Vedecká pomocná sila

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici sa rozhodla skvalitniť vedecko-výskumnú prípravu študentov odborov, ktoré realizuje cez projekt Študentských vedeckých pomocných síl (VPS). 

Výsledky výberového konania na obsadenie pozície vedeckej pomocnej sily na PF UMB v akad. roku 2021/2022

O pravidlách pre obsadzovanie pozícií VPS hovorí Smernica č. 1/2021 Pravidlá tvorby a obsadzovania pozícií študentských vedeckých pomocných síl na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Priebežné hodnotenie tútora:       25. 11.  a  25. 5.   - podklad pre vyplatenie odmeny za činnosť VPS
Vyhodnotenie plnenia cieľov:       30. 6.  - podklad pre vydanie certifikátu VPS