Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Aktuálne informácie pre uchádzačov a uchádzačky o štúdium

Aktuálna ponuka štúdia na AR 2022/2023  

Kontakty na študijné oddelenie:
ivona.bajsova@umb.sk                        048/4464248
romana.duchlanska@umb.sk             048/4464267
janka.korcokova@umb.sk                   048/4464264
marian.lakomcik@umb.sk                   048/4464262

Termíny podávania prihlášok:
- pre prvý stupeň (bakalár), druhý stupeň (magister) a PhD. programy:
Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásená 2. fáza podávania prihlášok na vybrané bakalárske a magisterské študijné programy.

Na základe uznesenia grémia dekanky zo dňa 21. marca 2022, predlžujeme termín podávania prihlášok vo všetkých študijných programoch I.; II. a III. stupňa štúdia do 30. apríla 2022.

Na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry SR zo dňa 18.11.2021 o udelení akreditácie nových študijných programov vedenie PF UMB aktualizuje ponuku a podmienky prijatia na akademický rok 2022/23 na základe právoplatných rozhodnutí.

Na základe uznesenia mimoriadneho grémia dekanky PF UMB č. 45/ 2022 konaného dňa 11. 4. 2022 sme prijali rozhodnutie: študijný program učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) v 1. stupni štúdia (Bc.) nezaraďujeme do procesu zosúlaďovania (pre nesplnenie štandardov SAA VŠ pre počet zabezpečujúcich osôb v požadovanej kvalifikačnej štruktúre dotknutého ŠP). Z tohto dôvodu ho sťahujeme z ponuky štúdia pre akademický rok 2022/2023.

Termín konania prijímacej skúšky:
11.– 13.apríl 2022                                                      – praktická – talentová časť – 1. stupeň štúdia
13. - 16.  júna 2022                                                             – písomná časť  – 1. a 2. stupeň štúdia
1. – 2. júla 2022                                                         – 3. stupeň štúdia        

2. kolo prijímacej skúšky vo vybraných ŠP:
13. – 14. júl 2022

Deň otvorených dverí:
november 2021
február 2022                                                           

Poplatok za prijímacie konanie:
35,- € – papierová forma prihlášky pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia,
32,- € – elektronická forma podania prihlášky pre denné aj externé štúdium.

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do, musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu:                                                           Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:                                        Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN:                                                  SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                                                            SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):                                        7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
                                                                                7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
                                                                                7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):                   0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):                    rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
                                                            dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:                          meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                                     Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:                                   Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,  829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN:                                         SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                                                            SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):                    7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
                                                            7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
                                                            7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):                 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):                    rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
                                                            dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:                       meno a priezvisko uchádzača

 Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Fakulta v AR 2022/2023 ponúka nasledovné akreditované študijné programy:

1. a 2. stupeň štúdia

 

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň  štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia 2022/2023

PF UMB

evanjelikálna teológia a misia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

PF UMB

predškolská a elementárna pedagogika

D

Bc.

3

Banská Bystrica

100

PF UMB

psychológia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

50

PF UMB

sociálna práca

D

Bc.

3

Banská Bystrica

30

PF UMB

výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (***)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (***)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie (***)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy (***)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

Spolu Bc. denné

235

PF UMB

výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (*)

E

Bc.

4

Banská Bystrica

15

PF UMB

predškolská a elementárna pedagogika

E

Bc.

4

Banská Bystrica

30

PF UMB

sociálna práca

E

Bc.

4

Banská Bystrica

20

Spolu Bc. externé

65

PF UMB

evanjelikálna teológia

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

15

PF UMB

psychológia

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

15

PF UMB

sociálna práca

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

20

PF UMB

manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (*)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

20

PF UMB

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

50

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  (***)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie (***)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (***)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy (***)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie (****)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo geografie (****)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo informatiky (****)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

PF UMB

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo matematiky (****)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

Spolu Mgr. denné

160

PF UMB

manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní(*)

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

15

PF UMB

sociálna práca

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

15

PF UMB

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

30

Spolu Mgr. externé

60

Spolu

520

Poznámky:

(*)        navrhovaný počet prijatých je súčtom počtu prijatých v pôvodných študijných programoch (v bakalárskom stupni = Andragogika Bc., Pedagogika – vychovávateľstvo, Bc., v magisterskom stupni = Andragogika Mgr., Sociálna pedagogika, Mgr.) v dennom aj v externom štúdiu. Doteraz realizované študijné programy nahrádzajú nové študijné programy Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (Bc.) v dennom a externom štúdiu, Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (Mgr.) v dennom a externom štúdiu.

(**)      študijné kombinácie s učiteľstvom hudobného umenia sú akreditované len pre bakalársky stupeň štúdia

(***)    medzifakultné štúdium s Filozofickou fakultou UMB

(****)  medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB

 

3. stupeň štúdia

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

PF UMB

edukačné vedy (*)

D

PhD.

3

Banská Bystrica

PF UMB

edukačné vedy (*)

E

PhD.

4

Banská Bystrica

PF UMB

predškolská a elementárna pedagogika

D

PhD.

3

Banská Bystrica

PF UMB

predškolská a elementárna pedagogika

E

PhD.

4

Banská Bystrica

PF UMB

teológia

D

PhD.

3

Banská Bystrica

PF UMB

teológia

E

PhD.

4

Banská Bystrica

PF UMB

sociálna práca

D

PhD.

3

Banská Bystrica

PF UMB

sociálna práca

E

PhD.

4

Banská Bystrica

Poznámky:

(*)     Nový študijný program Edukačné vedy (PhD.) nahrádza doteraz realizované študijné programy Andragogika (PhD.), Pedagogika (PhD.) v dennom aj v externom štúdiu.

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Všeobecné informácie o prijímacom konaní 
Podmienkou účasti na prijímacom konaní je ukončené vzdelanie nižšieho stupňa:
-        na bakalárske študijné programy – stredoškolské s maturitou,
-        na magisterské študijné programy – bakalársky stupeň VŠ vzdelania so štátnou skúškou.

 V programoch, v ktorých sa koná talentová skúška, je jej úspešné vykonanie podmienkou postupu do písomnej časti prijímacích skúšok. O úspešnosti v prvom kole rozhodne dekanka na základe odporúčania komisie pre prijímacie skúšky. Talentové skúšky pre uchádzačov o štúdium učiteľstva výtvarného umenia a hudobného umenia budú formou praktických skúšok.

Obsah prijímacích skúšok v oboch kolách je pri jednotlivých odboroch (vrátane rozsahu talentových skúšok) spresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzač o štúdium a budú zverejnené na www.pdf.umb.sk.

Na bakalársky študijný program predškolská a elementárna pedagogika sa talentové prijímacie skúšky nekonajú.

 V prípade medzifakultných učiteľských študijných programov podmienky prijatia pre časť štúdia, ktorú nerealizuje PF UMB, formuluje a zverejňuje príslušná fakulta.

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných odborov, resp. študijných programov na Pedagogickej fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný odbor a študijný program  sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.

Prihlášky musia obsahovať všetky prílohy uvedené v pokynoch na prihláške na str. 3 a potvrdenie o úhrade poplatku. Poplatok sa nevracia. Neúplné prihlášky budú vrátené. Presuny prihlášok v rámci študijných odborov a študijných programov nie sú po 31. marci 2022 možné. O  náhradných alebo dodatočných termínoch prijímacích skúšok rozhoduje dekanka na základe aktuálnej situácie.

Vychádzajúc z Novely Zákona o vysokých školách, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 Štúdium vo všetkých programoch a formách sa realizuje v slovenskom jazyku, je preto potrebné ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Odporúčame, aby uchádzač zo zahraničia preveril a dokladoval svoje zvládanie slovenského jazyka:

 -        maturitnou skúškou zo slovenského jazyka,
-        certifikátom ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2
-        certifikátom o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/).

Ovládanie slovenského jazyka môže byť u zahraničných uchádzačov preverené testom a/alebo pohovorom v slovenskom jazyku.
Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Postup pre prijímanie uchádzačov bez dokladov preukazujúcich dosiahnutie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania:

1. Osobitné podmienky a postupy PF UMB vo vzťahu k osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko:
-        uchádzač podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách môže preukázať predložením Rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní vydaného Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania).
-        uchádzač o štúdium musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium určené fakultou.
-        podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania možno preukázať čestným vyhlásením testom všeobecných študijných predpokladov. Čestným vyhlásením osoby nemožno nahradiť neukončené stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie. Čestné vyhlásenie a ani vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov sa nevzťahuje na uchádzačov o 2. stupeň vysokoškolského štúdia.
-        test všeobecných študijných predpokladov, ako jedna z podmienok minimálnej úrovne prijatia, je povinnou súčasťou prijímacieho konania. Test realizuje PF UMB. O termíne a forme bude uchádzač včas informovaný.
-        prijímacie konanie je spoplatnené. Uchádzač môže požiadať o odpustenie poplatku spojeného s prijímacím konaním žiadosťou na dekanku PF UMB.
-        študentovi, ktorému bol udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana, povinnosť uhradiť školné nevzniká.

2. Osobitné podmienky a postupy PF UMB vo vzťahu k osobám, ktorým nebol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko:
-        predkladá Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania).
-        uchádzač o štúdium musí splniť všetky podmienky prijatia na štúdium určené fakultou. 

Bakalárske študijné programy

Doklady o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky pre prijatie na bakalárske študijné programy je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB bezprostredne po jej vykonaní. O prijatí rozhoduje výsledok prijímacej skúšky.

Magisterské študijné programy

Doklady o úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia, vrátane výpisu o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas bakalárskeho štúdia (potvrdené študijným oddelením fakulty, kde uchádzač Bc. štúdium absolvoval), je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB. O prijatí rozhoduje vážený študijný priemer dosiahnutý v Bc. štúdiu prislúchajúceho ŠP.
‒     Zásady konania prijímacích skúšok sa vzťahujú na denné i externé štúdium. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.
‒     Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu (zväčša podľa počtu prihlásených) rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.
‒     Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ak nerozhodla dekanka inak.
‒     V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov, môže dekanka fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky.
‒     V prípade vyššieho počtu uchádzačov, ako je plánovaný počet prijatých študentov pri nekonaní prijímacích pohovorov, bude v Bc. štúdiu kritériom na prijatie študijný priemer strednej školy (so zohľadnením výsledkov maturitnej skúšky) a v Mgr. štúdiu vážený študijný priemer z Bc. štúdia (so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky).
‒     Do 30 dní po ukončení prijímacích skúšok dostanú uchádzači oznámenie o prijatí alebo neprijatí na štúdium. V súlade so Štatútom PF UMB sa uchádzači môžu odvolať proti rozhodnutiu dekanky o neprijatí na štúdium do 8 dní od doručenia oznámenia.
‒     V osobitných prípadoch môže byť rozhodnutie o prijatí podmienečné, ktoré po doplnení definovanej podmienky nadobudne platnosť v určenom termíne.
‒     Pri prijímaní zahraničných študentov sa postupuje ako u študentov zo SR a dekanka fakulty  vychádza z odporúčaní MŠVVaŠ SR, resp. postupuje individuálne v súlade so zákonom o vysokých školách.
‒     O náhradných alebo dodatočných termínoch prijímacích skúšok rozhoduje dekanka na základe aktuálnej situácie.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Obsah a kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké pre denné aj externé formy štúdia na PF UMB. Každoročne sa aktualizujú a schvaľujú v AS PF UMB. Zverejňujú sa na webovej stránke fakulty.

Podmienky prijatia na 1. a 2. stupeň štúdia

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (Bc.)*

Predpokladom prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie vysvedčenia o maturitnej skúške, napísanie motivačného listu, ktorý uchádzač o štúdium pošle spolu s prihláškou. V motivačnom liste uchádzač uvedie dôvody pre dané štúdium (prípadné praktické skúsenosti pri práci s deťmi, mládežou a dospelými).

Prijímacie konanie bude pozostávať z (1) písomného testu z pedagogiky, psychológie, sociológie, filozofie, náuky o spoločnosti v rozsahu stredoškolského učiva a všeobecného prehľadu o aktuálnych problémoch výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých na Slovensku (2) osobného pohovoru k motivačnému listu, kde uchádzač zdôvodní záujem o študijný program, uvedie svoje spôsobilosti a prípadnú angažovanosť pri práci s deťmi, mládežou a dospelými v rámci neformálnej edukácie, pričom sa bude zohľadňovať (3) prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka štúdia. Osobný pohovor absolvujú všetci uchádzači o štúdium.

O prijatí resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré uchádzač získa súčtom bodov, ktoré získal v písomnom teste, pri osobnom pohovore a na základe prospechu zo stredoškolského štúdia. V prípade, že uchádzač v niektorej súčasti nedosiahol podmienku polovičného počtu bodov, môže to byť dôvodom pre rozhodnutie o neprijatí.

Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

*Poznámka: pôvodne realizované študijné programy v bakalárskom stupni Andragogika (Bc.) a Pedagogika – vychovávateľstvo (Bc.) nahrádza nový študijný program Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (Bc.) v dennej aj externej forme.

 Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (Mgr.)*

Pre štúdium magisterského študijného programu Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní sú  požadované najmä schopnosti súvisiace s výkonom pomáhajúcej profesie. Ide o študijné predpoklady uchádzača, ktorými bude pripravený zvládnuť požiadavky 2. stupňa vysokoškolského štúdia: systematizované poznatky tvoriace jadro 1. stupňa štúdia bakalárskeho programu „Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých“ (prípadne porovnateľného programu v 1. stupni štúdia v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy), digitálne spôsobilosti na úrovni ovládania MS Office Word, MS Excel, MS PowerPoint. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

Základná podmienka uchádzača o štúdium: absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijných programoch skupiny odborov vedy a techniky – Spoločenské vedy na Slovensku, alebo porovnateľných programov 1. stupňa štúdia v zahraničí. 

Prijímacie konanie pozostáva z (1) prijímacieho pohovoru s uchádzačom, pri ktorom preukáže výsledky svojho predošlého štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia, (2) priblíži tematiku a výsledky záverečnej bakalárskej práce, (3) portfólio dokumentujúce vlastné aktivity a angažovanosť v oblasti praxe výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých, resp. seniorov. O prijatí resp. neprijatí rozhoduje poradie, ktoré uchádzač získa súčtom bodov z jednotlivých súčastí. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

*Poznámka: Pôvodne realizované študijné programy v magisterskom stupni Andragogika (Mgr.)Sociálna pedagogika (Mgr.) nahrádza nový študijný program Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (Mgr.) v dennej aj externej forme. Štúdium je koncipované so zameraním na (1.) sociálno-výchovná činnosť u detí a mládeže alebo na (2.) výchovu a vzdelávanie mládeže, dospelých a seniorov. Pre študenta sa vytvárajú dve cesty, trajektórie štúdiom prostredníctvom jeho voľby zamerania z odporúčanej sústavy povinne voliteľných predmetov. V závislosti od voľby nadobúda uvedené vedomosti, zručnosti/spôsobilosti a postoje. Absolvent programu okrem vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, získa aj dodatok k diplomu obsahujúci všetky absolvované predmety počas štúdia, čo dokumentuje jeho kompetencie osvojené štúdiom.

Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) – základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia definované kritériá v týchto oblastiach: (1) výsledok písomného testu, v rámci ktorého sa zisťujú intelektové schopnosti uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad; (2) priemer známok z koncoročného hodnotenia za 1. – 3. ročník SŠ v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzí jazyk; (3) výsledky maturitných skúšok. Ďalej budú zohľadnené aktivity uchádzača, ktoré musia byť doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, kde bola aktivita vykonávaná. Hodnotené budú tieto aktivity: základná umelecká škola, stredoškolská odborná činnosť (SOČ), účasť na súťažiach v umeleckých, športových, tvorivých a iných činnostiach, dobrovoľnícka činnosť v oblasti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, študijný pobyt v zahraničí. Uchádzači zo zahraničia musia preukázať ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Upozorňujeme však, že súčasťou povinnej skladby predmetov štúdia sú aj také, v ktorých študent preukazuje športovú zdatnosť. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)Základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Absolventi študijného programu predškolská a elementárna pedagogika, pre ktorých je toto štúdium primárne určené, budú prijímaní na základe váženého študijného priemeru ich bakalárskeho štúdia. Pre prijatie podľa tohto kritéria bude určený kritická hranica váženého priemeru. Absolventi iných programov v odbore  učiteľstvo a pedagogické vedy a absolventi predškolskej a elementárnej pedagogiky s váženým priemerom nad kritickou hranicou, budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, v rámci ktorej sa preveria  ich predpoklady pre štúdium Učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Uchádzači zo zahraničia musia preukázať ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

Sociálna práca (Bc.) základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Obsah a kritériá prijímacích skúšok určuje Katedra sociálnej práce PF UMB s garantom štúdia. Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru budú tieto tematické okruhy: (1) preukázanie potrebných osobnostných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, (2) motivácia k štúdiu, (3) riešenie sociálnej situácie a (4) aktuálny sociálno-politický prehľad. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

Sociálna práca (Mgr.) predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho  štúdia v študijnom odbore sociálna práca alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore po posúdení garantom študijného odboru sociálna práca na Pedagogickej fakulte UMB. Prijímacia skúška má formu písomnej skúšky zahrňujúcej učivo na úrovni profilových predmetov bakalárskeho študijného programu sociálna práca: historické, spoločenské a filozofické východiská sociálnej práce, teória sociálnej práce, metódy a metodika sociálnej práce, sociálna politika, sociálne zabezpečenie. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

Psychológia (Bc.) Pre tento študijný program sú podmienky stanovené nasledovne: spôsob výberu uchádzačov sa uskutočňuje na základe písomného testu vedomostnej orientácie (z predmetu psychológia a biológia) v rozsahu stredoškolského učiva, posúdenia znalosti práce s textom v anglickom jazyku na B1 úrovni, posúdenia všeobecných rozumových schopností (riešenie úloh verbálnych, numerických, logických a abstraktných) a analýzy predpokladov osobnostného profilu. Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Spôsob realizovania písomných testov, ako aj ich vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov, je zabezpečený dôsledne anonymne s  použitím kódu uchádzača a utajením jeho mena. Až po vyhodnotení, prostredníctvom počítačového programu a vytvorením nezávislého a objektívneho poradia, sa ku kódom priradia mená uchádzačov.

Kladené požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú zábezpekou selektivity uchádzačov s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

V prípade mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu je možné akceptovať ako alternatívnu formu prijímacieho konania študijný prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka z profilových predmetov (slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, psychológia a biológia), ktoré by boli súčasťou písomného vedomostného testu.

Psychológia (Mgr.) – Prijímanie na študijný program sa uskutočňuje na základe študijných výsledkov dosiahnutých v bakalárskom stupni štúdia a relevantných aktivít uchádzača k študijnému odboru. Základnou podmienkou pre prijatie je ukončené štúdium v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia v zmysle § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách. Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 100 bodov. Na základe získaných bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí sú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Posudzované sú 3 kritéria: (1) celkový prospech počas bakalárskeho stupňa štúdia vyjadrený váženým študijným priemerom – 50 bodov; (2) prospech z obhajoby bakalárskej práce – 30 bodov; (3) absolvované relevantné aktivity k študijnému odboru – 20 bodov. Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je príbuznosť študijného odboru ukončeného bakalárskeho štúdia. Vyžaduje sa, aby uchádzač ukončil predchádzajúce bakalárske štúdium v študijnom odbore psychológia, alebo magisterské štúdium v študijnom programe učiteľstvo psychológie (v kombinácii). Kritériá používané pri posudzovaní a výbere uchádzačov na štúdium zabezpečujú zhodnotenie študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium vyznačujúce sa dlhodobým študijným výkonom. Kritérium aktivity vyjadruje mieru motivácie a angažovania sa uchádzača nad rámec študijných povinností a zároveň umožňuje odhadnúť záujmovú orientáciu uchádzača o štúdium. Uchádzač môže získať body za aktivity ako napr.: aktívna účasť na vedeckom odbornom psychologickom podujatí charakteru konferencie, účasť na vzdelávacej aktivite akreditovanej MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR, aktívna účasť na katedrovom kole ŠVOUČ, aktívna účasť na celoštátnom alebo medzinárodnom kole ŠVOUČ alebo účasť študenta na zahraničnej mobilite v rámci študijného odboru psychológia. Podmienky prijímacieho konania sú každoročne prehodnocované a aktualizované.

Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

Evanjelikálna teológia a misia (Bc.) podmienky prijatia na štúdium sú úplné stredné vzdelanie a znalosti z biblistiky a cirkevných dejín na základe predpísanej literatúry. V oblasti zručnosti sa hodnotia komunikačné schopnosti uchádzača. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu úroveň schopností. V prípade nekonania prijímacích skúšok, budú prijatí uchádzači s najlepšími priemernými výsledkami zo záverečného ročníka strednej školy. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

Evanjelikálna teológia (Mgr.) – predpokladom prijatia je preukázanie úspešnosti absolvovaného vysokoškolského štúdia bakalárskeho štúdia v študijnom programe evanjelikálna teológia a misia. V komisionálnom prijímacom konaní sa bodovo hodnotia dosiahnuté študijné výsledky z predchádzajúceho vzdelávania. Hodnotia sa vedomosti z evanjelikálnej teológie a misie. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu úroveň schopností. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

Učiteľstvo hudobného umenia (Bc.) – podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie talentovej skúšky: z hry na hudobnom nástroji a sólového spevu na úrovni II. cyklu ZUŠ (absolvent sólového spevu na ZUŠ má ovládať hru na hudobnom nástroji na úrovni 5. ročníka ZUŠ), znalosť hudobnej náuky je požadovaná na úrovni absolventa 1. cyklu ZUŠ. Uchádzač musí disponovať zdravým a vývojaschopným hlasom, má primerane rozvinuté hudobné schopnosti (rytmické cítenie, sluchové predpoklady, harmonické cítenie, hudobnú pamäť) a vzťah k zvolenému povolaniu. Súčasťou talentovej skúšky je písomný sluchový test. Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

Učiteľstvo psychológie (Bc.) – podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Uchádzači o štúdium musia preukázať vedomosti zo psychológie a biológie v rozsahu učiva strednej školy. Výber sa realizuje na základe výsledkov písomného testu a v zmysle Zásad prijímacieho konania.

Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

Učiteľstvo psychológie (Mgr.) – podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho študijného programu učiteľstvo psychológie štátnou skúškou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra spolu s garantom študijného programu. V prijímacom konaní sa sleduje preukázanie potrebných predpokladov a schopností na 2. stupeň vysokoškolského štúdia, preukázanie vedomostí z oblasti psychológie na úrovni bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekanka fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Definitívne rozhoduje o prijatí uchádzača dekanka fakulty. Dekanka PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

 Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia
Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom odbore podľa nižšie uvedených odborov. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém ku konkrétnemu školiteľovi.
Témy a mená školiteľov budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 31. 3. 2022.

Uchádzač na doktorandské štúdium je povinný uviesť do prihlášky cudzí jazyk, z ktorého bude robiť prijímaciu skúšku (Aj, Fj, Rj, Nj).

K prihláške uchádzač prikladá:
‒     predbežný projekt zamerania  výskumu budúcej dizertačnej práce, v ktorom preukáže znalosť problematiky, metodológie výskumu a literatúry podľa témy (2 exempláre);
‒     prehľad doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti, v ktorom uvedie všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou alebo témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom), zoznam publikačnej činnosti vrátane odborného publikovania na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane Erasmu, dobrovoľnícke aktivity a pod.

Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky v troch súčastiach: 

Obhajoba projektu dizertačnej práce – metodológia výskumu podľa odboru a témy práce a to najmä: znalosť vybraných metodologických postupov, metód a výskumných nástrojov, zásady a úskalia ich použitia, terminologická správnosť metodologických pojmov, doterajšie využitie výskumných nástrojov k danej téme, znalosť metodologickej literatúry.

Obhajoba projektu dizertačnej práce – odborné znalosti príslušného odboru, resp. jeho subdisciplín, do ktorých patrí téma práce a to najmä: znalosť prístupov k problematike, relevantných koncepcií, doterajší stav rozpracovania a výsledkov výskumov, literatúry k téme, ako aj interdisciplinárne vedomosti súvisiace s riešenou problematikou.

Znalosť cudzieho jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry a to najmä: schopnosť bežnej komunikácie v cudzom jazyku, schopnosť odbornej komunikácie o budúcej téme práce, schopnosť porozumenia odborného textu.

 Edukačné vedy (PhD.)

Prijatie na doktorandské štúdium v študijnom programe Edukačné vedy je založené na splnení dvoch podmienok, pričom fakulta môže určiť pre doktorandské štúdium v jednotlivých študijných programoch aj ďalšie podmienky prijatia na toto štúdium schválené akademickým senátom fakulty:
a)     absolvovanie študijného programu druhého stupňa v študijných programoch skupiny odborov vedy a techniky – Spoločenské vedy na Slovensku alebo porovnateľných programov bakalárskeho stupňa štúdia v zahraničí; 
b)     úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Pre štúdium doktorandského študijného programu Edukačné vedy vo výchove a vzdelávaní sú požadované rozvíjajúce sa schopnosti súvisiace s výkonom jeho profesie. Ide o študijné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti  uchádzača, ktorými bude pripravený zvládnuť požiadavky tretieho stupňa vysokoškolského štúdia: systematizované komprehenzívne poznatky z edukačných vied, spôsobilosť zodpovedne a samostatne využívať osvojené poznatky v pracovných a študijných situáciách a odbornom a osobnom rozvoji, ďalej digitálne spôsobilosti na úrovni ovládania MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint. V študijnom pláne doktorandského študijného programu Edukačné vedy je povinný predmet Vedecký diskurz v anglickom jazyku a zároveň časť študijnej literatúry v ďalších predmetoch je v anglickom jazyku, preto je nevyhnutná vstupná znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni.

*Poznámka: pôvodne realizované študijné programy v doktorandskom Andragogika (PhD.)Pedagogika (PhD.) nahrádza nový študijný program Edukačné vedy (PhD.) v dennej aj externej forme.

Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiťabsolventi2. stupňa štúdia týchto študijných programov: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika, výnimočne v študijných programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika voľného času, pokiaľ uchádzač bude interdisciplinárne rozvíjať problematiku edukácie detí predškolského, resp. mladšieho školského veku.

Teológia (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v študijnom programe teológia alebo v ekvivalentnom študijnom programe so znalosťou biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny. 

Sociálna práca (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia študijného programu sociálna práca alebo týchto študijných programov: sociálna pedagogika, sociológia, psychológia, liečebná pedagogika, ošetrovateľstvo, verejná ekonomika a služby.

 Informácie o rigoróznom konaní

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálnej smernice o rigoróznom konaní na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. 

Absolventi študijných programov 2. stupňa môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v týchto študijných odboroch:

učiteľstvo a pedagogické vedy;
sociálna práca;
psychológia;
teológia.

 Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní ústnej skúšky sa absolventom udeľuje:
a)   akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v študijných programoch študijných odborov učiteľstvo a pedagogické vedy;
b)   akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) v študijných programoch študijných odborov sociálna práca a psychológia;
c)   akademický titul doktor teológie“ („ThDr.“) v študijnom programe študijného odboru teológia.

Kompletná informácia o rigoróznom konaní na PF UMB sa nachádza na: https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/rigorozne-konanie.html

Možnosti ubytovania a stravovania študentov

Študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici majú možnosť ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.

 Uplatnenie absolventov

 Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (Bc.)*

Absolvent je pripravený samostatne pracovať ako vychovávateľ, animátor voľného času, lektor-metodik-konzultant vo vzdelávaní a odborný pracovník v edukácii. Počas štúdia rozvíja kompetencie v týchto kľúčových odborných oblastiach: všeobecné poznanie odboru a pracovných oblastí; biodromálne a širšie socializačné činitele vo výchove a vzdelávaní; inkluzívne a individualizované prístupy vo výchove a vzdelávaní; diagnostika - intervencia – korekcia - prevencia; didaktické kompetencie; poradenské, manažérske a líderské kompetencie; záujmová a občianska edukácia; vedecko-výskumné kompetencie; legislatívne, ekonomické a etické kontexty profesií; komunikácia a prezentácia; profesijná reflexia, angažovanosť a profesijný rozvoj. Zameriava sa taktiež na rozvoj nasledovných prenositeľných kompetencií: kritické myslenie, digitálna gramotnosť, cudzí jazyk, soft-skills, morálne a etické hodnoty. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (ŠKD, CVČ, ŠI), špeciálnych výchovných zariadeniach (reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatórium, diagnostické centrum), účelových školských zariadeniach (škola v prírode), sociálnych zariadeniach (centrum pre deti a rodiny), rekreačných zariadeniach (zariadenia cestovného ruchu) detských táboroch, domovoch sociálnych služieb, v mimovládnych a neziskových organizáciách pracujúcich s deťmi a mládežou vo voľnom čase (komunitné centrá, nízkoprahové centrá), kultúrnych a osvetových zariadeniach, ako odborný pracovník v edukácii vo verejnej správe, samospráve a štátnej správe, ale aj u právnických osôb, ktoré poskytujú vzdelávacie služby klientom alebo sami pre svojich zamestnancov zabezpečujú vzdelávanie a rozvoj pracovníkov v organizácii, ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb.

*Poznámka: uplatnenie absolventov nového študijného programu rozširuje ich možnosti uplatnenia v porovnaní s predchádzajúcimi študijnými programami Andragogika (Bc.) a Pedagogika – vychovávateľstvo (Bc.).

 Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (Mgr.)*

Absolvent je pripravený samostatne pracovať ako sociálny pedagóg; odborný pracovník (špecialista) v oblasti školstva; metodik riadenia pedagogického procesu v školách a školských zariadeniach; špecialista v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov na vysokých školách; manažér, líder, supervízor, konzultant, špecialista, poradca, tútor, mediátor v oblasti školstva; riadiaci pracovník, manažér vo vzdelávaní a rozvoji zamestnancov; poradca vo vzdelávaní a rozvoji učiacich sa jednotlivcov, pracovných tímov i organizácií. Počas štúdia rozvíja kompetencie v týchto kľúčových odborných oblastiach: všeobecné poznanie odboru a pracovných oblastí; biodromálne a širšie socializačné činitele na úrovni jednotlivca a skupín; inkluzívne a individualizované prístupy; diagnostika, intervencia, korekcia a prevencia; didaktické kompetencie; poradenské, manažérske a líderské kompetencie; záujmová a občianska edukácia; vedecko-výskumné kompetencie; legislatívne, ekonomické a etické kontexty profesií; komunikácia a prezentácia; profesijná reflexia, angažovanosť a profesijný rozvoj. Zameriava sa taktiež na rozvoj nasledovných prenositeľných kompetencií: kritické myslenie, digitálna gramotnosť, cudzí jazyk, soft-skills a morálne a etické hodnoty. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v školách a školských zariadeniach, odborných útvaroch pre riadenie školstva v štátnej, verejnej službe a samospráve, verejných a súkromných vzdelávacích organizáciách, štátnych a súkromných organizáciách a spoločnostiach, ale tiež ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb. Štúdium je koncipované modulovo, buď sa študent orientuje na (1.) sociálno-výchovná činnosť u detí a mládeže alebo na (2.) výchovu a vzdelávanie mládeže, dospelých a seniorov. V závislosti od voľby špecializácie nadobúda uvedené vedomosti, zručnosti/spôsobilosti a postoje.

*Poznámka: Štúdium je koncipované modulovo. Pre študenta sa vytvárajú dve cesty, trajektórie štúdiom prostredníctvom jeho voľby zamerania z odporúčanej sústavy povinne voliteľných predmetov počas štúdia. Absolvent programu okrem vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, získa aj dodatok k diplomu obsahujúci všetky absolvované predmety počas štúdia, čo dokumentuje jeho kompetencie osvojené štúdiom. Profil absolventa nového študijného programu vychádza z pôvodných študijných programov Andragogika (Mgr.) a Sociálna pedagogika (Mgr.).

Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) – (bakalársky stupeň pre magisterské študijné programy učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika). Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať profesiu: učiteľ/ka materskej školy, vychovávateľ/ka v zariadeniach pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku (najmä školské kluby detí a centrá voľného času), asistent/ka učiteľa. Úspešné ukončenie tohto stupňa štúdia dáva možnosť absolventom, na základe splnených podmienok pre prijatie, pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie alebo predškolská pedagogika.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) ‒ absolventi študijného programu sú spôsobilí byť učiteľom primárneho vzdelávania, kvalifikovaným didaktikom projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry, s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí a inkluzívny prístup vo vzdelávaní.

Sociálna práca (Bc.) ‒ absolventi podľa zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny sú asistentmi sociálnej práce, ktorí sa môžu uplatniť na úrovni štátnej správy hlavne v rezortoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, v oblasti verejnej správy a tretieho sektora. Absolventi – asistenti sociálnej práce môžu získanú odbornosť v uvedených oblastiach uplatniť v praktickej, teoretickej a metodickej činnosti.

Sociálna práca (Mgr.) ‒ absolventi podľa zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny sú sociálnymi pracovníkmi, ktorí sa môžu uplatniť na úrovni štátnej správy hlavne v rezortoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, verejnej správy, tretieho sektora, ale aj v podnikateľskej sfére zameranej do sociálnej práce, v riadiacej a manažérskej funkcii. Absolventi – sociálni pracovníci môžu získanú odbornosť v uvedených oblastiach uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, výskumnej a vedeckej činnosti. Uplatnenie a profil absolventa je v súlade s opisom študijného odboru.

Psychológia (Bc.) ‒ absolventi sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolventi sú osobnosti, pripravené kompetentne vykonávať suportívne psychologické činnosti asistenta zaradeného na rôznych pracovno-funkčných miestach v oblasti vedecko-výskumnej, pracovnej, klinickej, poradenskej, edukačnej, forenznej a iných.

Psychológia (Mgr.) ‒ absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom programe psychológia je pripravený tak, aby mohol úspešne vykonávať profesiu psychológa a pokračovať v štúdiu tohto programu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť pripravená kompetentne pôsobiť v psychologickej praxi v rozmanitých oblastiach psychológie. Získanú odbornosť môže uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, projektovej, výskumnej a vedeckej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.

Evanjelikálna teológia a misia (Bc.) ‒ absolventi sa uplatnia v duchovenskej činnosti cirkevných zborov, v organizáciách, ktoré sú zamerané na  vzdelávanie, charitatívno-diakonickú, misijnú činnosť a v službách cirkví a neštátnych organizácií, kde sa vyžaduje stupeň vzdelania bakalár, ako napr.: misijné pracoviská cirkví, zahraničná misia, kresťanské detské kluby, zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb – nocľahárne, útulky, domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrá pre deti a rodinu, zariadenia núdzového bývania, zariadenia podporovaného bývania, zariadenia sociálnych služieb, práca s mládežou, denné centrá pre seniorov, rómska misia, ekumenická činnosť, kresťanské vydavateľstvá a biblické spoločnosti, kresťanské diakonické a charitatívne inštitúcie, evanjelizačné strediská, kresťanské rozhlasové a televízne vysielanie, kresťanská mediálna činnosť.

Evanjelikálna teológia (Mgr.) ‒ absolventi sa uplatnia najmä v činnosti cirkevných zborov a paracirkevných organizácií na pozíciách, kde sa vyžaduje samostatnosť a tvorivá invencia. Ďalej môžu nájsť uplatnenie vo vzdelávacích, misijných a sociálnych ustanovizniach ako aj v rozličných formách voľnočasových aktivít organizovaných štátom, verejnými službami, cirkvami a neštátnymi organizáciami, kde sa vyžaduje stupeň vzdelávania magister, ako napr.: misijné pracoviská cirkví, zahraničná misia, kresťanské detské kluby, práca s mládežou, kluby seniorov, rómska misia, ekumenická činnosť, kresťanské vydavateľstvá a biblické spoločnosti, kresťanské diakonické a charitatívne inštitúcie, evanjelizačné strediská, kresťanské rozhlasové a televízne vysielanie, kresťanská mediálna činnosť.

Učiteľstvo hudobného umenia (Bc.) ‒ absolventi sú kompetentní pôsobiť ako pomocní učitelia, resp. asistenti učiteľa, pomocní pedagógovia voľného času, pracovníci štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť, sú predovšetkým pripravení úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu a stať sa učiteľmi hudobnej výchovy v procese primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Učiteľstvo psychológie (Bc.) ‒ absolventi bakalárskeho študijného programu učiteľstva psychológie sú osobnosťou, pripravenou kompetentne vykonávať suportívne pedagogické činnosti na základných a stredných školách, napr. asistent učiteľa, pomocný učiteľ, pomocný lektor vo výchove mimo vyučovania, resp. pracovník v oblasti výchovy mimo vyučovania, asistent pri koordinovaní preventívnych aktivít na školách. Môžu pôsobiť ako asistent na špecializovaných pracoviskách v rezorte školstva,  ako sú metodické centrá, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá voľného času a pod. Môžu sa uplatniť v štátnych zariadeniach mimo rezortu školstva resp. v rámci tretieho sektoru, ako napr. resocializačné zariadenia, preventívne a liečebné zariadenia pre mládež. Sú spôsobilí vykonávať činnosti viažuce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, sociálnu tvorivosť a prosociálnosť. Ďalej sú spôsobilí realizovať osvetovú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a psychohygieny. Sú pripravení efektívne komunikovať s deťmi i dospelými. Sú pripravení na ďalšie rozvíjanie svojej osobnosti v magisterskom štúdiu.

Učiteľstvo psychológie (Mgr.) ‒ absolventi  študijného programu učiteľstvo psychológie sú osobnosťou pripravenou kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu učiteľa SŠ a VŠ, vyučovať psychologické disciplíny, ktoré sú v obsahu štúdia strednej a vysokej školy. Uplatňujú sa ako metodici  na metodických centrách,  centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v školskej inšpekcii atď. Môžu na škole pôsobiť ako kvalifikovaný výchovný poradca, pracovník v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

Edukačné vedy (PhD.)*

Absolvent je pripravený samostatne pracovať ako odborný asistent - zamestnanec vysokej školy, výskumný pracovník v oblasti výchovy a vzdelávania, analytik v oblasti výchovy a vzdelávania a riadiaci pracovník v oblasti výchovy a vzdelávania. Počas štúdia rozvíja kompetencie v týchto kľúčových odborných oblastiach: všeobecné poznanie odboru a pracovných oblastí; biodromálne a širšie socializačné činitele na úrovni jednotlivca a skupín; inkluzívne a individualizované prístupy; diagnostika, intervencia, korekcia a prevencia; didaktické kompetencie; poradenské, manažérske a líderské kompetencie; záujmová a občianska edukácia; vedecko-výskumné kompetencie; legislatívne, ekonomické a etické kontexty profesií; komunikácia a prezentácia; profesijná reflexia, angažovanosť. Zameriava sa taktiež na rozvoj nasledovných prenositeľných kompetencií: kritické myslenie, digitálna gramotnosť, odborný anglický jazyk, soft-skills, morálne a etické hodnoty. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v terciárnom vzdelávaní (vysoká škola, univerzita); v organizáciách vládneho a mimovládneho sektora v oblasti výchovy a vzdelávania (napr. Štátny pedagogický ústav, Inštitút vzdelávacej politiky, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy); v súkromných vzdelávacích a analytických organizáciách a spoločnostiach; ale tiež ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb.

*Poznámka: uplatnenie absolventov nového študijného programu je podobný profilu absolventa pôvodných študijných programov Andragogika (PhD.) a Pedagogika (PhD.).

Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.) ‒ absolventi sú spôsobilí vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky a edukácie, pôsobiť ako vysokoškolský učiteľ. Sú spôsobilí pôsobiť aj vo vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní učiteľov materských a základných škôl.

Teológia (PhD.) ‒ absolventi doktorandského štúdia sú spôsobilí vykonávať koncepčnú teologicko-vedeckú činnosť a tvoriť odborné teologické práce v oblasti cirkevnej teórie a praxe, ako aj v oblasti budovania kresťanského svetonázoru založeného na odbornej exegéze Biblie. Sú pripravení na vykonávanie vedúcich pozícií v cirkvi, cirkevných, paracirkevných, diakonických a ekumenických inštitúciách a organizáciách. Môžu vyučovať teologické predmety na univerzitnej úrovni a odborne vyučovať a pripravovať pracovníkov cirkvi a cirkevných organizácií. Rozumejú problémom vzťahu prírodných, humanitných a teologických vied a sú spôsobilí vykonávať výskum v teologických a súvisiacich odboroch. Ako osobnosť vzdelaná zároveň v oblasti vedy a viery majú široký rozhľad v otázkach súčasnej filozoficko-teologickej ako aj etickej diskusie a sú schopní citlivo spracovať a verejne reagovať na kontroverzné etické a spoločenské otázky týkajúce sa kresťanskej viery, náboženstva a kultúry.

Sociálna práca (PhD.) absolventi doktorandského študijného programu sociálna práca sú spôsobilí vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú činnosť s orientáciou na riešenie makro i mikro sociálnych problémov v rámci rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Hlavné ťažisko uplatnenia absolventov je v oblasti vedy, výskumu, strategickej, koncepčnej, programovej a projektovej činnosti. Sú pripravení aj pre pôsobenie v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Ako na vysokú školu, ak mám špecifickú potrebu? Relevantné informácie môže uchádzač získať od kompetentných zamestnancov Pedagogickej fakulty UMB – prodekanky pre pedagogickú činnosť, koordinátorky pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami a vedúcej študijného oddelenia.

Postup pri výbere študijného programu: 

Zvážiť predpoklady pre vybraný študijný program  z hľadiska: vedomostnej úrovne a predpokladov technickej a osobnej pripravenosti a motivácie, nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia, podmienok, ktoré vysoká škola ponúka, limitov vyplývajúcich zo zdravotného obmedzenia. V dostatočnom časovom predstihu získať kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia. Kontaktovať osobne kompetentného zamestnanca fakulty a konzultovať s ním svoje potreby a možnosti podpory. V aktuálnom prípade spolu s prihláškou o štúdium poslať aj žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky, ak sa uskutoční  prijímacie konanie na zvolený študijný program.

 Študenti so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB –  predpoklady:
Pre štúdium na vysokej škole je dobre pripravený a dostatočne vybavený taký uchádzač/ka študent/ka, ktorý disponuje:
‒      potrebným vedomostným potenciálom,
‒      študijnými návykmi,
‒      dispozíciami pre štúdium a študijný program,
‒      návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

To znamená, že študent/ka s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, kedy je pre neho konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami 

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, garantka odboru učiteľstvo pedagogiky

Telefón:
048 446 4755
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C114


                                      


Všetky novinky a aktuality môžete sledovať na našej stránke, sociálnych sieťach a youtube alebo nás kontaktujte na studium.pdf@umb.sk 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB, Ružová ul. č. 13, 974 11 Banská Bystrica, P. O. Box 43, 048/446 4111