Projekty a granty


Kompetencie lídra v edukačnom prostredí v kontexte jeho osobnostných predispozícií a efektivity

Číslo projektu:VEGA 1/0152/21Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:PaedDr. Lucia Pašková, PhD.Koordinátor projektu:

Multidimenzionálne sebapoňatie digitálnej adolescentnej generácie na Slovensku a jeho súvislosti

Číslo projektu:VEGA 1/0765/21Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.Koordinátor projektu:

Overenie efektívnosti alternatívnych foriem praxí zameraných na rozvoj profesijných kompetencií v pregraduálnej príprave pomáhajúcich profesionálov

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2021Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.Koordinátor projektu:

Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii

Číslo projektu:APVV-17-0557Doba riešenia:1. aug. 2018 - 30. jún. 2022
Vedúci projektu:prof. PhDr. Eva Sollárová, PhD.Koordinátor projektu: