Študijný poriadok

 V Študijnom poriadku UMB nájdete informácie čo je študijný odbor a program, odporúčaný študijný plán, všeobecne podmienky prijatia na štúdium, zápis na štúdium, kreditový systém štúdia, zápis predmetov, formy a metódy štúdia, priebeh štúdia, prihlasovanie sa na predmety, kontrolu a kontrolné etapy štúdia, štátne skúšky, záverečné práce, celkové hodnotenie štúdia, zmenu formy štúdia, prerušenie štúdia, skončenie štúdia, doklady o absolvovaní štúdia. 

Úplné znenie Študijného poriadku UMB nájdete na webstránke www.umb.sk.