Vedecká pomocná sila

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici sa rozhodla skvalitniť vedecko-výskumnú prípravu študentov odborov, ktoré realizuje cez projekt Študentských vedeckých pomocných síl (VPS). 

O pravidlách pre obsadzovanie pozícií VPS hovorí Smernica č. 1/2021 Pravidlá tvorby a obsadzovania pozícií študentských vedeckých pomocných síl na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Na základe zverejnenej ponuky na obsadenie pozície VPS je možné podať prihlášku spolu s motivačným listom a vyjadrením tútora. 

30. 6.
     podklady vedúcich pracovísk prodekanke pre vedú, výskum a umenie
10. 9.     zverejnenie ponuky na obsadenie VPS na web stránke fakulty
25. 9.     podanie prihlášky študentom (+motivačný list študenta a vyjadrenie tútora)
30. 9.     zverejnenie výsledkov výberového konania

Obsadenie pozícií VPS na príslušný akademický rok schvaľuje grémium dekana fakulty.
Priebežné hodnotenie tútora:       25. 11.  a  25. 5.   - podklad pre vyplatenie odmeny za činnosť VPS
Vyhodnotenie plnenia cieľov:       30. 6.  - podklad pre vydanie certifikátu VPS