilita, schopnosť prijímať kritiku a konštruktívnu kritiku poskytovať, emocionálna stabilita, sociálna zrelosť, angažovanosť, strategické a koncepčné myslenie, schopnosť spolupráce, sebareflexia a sebarozvoj.

Osobitým prekladom sú študijné schopnosti uchádzača, t.j. pripravenosť zvládnuť požiadavky 3. stupňa vysokoškolského štúdia a poznatky tvoriace jadro 2. stupňa magisterského študijného programu sociálna práca, digitálne zručnosti, schopnosť učiť sa, kritické a analytické myslenie, štatistická gramotnosť, prezentačné zručnosti, spôsobilosť zodpovedne a samostatne využívať osvojené poznatky v pracovných a študijných situáciách a odbornom a osobnom rozvoji. Štúdium sa realizuje v slovenskom jazyku, preto je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka. V študijnom pláne doktorandského študijného programu sociálna práca vedy je povinný predmet Vedecký diskurz v anglickom jazyku a zároveň časť študijnej literatúry v ďalších predmetoch je v anglickom jazyku, preto je nevyhnutná vstupná znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni. K študijným schopnostiam náleží aj schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať a profesijne a osobnostne sa rozvíjať.

Informácie o rigoróznom konaní

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálnej smernice o rigoróznom konaní na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Absolventi študijných programov 2. stupňa môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v týchto študijných odboroch:

 • učiteľstvo a pedagogické vedy;
 • sociálna práca;
 • psychológia;
 • teológia.

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní ústnej skúšky sa absolventom udeľuje:
a)       akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v študijných programoch študijných odborov učiteľstvo a pedagogické vedy;
b)       akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) v študijných programoch študijných odborov sociálna práca a psychológia;
c)       akademický titul doktor teológie“ („ThDr.“) v študijnom programe študijného odboru teológia.

Kompletná informácia o rigoróznom konaní na PF UMB sa nachádza na: https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/rigorozne-konanie.html

 Možnosti ubytovania a stravovania študentstva
Študentstvo Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má možnosť ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania. Informácie týkajúce sa ubytovania budú prijatým uchádzačom o štúdium doručené poštou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium a s ďalšími informáciami.

Uplatnenie absolventov

 Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (1. stupeň) - absolvent je pripravený samostatne pracovať ako vychovávateľ, animátor voľného času, lektor-metodik-konzultant vo vzdelávaní a odborný pracovník v edukácii. Počas štúdia rozvíja kompetencie v týchto kľúčových odborných oblastiach: všeobecné poznanie odboru a pracovných oblastí; biodromálne a širšie socializačné činitele vo výchove a vzdelávaní; inkluzívne a individualizované prístupy vo výchove a vzdelávaní; diagnostika - intervencia – korekcia - prevencia; didaktické kompetencie; poradenské, manažérske a líderské kompetencie; záujmová a občianska edukácia; vedecko-výskumné kompetencie; legislatívne, ekonomické a etické kontexty profesií; komunikácia a prezentácia; profesijná reflexia, angažovanosť a profesijný rozvoj. Zameriava sa taktiež na rozvoj nasledovných prenositeľných kompetencií: kritické myslenie, digitálna gramotnosť, cudzí jazyk, soft-skills, morálne a etické hodnoty. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (ŠKD, CVČ, ŠI), špeciálnych výchovných zariadeniach (reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatórium, diagnostické centrum), účelových školských zariadeniach (škola v prírode), sociálnych zariadeniach (centrum pre deti a rodiny), rekreačných zariadeniach (zariadenia cestovného ruchu) detských táboroch, domovoch sociálnych služieb, v mimovládnych a neziskových organizáciách pracujúcich s deťmi a mládežou vo voľnom čase (komunitné centrá, nízkoprahové centrá), kultúrnych a osvetových zariadeniach, ako odborný pracovník v edukácii vo verejnej správe, samospráve a štátnej správe, ale aj u právnických osôb, ktoré poskytujú vzdelávacie služby klientom alebo sami pre svojich zamestnancov zabezpečujú vzdelávanie a rozvoj pracovníkov v organizácii, ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb.

Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (2. stupeň) - absolvent je pripravený samostatne pracovať ako sociálny pedagóg; odborný pracovník (špecialista) v oblasti školstva; metodik riadenia pedagogického procesu v školách a školských zariadeniach; špecialista v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov na vysokých školách; manažér, líder, supervízor, konzultant, špecialista, poradca, tútor, mediátor v oblasti školstva; riadiaci pracovník, manažér vo vzdelávaní a rozvoji zamestnancov; poradca vo vzdelávaní a rozvoji učiacich sa jednotlivcov, pracovných tímov i organizácií. Počas štúdia rozvíja kompetencie v týchto kľúčových odborných oblastiach: všeobecné poznanie odboru a pracovných oblastí; biodromálne a širšie socializačné činitele na úrovni jednotlivca a skupín; inkluzívne a individualizované prístupy; diagnostika, intervencia, korekcia a prevencia; didaktické kompetencie; poradenské, manažérske a líderské kompetencie; záujmová a občianska edukácia; vedecko-výskumné kompetencie; legislatívne, ekonomické a etické kontexty profesií; komunikácia a prezentácia; profesijná reflexia, angažovanosť a profesijný rozvoj. Zameriava sa taktiež na rozvoj nasledovných prenositeľných kompetencií: kritické myslenie, digitálna gramotnosť, cudzí jazyk, soft-skills a morálne a etické hodnoty. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v školách a školských zariadeniach, odborných útvaroch pre riadenie školstva v štátnej, verejnej službe a samospráve, verejných a súkromných vzdelávacích organizáciách, štátnych a súkromných organizáciách a spoločnostiach, ale tiež ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb. Štúdium je koncipované modulovo, buď sa študent orientuje na (1.) sociálno-výchovná činnosť u detí a mládeže, alebo na (2.) výchovu a vzdelávanie mládeže, dospelých a seniorov. V závislosti od voľby špecializácie nadobúda uvedené vedomosti, zručnosti/spôsobilosti a postoje.

Predškolská a elementárna pedagogika (1. stupeň) - absolvent bakalárskeho študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika je spôsobilý byť učiteľom materskej školy (Učiteľ v materskej škole, Pracovník vo výchove a vzdelávaní v inom predškolskom zariadení), vychovávateľom v školskom klube detí (Vychovávateľ - okrem vychovávateľa pre osoby so špeciálnymi potrebami) a pedagogickým asistentom v materskej škole a  základnej škole (Pedagogický asistent). Disponuje kompetenciami na autonómny výkon svojej profesie, ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj na úrovni začínajúceho pedagogického zamestnanca. Má osvojené spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu, komunikovať a spolupracovať s odbornými zamestnancami a zákonnými zástupcami vo výchovno-vzdelávacom procese.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2. stupeň) - absolvent je pripravený samostatne pracovať ako učiteľ primárneho vzdelávania. Okrem osvojených profesijne špecifických kompetencií viažucich sa na spôsobilosť výučby predmetov na 1. stupni základnej školy, disponuje aj spôsobilosťou aplikovať v pedagogickej praxi osvojené prenositeľné kompetencie: kritické myslenie, digitálnu gramotnosť, cudzí jazyk, soft-skills, morálne a etické hodnoty. Pre úspešný výkon povolania postupne nadobudne uvedené vedomosti, zručnosti/spôsobilosti a postoje.

Sociálna práca (1. stupeň) - absolvent bakalárskeho študijného programu sociálna práca je pripravený pre výkon odborných činností vykonávaných v zmysle v zmysle Zákona NR SR č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Absolvent sa môže uplatniť ako asistent sociálnej práce, odborný asistent sociálnych služieb, inštruktor sociálnej rehabilitácie, odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva, odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce, komunitný pracovník, terénny sociálny pracovník a opatrovník/poručník pre maloleté aj plnoleté osoby ustanovený príslušným súdom. Hlavné ťažisko uplatnenia absolventa je sociálna práca v priamom kontakte s cieľovými skupinami sociálnej práce v rôznych prostrediach, v práci s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou v rámci štátnej správy, samosprávy, neziskových organizácií, zariadení sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ústavov na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby, zdravotníckych zariadení, medzinárodných inštitúcií so zameraním na sociálnu a humanitárnu pomoc, podnikateľskej sféry v oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva a iných organizácií a inštitúcií. 

Sociálna práca (2. stupeň) - absolvent magisterského študijného programu sociálna práca je pripravený pre výkon odborných činností vykonávaných v zmysle Zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Absolvent magisterského štúdia sa môže uplatniť ako sociálny pracovník, posudkový sociálny pracovník, sociálny poradca, poradca pre jednotlivca, pár a rodinu, špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a trhu práce, odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti, odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti, odborný pracovník v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, špecialista samosprávy pre sociálne služby, špecialista sociálnej kurately, riaditeľ zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, riaditeľ zariadení sociálnych služieb, vedúci pracovník v neziskovom sektore, ako koordinátor rôznych projektov alebo pracovník a riaditeľ v sociálnych podnikoch. Je pripravený pre priamu prácu s rôznymi cieľovými skupinami sociálnej práce a pre výkon manažérskej, metodickej, koncepčnej, projektovej a výskumnej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.

Psychológia (1. stupeň) - absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom programe psychológia (Bc.) je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť, pripravená kompetentne vykonávať suportívne psychologické činnosti asistenta zaradeného na rôznych pracovno-funkčných miestach v oblasti vedecko-výskumnej, pracovnej, klinickej, poradenskej, edukačnej, forenznej a iných. Indikované povolanie: asistent psychológa.

Psychológia (2. stupeň) - absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom programe psychológia je pripravený tak, aby mohol úspešne vykonávať profesiu psychológa a pokračovať v štúdiu tohto programu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť pripravená kompetentne pôsobiť v psychologickej praxi v rozmanitých oblastiach psychológie. Získanú odbornosť môže uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, projektovej, výskumnej a vedeckej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.

Učiteľstvo psychológie (1. stupeň) - absolvent 1. stupňa štúdia študijného programu učiteľstvo psychológie (v kombinácii) je osobnosť pripravená kompetentne vykonávať suportívne pedagogické činnosti na základných a stredných školách povolanie – pedagogický asistent. Absolvent programu učiteľstvo psychológie (v kombinácii)  je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent študijného programu disponuje kompetenciami na autonómny výkon svojej profesie, ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má osvojené spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu, komunikovať a spolupracovať s odbornými zamestnancami a zákonnými zástupcami vo výchovno-vzdelávacom procese.

Učiteľstvo psychológie (2. stupeň) - absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia učiteľstva psychológie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcich jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho stupňa vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia učiteľstva psychológie (v kombinácii) samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.

Evanjelikálna teológia a misia (1. stupeň) - absolventi bakalárskeho študijného programu Evanjelikálna teológia a misia sa uplatnia v duchovenskej činnosti primárne evanjelikálnych cirkevných zborov, v organizáciách, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, charitatívno-diakonickú a misijnú činnosť, ako aj v službách cirkví a neštátnych organizácií, kde sa vyžaduje stupeň vzdelania bakalár, napr. misijné pracoviská cirkví, zahraničná misia, kresťanské detské kluby, zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (nocľahárne, útulky, Domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrá pre deti a rodinu, zariadenia núdzového bývania, zariadenia podporovaného bývania a zariadenia sociálnych služieb), kategoriálna pastorácia vo väzenstve, polícii, armáde a v nemocniciach, práca s mládežou, denné centrá pre seniorov, rómska misia, ekumenická činnosť, kresťanské vydavateľstvá a biblické spoločnosti, kresťanské diakonické a charitatívne inštitúcie, evanjelizačné strediská, kresťanské rozhlasové a televízne vysielanie, kresťanská mediálna činnosť. Absolventi štúdia sa uplatnia v nasledovných oblastiach:

-          Oblasť cirkevná: diakon, kaplán, výpomocný duchovný, katechéta, farár, duchovný správca, administrátor, správca farnosti, konsenior, senior, duchovenský člen ústredia cirkvi, najvyšší predstaviteľ cirkvi a náboženskej spoločnosti v Slovenskej republike, riadiaci pracovník v cirkevnej organizácii, riadiaci pracovník v cirkevnej oblasti, špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkvi, špecialista v oblasti religionistiky, vedúci predstaviteľ združenia, riadiaci pracovník neziskovej organizácie. Kazateľ jednej z registrovaných evanjelikálnych cirkví, duchovný správca cirkevného zboru a jeho zložiek, riadiaci pracovník jednotlivých subjektov cirkevnej práce, učiteľ vo všetkých druhoch cirkevného vzdelávania a učiteľ náboženskej výchovy na ZŠ.

-          Oblasť misijná: misijný pracovník jestvujúcich cirkevných spoločenstiev, pracovník v domácich a zahraničných misijných organizáciách, prekladateľ-tlmočník-jazykovedec

-          Iné oblasti: pracovník v sociálnom ústave, v charitatívnej inštitúcii, väzenský kaplán, vojenský kaplán, nemocničný kaplán, pracovník protidrogového centra. 

Študijný program pripravuje študentov teológie na základe vieroučných východísk evanjelikálnych cirkví, (t. j. časti štátom registrovaných cirkví), pre prax v evanjelikálnych cirkvách a im príbuzných inštitúciách. Kvôli týmto špecifikám je študijný program jedinečný a nemá v SR obdobu. Keďže v ČR neexistuje vysokoškolský teologický program zameraný na evanjelikálnu teológiu, tento študijný program je príťažlivý aj pre študentov z evanjelikálnych cirkví v ČR. Vysokoškolské vzdelanie, ktoré je v tomto programe poskytované, pomáha rozvíjať prosociálny charakter miestnych cirkevných komunít a znižovať riziká ich náboženskej radikalizácie v pluralitnej spoločnosti.

Evanjelikálna teológia (2. stupeň) - absolventi magisterského študijného programu Evanjelikálna teológia sa uplatnia najmä v činnosti cirkevných zborov a paracirkevných organizácií na pozíciách, kde sa vyžaduje samostatnosť a tvorivá invencia. Ďalej môžu nájsť uplatnenie vo vzdelávacích, misijných a sociálnych ustanovizniach ako aj v rozličných formách voľnočasových aktivít organizovaných štátom, verejnými službami, cirkvami a neštátnymi organizáciami, kde sa vyžaduje stupeň vzdelávania magister, ako napr.: misijné pracoviská cirkví, zahraničná misia, kresťanské detské kluby, práca s mládežou, kluby seniorov, rómska misia, ekumenická činnosť, kresťanské vydavateľstvá a biblické spoločnosti, kresťanské diakonické a charitatívne inštitúcie, evanjelizačné strediská, kresťanské rozhlasové a televízne vysielanie, kresťanská mediálna činnosť, kaplánska činnosť vo väzniciach, nemocniciach, polícii a armáde. Absolventi štúdia sa uplatnia najmä v nasledovných oblastiach:

-          Oblasť cirkevná: diakon, kaplán, výpomocný duchovný, katechéta, farár, duchovný správca, administrátor, správca farnosti, konsenior, senior, duchovenský člen ústredia cirkvi, najvyšší predstaviteľ cirkvi a náboženskej spoločnosti v Slovenskej republike, riadiaci pracovník v cirkevnej organizácii, riadiaci pracovník v cirkevnej oblasti, špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkvi, špecialista v oblasti religionistiky, vedúci predstaviteľ združenia, riadiaci pracovník neziskovej organizácie. Kazateľ jednej z registrovaných evanjelikálnych cirkví,  duchovný správca cirkevného zboru a jeho zložiek, riadiaci pracovník jednotlivých subjektov cirkevnej práce, učiteľ vo všetkých druhoch cirkevného vzdelávania a učiteľ náboženskej výchovy na ZŠ.

-          Oblasť misijná: Misijný pracovník jestvujúcich cirkevných spoločenstiev, pracovník v domácich a zahraničných misijných organizáciách, prekladateľ-tlmočník-jazykovedec

-          Iné oblasti: Pracovník v sociálnom ústave, v charitatívnej inštitúcii, väzenský kaplán, vojenský kaplán, nemocničný kaplán, pracovník protidrogového centra. 

Študijný program pripravuje študentov teológie na základe vieroučných východísk evanjelikálnych cirkví, (t. j. časti štátom registrovaných cirkví), pre prax v evanjelikálnych cirkvách a im príbuzných inštitúciách. Kvôli týmto špecifikám je študijný program jedinečný a nemá v SR obdobu. Keďže v ČR neexistuje vysokoškolský teologický program zameraný na evanjelikálnu teológiu, tento študijný program je príťažlivý aj pre študentov z evanjelikálnych cirkví v ČR. Vysokoškolské vzdelanie, ktoré je v tomto programe poskytované, pomáha rozvíjať prosociálny charakter miestnych cirkevných komunít a znižovať riziká ich náboženskej radikalizácie v pluralitnej spoločnosti.

Edukačné vedy (3. stupeň) - absolvent je pripravený samostatne pracovať ako odborný asistent - zamestnanec vysokej školy, výskumný pracovník v oblasti výchovy a vzdelávania, analytik v oblasti výchovy a vzdelávania a riadiaci pracovník v oblasti výchovy a vzdelávania. Počas štúdia rozvíja kompetencie v týchto kľúčových odborných oblastiach: všeobecné poznanie odboru a pracovných oblastí; biodromálne a širšie socializačné činitele na úrovni jednotlivca a skupín; inkluzívne a individualizované prístupy; diagnostika, intervencia, korekcia a prevencia; didaktické kompetencie; poradenské, manažérske a líderské kompetencie; záujmová a občianska edukácia; vedecko-výskumné kompetencie; legislatívne, ekonomické a etické kontexty profesií; komunikácia a prezentácia; profesijná reflexia, angažovanosť. Zameriava sa taktiež na rozvoj nasledovných prenositeľných kompetencií: kritické myslenie, digitálna gramotnosť, odborný anglický jazyk, soft-skills, morálne a etické hodnoty. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v terciárnom vzdelávaní (vysoká škola, univerzita); v organizáciách vládneho a mimovládneho sektora v oblasti výchovy a vzdelávania (napr. Štátny pedagogický ústav, Inštitút vzdelávacej politiky, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy); v súkromných vzdelávacích a analytických organizáciách a spoločnostiach; ale tiež ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb.

Predškolská a elementárna pedagogika (3. stupeň) - študijný program Predškolská a elementárna pedagogika v procese zosúlaďovania reaguje na aktuálne potreby vzdelávacej praxe (podľa stanovísk absolventov, potenciálnych zamestnávateľov, odberateľov – zástupcov štátnych, verejných i súkromných subjektov), ako aj na medzinárodné požiadavky na kvalitný výskum a potenciálny rozvoj jednotlivých vedných odborov. Svojou ponukou vytvára predpoklad kontinuálneho zabezpečovania zvyšovania kvality pripravenosti novej generácie tvorivých, internacionálne a interdisciplinárne pripravených vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov, výskumných pracovníkov (najmä požiadavka na prípravu ‘young researchers’), schopných kvalitného výskumu v oblasti výchovy a vzdelávania na medzinárodnej úrovni, v tímovej spolupráci s inými odborníkmi, prispievajúcich k rozvoju edukačných vied, a zároveň  riadiacich pracovníkov a odborníkov kompetentných uskutočňovať analýzy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Teológia (3. stupeň) - absolventi doktorandského štúdia v odbore Teológia sú spôsobilí vykonávať koncepčnú teologicko-vedeckú činnosť a tvoriť odborné teologické práce v oblasti cirkevnej teórie a praxe, ako aj v oblasti budovania kresťanského svetonázoru, založeného na odbornej exegéze Biblie. Sú pripravení na vykonávanie vedúcich pozícií v cirkvi, cirkevných, paracirkevných, diakonických a ekumenických inštitúciách a organizáciách. Môžu vyučovať teologické predmety na univerzitnej úrovni a odborne vyučovať a pripravovať pracovníkov cirkvi a cirkevných organizácií. Rozumejú problémom vzťahu prírodných, humanitných a teologických vied a sú spôsobilí vykonávať výskum v teologických a súvisiacich odboroch. Ako osobnosť vzdelaná zároveň v oblasti vedy a viery, majú široký rozhľad v otázkach súčasnej filozoficko-teologickej ako aj etickej diskusie a sú schopní citlivo spracovať a verejne reagovať na kontroverzné etické a spoločenské otázky týkajúce sa kresťanskej viery, náboženstva a kultúry.

Sociálna práca (3. stupeň) - absolvent doktorandského študijného programu sociálna práca je pripravený pre výkon vedecko-výskumnej, publikačnej, projektovej, analytickej a expertíznej činnosti a je schopný inovácií, rozvoja a podpory sociálnej práce ako vedy a zároveň nových myšlienok a postupov podložených výskumnou a projektovou činnosťou. Je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a je schopný byť plnohodnotným členom výskumných tímov.

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Ako na vysokú školu, ak mám špecifickú potrebu?

Relevantné informácie môže uchádzač získať od kompetentných zamestnancov Pedagogickej fakulty UMB – prodekanky pre pedagogickú činnosť, koordinátorky pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami a vedúcej študijného oddelenia.

Postup pri výbere študijného programu:

 1. 1.       Zvážiť predpoklady pre vybraný študijný program  z hľadiska:
 • vedomostnej úrovne a predpokladov,
 • technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,
 • nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,
 • podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,
 • limitov vyplývajúcich zo zdravotného obmedzenia.
 1. 2.       V dostatočnom časovom predstihu získať kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia.
 2. 3.       Kontaktovať osobne kompetentného zamestnanca fakulty a konzultovať s ním svoje potreby a možnosti podpory. V aktuálnom prípade spolu s prihláškou o štúdium poslať aj žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky, ak sa uskutoční  prijímacie konanie na zvolený študijný program.

Študenti so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB –  predpoklady:

Pre štúdium na vysokej škole je dobre pripravený a dostatočne vybavený taký uchádzač/ka študent/ka, ktorý disponuje:
‒         potrebným vedomostným potenciálom,
‒         študijnými návykmi,
‒         dispozíciami pre štúdium a študijný program,
‒         návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

To znamená, že študent/ka s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, kedy je pre neho konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre študentstvo so špecifickými potrebami, koordinátorka rozvrhu a výučby v externom štúdiu - Sz

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128

                                     


Všetky novinky a aktuality môžete sledovať na našej stránke, sociálnych sieťach a youtube alebo nás kontaktujte na studium.pdf@umb.sk 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB, Ružová ul. č. 13, 974 11 Banská Bystrica, P. O. Box 43, 048/446 4111